26 nov. 2012

Ordinul MECTS nr. 6152/7.11.2012 aduce modificări în ceea ce priveşte transferul elevilor din învăţământul preuniversitar


În cadrul actului normativ se prevede, în primul rând, modificarea articolul 135 din Regulament, conform căruia elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care se face transferul.
Totodată, se revine şi asupra situaţiilor de excepţie în cazul cărora se poate efectua transferul elevilor în timpul anului şcolar, noul ordin dispunând următoarele cazuri:
- la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
- la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
- la/de la învățământul de artă sau sportiv;
- de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
- de la învățământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
- în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

19 nov. 2012

Initiativa Legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999, pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 –Codul muncii

 
În Monitorul Oficial nr. 773 din 16 noiembrie 2012 a fost publicat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003Codul Muncii, în cadrul iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, potrivit Legii nr. 189/1999.
În urmă cu o lună, Blocul Naţional Sindical a lansat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, simultan cu o campanie naţională de strângere de semnături în vederea înaintării acestuia către Parlament.
Pentru ca acest proiect iniţiat de Blocul Naţional Sindical să poată fi înaintat Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, este necesară cumularea a 100.000 de semnături din partea cetăţenilor. Astfel, după publicarea proiectului de act normativ în Monitorul Oficial, orice persoană care este de acord cu varianta Codului Muncii propusă de BNS poate semna un tabel de susţinere, disponibil la sediile filialelor judeţene ale confederaţiei.
 
Proiectul legislativ îşi propune echilibrarea relaţiilor de muncă dintre angajatori şi angajaţi prin următoarele modificări:
* instituirea pentru anagajator a obligaţiei de a informa salariatul asupra modalităţilor de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale, precum şi asupra obiectivelor de performanţă individuală;
* instituirea în sarcina angajatorului a obligaţiei de a comunica în scris salariatului propunerile de modificare a contractului individual de muncă;
* revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Astfel, ca regulă, această clauză îşi va produce efectele pe parcursul executării contractului individual de muncă, părţile putând stabili aplicarea sa după încetarea contractului numai prin excepţie şi cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de lege;
* revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Astfel, ca regulă, această clauză îşi va produce efecte după încetarea contractului individual de muncă numai în situaţii excepţionale, pentru o perioadă determinată de timp şi în legătură cu anumite categorii de informaţii, stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern;
* reglementarea în detaliu a obeictivelor de performanţă. Astfel, obiectivele de performanţă fac obiectul negocierii colective, putând fi stabilite pe categorii de salariaţi, prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern. Îndeplinirea obiectivelor deperformanţă constituie condiţii de majorare a salariului sau de promovare în carieră. Neîndeplinirea lor nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesională;
* reglementarea clauzei de obiectiv de performanţă;
* reglementarea perioadei de probă ca modalitate de sine stătătoare de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea;
* stabilirea unei durate mai reduse a perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificaţi;
* reglementarea unui nou caz de modificare unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator. Aşadar, angajatorul va putea modifica unilateral durata timpului de muncă, pe o perioadă ce nu poate depăşi trei luni cumulat într-un an calendaristic, pentru motive tehnice, tehnologice sau structurale;
* abrogarea dispoziţiei potrivit căreia angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de muncă în cazul reducerii temporare a activităţii;
* modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Cu ocazia stabilirii ordinii de prioritate la concediere, nu vor putea fi utilizate criterii ce ţin de îndeplinirea obiectivelor de performanţă de către salariaţi. Concedierile colective sunt dispuse pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului. Astfel, nu se justifică stabilirea ordinii de prioritate la concediere în funcţie de motive ce ţin de persoana salariatului;
* revizuirea termenului în care anhajatorul are obligaţia de a reangaja salariaţii concediaţi prin concediere colectivă cu prioritate pe posturile refinanţate;
* mărirea perioadei maxime pentru care se pot încheia contractele pe durată determinată, de la 3 la 5 ani;
* reglementarea condiţiilor şi a termenelor în care pot fi prelungite contractele pe durată determinată;
* modificarea prevederilor privind munca prin agent de muncă temporară:
- reglementarea cazurilor în care un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară;
- calitatea de agent de muncă temporară poate fi dobândită numai de societăţi comerciale sau persoane fizice autorizate, acreditate de MMFPS;
- stabilirea regulii potrivit căreia contractul de muncă temporară se încheie pe durată nedeterminată;
- stabilirea regulii potrivit căreia salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar.
* reglementarea telemuncii;
* modificarea prevederilor privind durata timpului de lucru şi munca suplimentară:
- stabilirea domeniilor de activitate pentru care se pot stabili perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni;
- compensarea muncii suplimentare atât prin acordarea de ore libere plătite în următoarele 30 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, cât şi prin acordarea unui spor la salariu;
- reglementarea condiţiilor în care angajatorul poate acorda zile libere plătite în perioadele de reducere a activităţii.
*modificarea dispoziţiilor privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul raportării cuantumului net al acestuia la cuantumul salariului mediu net la nivel naţional comunicat de I.N.S. avut în v edere la fundamentarea bugetului de stat;
* modificarea prevederilor referitoare la dialogul social:
- acordarea posibilităţii de a adera la sindicatele constituite potrivit legii pensionarilor şi şomerilor;
- extinderea interdicţiei de concediere a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi a reprezentanţilor salariaţilor pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea mandatului;
- alocarea unui număr de 20 de ore pe lună reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi reprezentanţilor salariaţilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit de la salariaţi,. Orele utilizare în vedeera îndeplinirii acestui mandat sunt considerate timp efectiv lucrat, fiind remunerate corespunzător
 
 
 
Sursa:

8 nov. 2012

Comunicat

În data de 6 noiembrie 2012 a avut loc Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean (S.L.I.P.C.) .

Prezidiul S.L.I.P.C. ales în Conferinţă are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof. Lucia- Maria Cojocaru
Vicepreşedinte: Prof. Vioara Temian
Vicepreşedinte de zonă : Prof. Grigore Tarţa
 
 
 
Ne-au onorat cu prezenţa:
 
D-na Stanca Constantinescu , preşedintele de onoare al Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean,
 
 
 Dl. Ioan Ţenţ prim-vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, domnii Constantin Rada preşedinte Uniunii Sindicatelor Independente din Invatamant Dolj ,
Crucean Cornel preşedintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Mureş, Eusebiu Lehene preşedintele Ligii Sindicatelor din Invatamant Salaj , Mocian Emil preşedintele Uniunii Judeţene a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa-Năsăud,
 
 
 
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj domnul inspector şcolar general prof. Cuibus Valentin şi doamna inspector şcolar general adjunct prof. Pop Mariana,
iar din partea Sindicatului Salariatilor din Învăţământ „Spiru Haret” Turda,
doamna prof. Cordiş Ancuţa.
 
 
 
 În condiţiile în care societatea românească se află într-o continuă şi profundă schimbare, Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean îşi propune
adaptarea acţiunilor sindicale la noile realităţi.


 Este nevoie mai mult decât oricând de solidaritate şi forţă.


 

 

 Sindicatul suntem noi, sindicatul eşti tu, luptă pentru tine !

Prezidiul S.L.I.P.C.

4 nov. 2012

Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în anul şcolar 2012/2013

APOSTOLUL - Revista cadrelor didactice editata de Sindicatul din Invatamant si Cercetare Neamt
 
În ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar Parlamentul României a adoptat Legea nr. 283/2011, act normativ ce aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, referindu-se la salariile personalului din domeniul bugetar. În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel din luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, fiind precizat că începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi auxiliar din învăţământ, se aplică în continuare prevederile Legii nr.63/2011. De asemenea, în anul 2012, pentru personalul nou încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat. Toate aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi personalului ale cărui raporturi de muncă au fost suspendate în condiţiile legii şi şi-au reluat activitatea în anul 2012.
Potrivit O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază, salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, respectiv cu 8% începând cu 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4% începând cu 1 decembrie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012. Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011, se majorează în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. De menţionat că potrivit Legii nr. 63/2011 cuantumul brut al salariului de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar este cel prevăzut în anexele 2 şi 3b, după caz, iar prin contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti care excedează prevederile acestei legi.
 
Salariul de bază, sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege compun salariul brut al personalului didactic şi didactic auxiliar.
 
Pentru personalul didactic, salariul de bază este format din:
a) salariul de încadrare al funcţiei didactice în care este introdus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime din învăţământ, iar pentru personalul didactic care are vechime în învăţământ de peste 10 ani dar care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,5 şi se vor rotunji la întreg;
b) indemnizaţia de conducere care se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice (care este cuprins între 15% şi 55 şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);
c) indemnizaţia pentru învăţământul special de 15% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
d) gradaţia de merit (25% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale);
e) indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru educatori, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi şcolar (10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între literele a,b,c,d, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale). Pe lângă salariul de bază se acordă, după caz, îndemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, spor de vechime în muncă. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, sau în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a întors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ, dar nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.
 
Pentru personalul didactic auxiliar salariul de bază este format din:
a) salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare, care cuprinde sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;
b) indemnizaţia de conducere care se calculează ca procent (între 20% şi 40%) din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare;
c) indemnizaţia pentru învăţământul special (15% la salariul de încadrare şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);
d) gradaţia de merit (25% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);
e) sporul de stabilitate (15% la salariul de bază calculat ca sumă între literele a,b,c şi d se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ indiferent de perioada când a fost cumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. Pe lângă salariul de bază se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii.
Atât pentru personalul didactic, cât şi pentru personalul didactic auxiliar perioadele în care s-au aflat în concediu fără plată, sau în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada stagiului militar, după care s-au reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ, însă nu constituie vechime efectivă pentru acordarea sporului de stabilitate.
 
Salariul personalul nedidactic este prevăzut de Codului Muncii şi este compus din salariul de baza, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri şi se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi angajat. Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară, care se stabileşte prin hotărâre de Guvern, după consultarea sindicatelor şi patronatelor.
Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
Biroul Executiv al SLLICS Neamţ