29 apr. 2010

Deputatii Puterii resping deciziile democratice in educatie !

În cadrul şedinţei Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, din data de 27.04.2010, cu ocazia dezbaterii Proiectului Legii Educaţiei Naţionale, a fost respins amendamentul la articolul 3 referitor la principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior din România şi anume “principiul fundamentării deciziilor în educaţie pe baza dialogului social”.
Federaţia noastră consideră necesar acest amendament, dacă se doreşte ca deciziile să fie transparente şi democratice.
Anexăm lista cu parlamentarii aleşi uninominal, care au votat împotriva acestei propuneri.
Ministrul educaţiei, domnul Daniel Petru FUNERIU, prezent la această şedinţă, a susţinut respingerea acestui amendament.

DEPARTAMENT COMUNICARE FSLI

27 apr. 2010

Revista CATEDRA nr. 10

A aparut nr. 10 al Revistei CATEDRA, revista informativa a Federatiei Sinidcatelor Libere din Invatamant. Lectura placuta !

Legea 69 din 16 aprilie 2010

Legea 69 / 16.04.2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare

Oferta tabara - Ranca judetul Gorj


In atentia unitatilor de invatamant

Ca urmare a adresei I.S.J.Cluj 4881/27.04.2010, vă facem următoarele specificări:
· S.L.I.P.C. a introdus acţiuni in instanţa doar pe Legea 221 şi referitor la prima de vacanţă, dacă ne raportăm la datele cerute;
· aplicarea art. 51 din Legea 128/1997 se referă la acordarea drepturilor salariale pentru funcţiile de conducere, pentru care nu avem proces; nu avem proces nici pentru aplicarea drepturilor prevăzute în Legea nr.315/2006, ce face referire la banii pentru carte, acea sută de euro.
· Pentru siguranţa reusitei noastre in acţiunile pe care le avem in instanţă vă rugăm să treceţi doar nr. sentinţelor civile definitive şi executorii, numai la acestea puteţi trece şi numărul de dosar şi de persoane;
· Nu vedem la ce le foloseşte această statistică dacă nu cer sumele, acolo unde ele se pot calcula cu exactitate ( în cazul sentinţelor executorii), pentru procesele aflate în derulare, aceste date nu au cum sa poată fi date exact. Daca M.E.C.T.S. dorea să solicite sumele la rectificare de buget, ca să onoreze aceste plăţi, avea nevoie de ele cu exactitate.
· Pentru procesele în curs de desfăşurare puteţi da numărul persoanelor, doar atat..
· Sperăm ca în urma celorlalte sentinţe câştigate pentru plata cu ora restantă pentru 2 ore, pentru educatore, învăţători şi institutori, pentru 3 ani în urmă (2003-2006), potrivit art. 45, 46 din legea 128/1997, faceţi aceste plăţi, sau sunteţi în curs de a o face. În cazul în care nu se respectă această sentinţă, precum şi altele cu formulă executorie pe procesele câştigate rugăm liderul de sindicat din unitate să ne anunţe urgent, specificându-ne şi motivul. Mai adăugăm la sentinţele câştigate şi pe cele referitoare la acordarea sumelor rezultate din aplicarea incorectă a calculului pentru categoriile de vechime peste 30 de ani, prevăzute de Legea 128/1997, precum şi cele datorate cîştigului pe Legea 220 ( diferenţele pentru neacordarea a 10 % de la 01.01. 2007 ce vizează posesorii gradului didactic I).

Prezidiul S.L.I.P.C.,

Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi: prof. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa

15 apr. 2010

Guvernul României a modificat standardele de cost pentru învăţământul vocaţional

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 14 aprilie, hotărârea de modificare şi completare a HG 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2009. Potrivit acestui document, Executivul a alocat 145,15 milioane lei din bugetul de stat pentru asigurarea fondurilor suplimentare necesare unei bune funcţionări a sistemului de învăţământ. Astfel, din această sumă au fost alocate 65 milionane lei pentru cantinele şi căminele liceelor. Diferenţa de aproximativ 80 milioane lei este destinată finanţării suplimentare a şcolilor de arte şi meserii, a învăţământului vocaţional şi a Programului „Step-by-Step".Guvernul a decis unele modificări în ceea ce priveşte finanţarea per elev a tinerilor care frecventează liceele vocaţionale, tocmai pentru a asigura o buna funcţionare a acestor unităţi de învăţământ. Aceşti elevi vor beneficia de alocări financiare mai mari decât cele de până acum. O altă modificare constă în stabilirea unei finaţări diferenţiate în funcţie de profilul liceului vocaţional, respectiv artă şi muzică.
De exemplu, înainte de această modificare, învăţământul primar vocaţional beneficia de un standard de cost pe elev de 2.555 lei în mediul urban şi 3.056 lei în mediul rural. Potrivit noilor reglementări, s-a diferenţiat învăţământul primar vocaţional fără muzică de cel cu profil de muzică, finanţarea realizându-se astfel: învăţământul vocaţional de muzică (urban şi rural) - 4.571 lei şi învăţământul vocaţional (fără muzică) - 2.742 lei (arte plastice şi coregrafie). De asemenea, în cazul învăţământului liceal de muzică, standardul de cost pe elev aproape s-a dublat, de la 3.272 lei/elev la 6.285 lei/elev, atât în mediul urban cât şi în cel rural. De asemenea, actul normativ introduce standarde de cost şi coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pentru elevii înscrişi în Programul „Step-by-Step". Standardul de cost pe elev este de 4.057, atât pentru mediul urban urban, cât şi pentru cel rural.
BIROUL DE PRESĂ MECTS

14 apr. 2010

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE - FORMA ADOPTATA DE CATRE GUVERNUL ROMANIEI SI TRANSMISA LA PARLAMENT

COMUNICAT COMUN

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”
COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul întâlnirii reprezentanţilor F.S.L.I., F.S.I. „Spiru Haret”, FEN şi FNS “Alma Mater” din data de 14.04.2010, s-a reanalizat situaţia învăţământului românesc şi problemele cu care se confruntă salariaţii din sistem, constatându-se următoarele:
1. sumele destinate cheltuielilor de personal stabilite pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar nu sunt suficiente pentru întreg anul 2010;
2. prin O.G. nr. 114/2009 vor fi reduse ~ 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 septembrie 2010, după ce în anul 2009 s-au mai redus ~18.000 de posturi;
3. Guvernul Boc a sistat acordarea fondurilor necesare continuării investiţiilor începute în anii anteriori;
4. conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii nr. 221/2008 până în luna decembrie 2009, instigând ordonatorii de credite la nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, care garantează salariaţilor menţinerea salariului brut începând cu luna ianuarie 2010, la nivelul lunii decembrie 2009;
5. apariţia de discriminări în ceea ce priveşte încadrarea şi salarizarea unor categorii de cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a O.M.E.C.T.S. nr. 3235/2010 privind încadrarea profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar;
6. veniturile salariale, în special cele ale personalul didactic auxiliar şi nedidactic s-au diminuate, datorită sistării, începând cu luna ianuarie 2010, a plăţii unor sporuri existente în contractele colective de muncă, acordate în condiţii legale;
7. refuzul constant al conducerii M.E.C.T.S. de a purta un dialog social real şi constructiv cu partenerii de dialog social, precum şi politizarea excesivă a actului decizional, la toate nivelurile;
8. neplata în primele trei luni ale anului 2010 a sporului de lucru în condiţii periculoase sau vătămătoare şi a sporului pentru condiţii grele de muncă, reglementate de Legea-cadru nr. 330/2009;
9. blocarea posturilor didactice şi nedidactice, precum şi a concursurilor de promovare în învăţământul superior va conduce la imposibilitatea desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional, datorită îmbătrânirii accentuate a corpului didactic, pensionării şi lipsei cadrelor didactice cu grad universitar obligatoriu (conferenţiar sau profesor) pentru desfăşurarea cursurilor de masterat şi de doctorat
.
Totodată, au fost analizate rezultatele întâlnirilor avute cu reprezentanţii M.E.C.T.S. şi ai Guvernului referitoare la prevederile Proiectului Legii Educaţiei Naţionale şi la salarizarea din sistem.
Faţă de faptul că proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de M.E.C.T.S. Guvernului României, însuşit de acesta şi transmis spre adoptare Parlamentului conţine prevederi care afectează direct salariaţii din învăţământ, respectiv: desfiinţarea titularizării în sistem, componenţa Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, dispariţia unor drepturi garantate de ani de zile în legislaţie (cum ar fi reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I), imposibilitatea negocierii de drepturi (altele decât cele salariale) prin contractele colective de muncă etc.,
Întrucât niciuna din revendicările noastre nu au fost soluţionate,
Conducerile celor patru federaţii au hotărât continuarea acţiunilor de protest conform calendarului stabilit de comun acord, astfel:
- Recomandăm membrilor de sindicat să nu participe la examenele naţionale care vor începe pe 19 aprilie cu testarea competenţelor digitale;
- Recomandăm membrilor de sindicat să nu treacă notele în documentele şcolare oficiale;
- Grevă generală cu durata de o zi, cu încetarea activităţii în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ, în data de 22 aprilie 2010.

De asemenea, în perioada imediat următoare federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ vor organiza întâlniri la nivel local şi naţional cu reprezentanţi ai elevilor, studenţilor şi părinţilor, pentru a le expune motivele declanşării protestelor şi a le solicita sprijinul în soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul educaţional.
La începutul lunii mai 2010, o delegaţie formată din reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ vor depune o plângere la forurile internaţionale pentru încălcarea constantă de către guvernanţi a regulilor şi dispoziţiilor naţionale şi internaţionale privind dialogul social şi pentru neexecutarea sentinţelor judecătoreşti.
În cazul în care problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ vor fi tratate, în continuare, cu indiferenţă de Guvernul României şi de către reprezentanţii M.E.C.T.S., îi avertizăm că nu se va încheia situaţia şcolară, nu se vor desfăşura examenele cu verificare pe parcurs din universităţi şi se va declanşa greva generală în prima decadă a lunii iunie 2010.
Bucureşti, 14 aprilie 2010
Preşedinte F.S.L.I Aurel CORNEA
F.S.I. „SPIRU HARET” Gheorghe ISVORANU
Preşedinte F.E.N. Constantin CIOSU
Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER” Anton HADĂR

OFERTA DE ODIHNA SI TRATAMENT


Rezervările se fac direct la sediul societăţii

Titularizarea in Uniunea Europeana


In contextul in care in Romania se doreste disparitia titularizarii in sistemul national, lasand o autonomie totala a unitatilor de invatamant, va atasez o harta a acestui aspect in UE.
Sursa: http://www.liviumarianpop.blogspot.com/

REFERENDUM - LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

În ciuda tuturor eforturilor făcute de reprezentanţii F.S.L.I. în timpul negocierilor pe marginea proiectului Legii Educaţiei Naţionale, cei ai M.E.C.T.S. nu au renunţat la următoarele prevederi ale acestui proiect legislativ:
1. Trecerea clasei a IX- a la învăţământul gimnazial;
2. Titularizarea să se facă pe post(unitate de învăţământ);
3. Consiliul de Administraţie să fie format din: 1/3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 reprezentanţi ai consiliului local (4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 4 reprezentanţi ai părinţilor şi 4 reprezentanţi ai consiliului local );
4. Finanţarea de bază va fi asigurată integral de la bugetul de stat şi pentru învăţământul particular acreditat
.
Având în vederea că reprezentanţii M.E.C.T.S. afirmă că au susţinerea unui număr însemnat de cadre didactice pentru aceste propuneri, considerăm că este necesar ca membrii de sindicat afiliaţi la F.S.L.I. să fie consultaţi în legătură cu aceste schimbări propuse în proiectul L.E.N.. Concluziile desprinse după efectuarea acestui referendum urmează să fie prezentate comisiilor de învăţământ din Parlamentul României.
Ţinând cont că este foarte posibil ca parlamentarii să dezbată în regim de urgenţă acest proiect de lege, se impune realizarea într-un timp cât mai scurt a acestui referendum. Pentru a putea susţine rezultatul acestuia, liderii de sindicat vor transmite la nr. de fax 0364-816781, până în data de 26.04.2010,ora 15 , atât tabelele cu semnături, cât şi situaţia centralizată a opţiunilor membrilor de sindicat.
Vă anexăm modelul formularului pentru referendum, precum şi centralizatorul cu rezultatele acestuia.

PREŞEDINTE,
Prof. Lucia Cojocaru
VICEPRESEDINTE,
Prof. Vioara Temian

10 apr. 2010

Reprezentaţii Biroului de Presă ai M.E.C.T.S. dau dovadă de lipsă de fair-play faţă de partenerii de dialog social !

În data de 8.04.2010, în urma unei dezbateri publice asupra proiectului Legii Educaţiei Naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a postat pe site-ul său un comunicat de presă din textul căruia reiese că vorbitorii, în intervenţiile lor, doar au ridicat în slăvi acest proiect de lege.

Loviţi de amnezie sau poate pentru a induce în eroare opinia publică, cei care au redactat acest comunicat au prezentat trunchiat consideraţiile exprimate, inclusiv pe cele ale preşedintelui FSLI, domnul Aurel Cornea.

Pentru o corectă informare a membrilor de sindicat afiliaţi la federaţia noastră, facem următoarele precizări verificabile:

Intervenţia preşedintelui FSLI menţionată în comunicat reprezintă doar introducerea expozeului.
În partea esenţială a acestuia, omisă voit din comunicat, domnul Aurel Cornea a punctat o parte a prevederilor din acest proiect de lege care, dacă vor rămâne în forma propusă de MECTS, vor avea efecte negative, în primul rând asupra principalilor beneficiari-elevii, cât şi asupra salariaţilor din învăţământ. Acestea sunt:
Prin trecerea clasei a-IX-a de la învăţământul liceal la cel gimnazial, copiii cu vârsta de pînă în 16 ani sunt “aruncaţi”pe piaţa muncii fără să aibă niciun certificat de competenţă profesională;
Componenţa Consililui de Administraţie de la nivelul unităţii de învăţământ: 1/3 cadre didactice, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 ai consiliului local, va face inoperabil acest organ suprem de conducere al unităţii de învăţământ;
Introducerea titularizării pe post va avea efecte dezastruoase asupra cadrelor didactice;
Asigurarea finanţării de bază atât pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul obligatoriu de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat acreditat, reprezintă o discriminare.


O lege durabilă, aşa cum se doreşte a fi Legea Educaţiei Naţionale, nu poate fi construită având la bază doar o concepţie unilaterală, ci luând în considerare şi punctele de vedere ale reprezentanţilor elevilor, studenţilor, părinţilor,O.N.G.-urilor şi ai sindicatelor din învăţământ.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei ar fi bine să înţeleagă că faţă de partenerii de dialog social trebuie să ai un comportament bazat pe fair-play, chiar într-un simplu comunicat de presă.


PRIM-VICEPREŞEDINTE F.S.L.I.,Simion HANCESCU

1 apr. 2010

La solicitarea FSLI, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de necostituționalitate a dispozițiilor OUG 18/2010

La solicitarea FSLI, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de necostituționalitate a dispozițiilor O.U.G. nr. 18/2010!În urma solicitării Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Într-un comunicat al Avocatului Poporului din data de 1.04.2010, se arată:
„În urma analizării aspectelor prezentate şi a textelor legale criticate, în conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. d) din Constituţia României, ale art. 13 lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, Avocatul Poporului a ridicat direct în faţa Curţii Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010.
Argumentele de neconstituţionalitate invocate de către Avocatul Poporului au vizat contrarietatea dispoziţiilor articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 faţă de art. 1 alin. (4) din Constituţia României, referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie şi ale art. 115 alin. (6) din Constituţie referitor la limitele delegării legislative.
Anexat se regăseşte textul documentului înaintat instanţei de contencios constituţional.
Excepţie de neconstituţionalitate
cu privire la prevederile articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Dispoziţiile articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010, sunt neconstituţionale din perspectiva următoarelor argumente:
Prevederile punctului 2 al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010, care reglementează suspendarea de drept a oricărei proceduri de executare silită în cursul termenelor prevăzute la alin. (1) şi (11) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată, încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţia României, referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie şi ale art. 115 alin. (6) din Constituţie referitor la limitele delegării legislative.
1. Dispoziţiile articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 contravin principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat.
În virtutea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, legiuitorul sau executivul (în exercitarea delegării legislative) nu au dreptul să intervină în procesul de realizare a justiţiei. Dreptul de control al legiuitorului se exercită asupra modului în care funcţionează organele puterii judecătoreşti, fără a putea împiedica însă instanţele judecătoreşti să-şi exercite atribuţiile prevăzute de art. 124 din Constituţie, de realizare a justiţiei. Faptul că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010, orice procedură de executare silită se suspendă de drept în cursul termenelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată, reprezintă o imixtiune a Guvernului în înfăptuirea justiţiei, putând avea drept consecinţă ruperea echilibrului constituţional dintre aceste autorităţi (Decizia nr. 6/1992 a Curţii Constituţionale).
Doar autoritatea judecătorească are competenţa de a suspenda executarea unei hotărâri judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de legiuitor în exercitarea prerogativelor sale stabilite de art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. În acest context, menţionăm că, potrivit prevederilor art. 403 alin. (1) din Codul de procedură civilă, “Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”
Mai mult, prin Deciziile nr. 6/1992 şi nr. 1055/2008, Curtea Constituţională a statuat că „o dispoziţie legală prin care se suspendă cursul judecăţii sau executarea hotărârilor judecătoreşti definitive referitoare la anumite cauze determinate este neconstituţională”. În acelaşi sens, Curtea Constituţională a statuat că “o prevedere legală, prin care s-ar interzice – fie şi numai temporar – executarea unei hotărâri judecătoreşti ar reprezenta o imixtiune a puterii legislative în procesul de realizare a justiţiei, fiind contrară principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat” (Decizia nr. 50/2000).
2. Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 contravin prevederilor art. 21 şi art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât afectează dreptul persoanei de a se prevala, neîngrădit, de toate garanţiile pe care le presupune liberul acces la justiţie şi realizarea unui proces echitabil, din perspectiva limitării aduse dreptului de a pune în executare hotărârile judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului bugetar. Astfel, creditorii nu pot proceda la valorificarea drepturilor de natură salarială, drepturi care le-au fost recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.
În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat faptul că dreptul la un proces echitabil nu acoperă procedura numai până la pronunţarea hotărârii, ci până la executarea acesteia, statul având obligaţia de a se supune unei hotărâri judecătoreşti pronunţate împotriva lui. Aşadar, executarea unei hotărâri judecătoreşti, indiferent de instanţa de la care provine, este considerată a fi parte integrantă din „proces” în sensul art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (cauza Di Pede contra Italiei). În plus, garanţiile unui proces echitabil de care a beneficiat justiţiabilul în cursul fazei judiciare a procedurii îşi pierd raţiunile de a fi, în situaţia în care administraţia refuză, omite sau întârzie să execute hotărârea judecătorească (Cauza Dragne şi alţii împotriva României, Hotărârea din 7 aprilie 2005).
În Cauza Sabin Popescu contra României din 2 iunie 2004, Curtea Europeană a amintit că dreptul de acces la justiţie, garantat de art. 6 din Convenţie, protejează, de asemenea, şi executarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi obligatorii, care, într-un stat ce respectă preeminenţa dreptului, nu pot rămâne fără efect în detrimentul unei părţi. În consecinţă, executarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi împiedicată, anulată sau întârziată într-un mod excesiv.
În plus, în Decizia nr. 388/2003, Curtea Constituţională a conchis, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, exprimată în cauza Saggio contra Italiei, 2002, că suspendarea unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, ca şi a executării silite apare ca fiind neconstituţională în măsura în care nu rezultă dintr-o decizie a instanţei judecătoreşti, ci operează de drept, iar termenele sunt imprecise sau lungi. Or, textul de lege criticat reglementează suspendarea de drept a oricărei proceduri de executare silită, în cursul termenelor prevăzute la alin. (1) şi (1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată.”

PREȘEDINTE,
Aurel CORNEA
București,1.04.2010

Punct de vedere

Citim de pe SINVLEX, blogul lui Emilian Avrămescu, consilierul juridic al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa depre o acţiune subversivă a inspectoratului şcolar de la ei. Spicuim dintr-un articol postat miercuri, 31 martie 2010.
Directorii noştri, în faţa unui exerciţiu de moralitate
După ce a solicitat şi a obţinut în faţa instanţei ieşirea din procesele privind aplicarea legii de majorare a salarilor […], I.S.J. Constanţa acţionează acum în mod subversiv, exercitând presiuni asupra directorilor unităţilor de învăţământ, pentru ca aceştia să formuleze recursuri.
A fost conceput chiar şi un formular standard de recurs. Directorii nu trebuie decât să semneze hârtia şi să o trimită mai departe. […] Şi cum cu toţii au câştigat aceste procese în calitatea lor de reclamanţi şi membri de sindicat, directorii sunt puşi acum în situaţia de a ataca tocmai sentinţele prin care instanţa le-a dat dreptate (adica le-a majorat salariile). […] Cu ce drept cere I.S.J. directorilor, pe care i-a lăsat singuri în procese, să se întoarcă împotriva lor înşişi şi a colegilor? […] Doamnelor şi domnilor directori […], pentru unii dintre dumneavoastră, e momentul unui exerciţiu de solidaritate, de moralitate şi, de ce nu, de rezistenţă.
Publicat de Emilian Avrămescu

Ne-am indignat până la cer de situaţia de la Constanţa. Dar am aflat recent că şi la Cluj, împotriva cererii legitime de acordare a primei de vacanţă a personalului din învăţământ, ISJ a făcut motivări de intâmpinare pe baza a două precedente de respingere: la Bistriţa şi la Timişoara. Consilierul juridic al ISJ pretinde că a făcut această întâmpinare la solicitarea directorilor de la liceele „Gh. Baritiu”, „N. Bălcescu”, Grupul Şcolar de Protectia a Mediului si Palatul copiilor.
Cităm din întâmpinarea făcută de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, pentru „nesusţinerea acodării acestui drept salarial”, în aceste unităţi de învăţământ:
„ Precizăm faptul că nu există solicitări scrise adresate de personalul angajat al unităţii noastre cu privire la prima de vacanţă solicitate de reclamantul SLIPC”, sau „ potrivit prevederilor art. 50 alin. (12) din Legea 128/1997 privind Satutul personalului didactic, „personalul didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă” , fără a fi prevăzut dreptul la acordarea primei de vacanţă”.
Probabil că domnul consilier juridic a uitat:
- că este unul din semnatarii Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Judeţean, ca şi reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj;
că potrivit Legeii 130/1996, contractul colectiv reprezintă legea părţilor;
- că Legea 130/1996 şi Contractul Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ nu au nevoie de detalieri şi interpretări ca să fie respectate, cu atât mai mult cu cât, la articolul 50 din legea specială Legea 128/1997, se prevede expres, aşa cum am citat mai sus dreptul la acest „premiu”;
- nu era nevoie ca să se detalieze nominalizând prin sintagma „primă de vacanţă”.
Cât priveşte solicitarea scrisă din partea S.L.I.P.C. către şcoli (respectiv unităţile şcolare la care C.C.M.U.J.R.I. se aplică), nici aceasta nu era necesară deorece în anexa contractului judeţean sunt nominalizate toate şcolile, în care susnumitul sindicat are membrii. Directorii aveau obligaţia să aplice prevederile acestui contract, aşa cum specifică art. 14 din care cităm:
“ (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.”
La întrebarea mirată a d-nei Cojocaru, preşedinta SLIP, referitoare la solicitarea reprezentării in instanţă de către consilierul juridic al ISJ Cluj pentru dreptul acordării primei de vacanţă pentru angajaţii săi, adresată directorului Valentin Cuibus de la Palatul copiilor, a răspuns că i-a cerut acestuia doar un punct de vedere, nimic mai mult, întrucât finanţarea personalului propriu are altă linie. Prudenţa directorului Cuibus nu ne miră. Unitatea de educaţie non-formală pe care o conduce se află în administrarea directă a MECTS, de-aia stau să se dărâme atâtea palate ale copiilor din ţară.
De fapt nu ne miră nici atitudinea celorlalţi directori. Probabil că iniţiativa este într-adevăr a dumnealor. Simt cum le vine apa la moară prin noua lege a educaţiei şi ies în întâmpinarea puterii cu ploconeli. Aici în imperiala Transilvanie directorii aşteaptă de mult o lege care să le dea putere discreţionară la angajare. Consiliul de administraţie va fi format din nonprofesori şi dintr-o minoritate de angajaţi care nu vor mişca în front, dacă vor post la anul.


Prezidiul S.L.I.P.C.,
preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinte: prof. Vioara Temian