15 sept. 2012

Sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile pentru anul precedent


Extras din OMECTS 5562/2011:
   Art. 13. - Personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control depune, in perioada 1-15 septembrie, la secretariatul unitatii de invatamant in care functioneaza un dosar care va contine cererea de echivalare si copii in conformitate cu originalele ale diplomelor care atesta participarea la formele de organizare a formarii continue pentru care solicita echivalarea in credite profesionale transferabile, validate prin semnatura solicitantului.
   Art. 14. - Responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant depune la consiliul de administratie al unitatii de invatamant dosarele personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control care solicita echivalarea in credite profesionale transferabile a unor forme de organizare a formarii continue.
   Art. 15. -  La nivelul fiecarei unitati de invatamant se constituie prin decizie a directorului o comisie pentru echivalarea in credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formarii continue enumerate la art. 8.
   Art. 16. - Comisia este alcatuita din urmatoarele persoane:
   a) directorul unitatii de invatamant;
   b) responsabilul cu dezvoltarea profesionala;
   c) un profesor metodist de la casa corpului didactic.
   Art. 17. - Comisia se intruneste in intervalul 20-30 septembrie al fiecarui an scolar si analizeaza dosarele personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control care solicita echivalarea.

Niciun comentariu: