29 dec. 2009

PROIECT - Legea bugetului de stat 2010 si PROIECTUL Legii BASS 2010

OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare

NOTA: CONFORM ACESTEI ORDONANTE, IN JUDETUL CLUJ, INCEPAND CU 1 SEPTEMBRIE 2010 VOR FI REDUSE 261 POSTURI ASTFEL:
- 23 POSTURI IN INVATAMANTUL DE STAT FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN SI
- 238 POSTURI IN INVATAMANTUL DE STAT FINANTATE DIN BUGETELE CONSILIILOR LOCALE


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 29 decembrie 2009
Avandu-se in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010. Luandu-se in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional, prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si in anul 2010.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptarii in cel mai scurt timp a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale. Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la pierderea acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea relansarii economice.
Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I
(1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora. (2) In bugetele pe anul 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.
Art. II
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobata prin Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga. Art. III
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: "(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2011."
2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) si j), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) incepand cu 1 ianuarie 2011;". Art. IV
Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2010. Art. V
Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 155/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. II (1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat in urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009. (2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2010. (3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare. (4) Drepturile de pensie rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor incepand cu luna ianuarie 2011." Art. VI
Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza: 1. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua masurile necesare in vederea infiintarii si functionarii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale." 2. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011." 3. La articolul 103, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Pana in anul 2013, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat."
Art. VII
Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplica in anul 2010. Art. VIII
Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 172/2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 5. — Salarizarea personalului prevazut la art. 4 se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora functioneaza." Art. IX
Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplica in anul 2010. Art. X
Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga la data de 1 ianuarie 2011. Art. XI
Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2011. Art. XII
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligatiilor financiare aferente contractului de credit incheiat intre judetul Suceava si ceilalti 61 de imprumutati din acelasi judet cu Deutsche Bank AG Londra, in anul 2004, finantator care ulterior, in luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finantarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", se efectueaza din urmatoarele surse, in ordinea de mai jos: a) soldul contului de disponibilitati deschis in numele si pe seama Consiliului Judetean Suceava la Banca Comerciala Romana — Sucursala Suceava — pentru scopurile Programului; b) veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale imprumutate; c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu aceasta destinatie. (2) Achitarea obligatiilor financiare prevazute la alin. (1) se efectueaza de Consiliul Judetean Suceava, in calitate de mandatar, conform imputernicirilor acordate de catre unitatile administrativ-teritoriale imprumutate si contractului de credit. Art. XIII
(1) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului. (2) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se reporteaza in anul urmator, putand fi utilizate cu aceeasi destinatie. (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si pentru sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului 2009. Art. XIV
Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza: 1. Articolul II va avea urmatorul cuprins: "Art. II. — (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplica pana la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat incheiate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificandu-se in mod corespunzator. (2) Pana la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere." 2. Articolul III se abroga.
Art. XV
Prevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirii si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
Art. XVI
Anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobata prin Legea nr. 568/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
Anexa (anexa nr. I la OUG 38/2004) - Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitat de stat in 2010
Sursa: http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_masuri_financiar_bugetare_ordonanta_urgenta_114_2009.php

Legea 387 din 17 decembrie 2009

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 151 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) educatori/educatoare - in invatamantul prescolar;
b) invatatori/invatatoare - in invatamantul primar;".
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
"3. La articolul 151 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1) si d2), cu urmatorul cuprins:
«d1) profesori pentru invatamantul prescolar - in invatamantul prescolar;
d2) profesori pentru invatamantul primar - in invatamantul primar.»
4. La articolul 151 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«e) profesor - in invatamantul prescolar, primar, secundar si postliceal.»"
3. La articolul II punctul 1, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru invatamantul prescolar; profesor;
b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/institutoare; profesor pentru invatamantul primar; profesor."
4. La articolul II, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
"11. La articolul 7 alineatul (1), literele c)-g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) pentru functia de institutor - absolvirea cu examen de diploma a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata de absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata ori de absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic; prevederile prezentei litere nu se aplica absolventilor de Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar, care beneficiaza de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);
d) pentru functia de profesor pentru invatamantul prescolar si profesor pentru invatamantul primar - absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmata de absolvirea unei institutii de invatamant superior de scurta sau de lunga durata in profilul pedagogic;
e) pentru functia de profesor in invatamantul liceal si postliceal - absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic si detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
f) pentru functia de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale in domeniu sau absolvirea, cu examen de licenta sau de absolvire, a unei institutii de invatamant superior in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactic-tutore si cadru didactic-mentor - absolvirea cu examen de licenta, examen de diploma ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;».
12. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1 si d2), cu urmatorul cuprins:
«d1) pentru functia de profesor in invatamantul gimnazial si scoala de arte si meserii - absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de invatamant superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
d2) pentru functia de profesor la anul de completare - absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata ori a unui colegiu pedagogic in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;»".
5. La articolul II, punctul 2 se abroga.
6. La articolul II punctul 5, litera b2) a alineatului (1) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;".
Art. II. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se va face la nivelul incadrarii pentru un profesor cu studii superioare din invatamantul preuniversitar.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI, TEODOR VIOREL MELESCANU
Bucuresti, 17 decembrie 2009.
Nr. 387.

23 dec. 2009

Sarbatori Fericite! LA MULTI ANI!Fie ca naşterea domnului ISUS HRISTOS
să vă umple sufletele de lumină, sănătate,
fericire, de tot binele din lume
şi să deschidă poarta spre un
An Nou plin de bucurii şi impliniri!
LA MULŢI ANI!

Biroul Operativ al
Sindicatului Liber al Invatamantului
Preuniversitar Clujean

Craciun fericit!

18 dec. 2009

Consiliul Judetean Cluj va acorda tichete cadou dascălilor din învăţămîntul special

Consiliul Judeţean va acorda, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, tichete de cadouri în valoare totală de 275.000 de lei pentru dascălii din cele 11 unităţi de învăţămînt special subordonate CJ. “Vom acorda aceste tichete cadou şi în acest an. Consider că dascălii merită acest lucru şi m-am zbătut pentru acordarea acestor tichete”, afirmă preşedintele CJ, Alin Tişe.
Precizăm că profesorii din şcolile speciale clujene vor primi de Crăciun tichete de cadouri în valoare de 300 de lei, respectiv cîte şase tichete, în valoare de 50 de lei fiecare.
A.S.

17 dec. 2009

Sedinta Comisiei de Dialog Social - 17.12.2009 la sediul MECI

La solicitarea Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, aceasta ordine de zi va fi rediscutata si dezbatuta marti 22 decembrie ora 10.00 la sediu M.E.C.I. De asemenea FSLI a solicitat ministerului o nota de fundamentare care sta la baza calcului sumei pentru fiecare elev.
Eventualele amendamente și propuneri pentru cele trei proiecte M.E.C.I. le puteți trimite până luni, 21 decembrie 2009, ora 12.00 la adresa: slipcluj@gmail.com.

15 dec. 2009

Hotararea Comisiei Mixte Paritare nr. 3/14.12.2009 ISJCJ - SLIPC, SSISH, SLCTT

ERATA:
Pct. (5) din Legea 329/2009 mentionat in Hotararea Comisiei mixte paritare nr. 3/2009 este alin. (5) din art. 30 din Legea 330/2009.
Referitor la explicatia din paranteza adusa art. 38 din Legea 288/2004 s-a vrut a fi un sprijin la calculul salariilor, intrucat anexa II/1.2 este parte integranta a Legii 330/2009

10 dec. 2009

AdVision - cursuri de "Formator" si “Dictie, Public Speaking si Tehnica vorbirii”

Agentia AdVision cu sediul in Cluj-Napoca a lansat la inceputul acestui an programul de instruire AdTaining. Dupa aproape un an de zile ne putem lauda cu aproximativ treizeci de cursuri de instruire in mai multe domenii (publicitate, infrastructura, dictie, formatori, achizitii publice),sustinute in toata Transilvania.
Dorim sa va informam ca firma AdVision Art din Cluj-Napoca reia cursurile de “Formator”, respectiv “Dictie, Public Speaking si Tehnica vorbirii”.

Curs FORMATOR
Acest curs este important in conditiile in care, conform OG nr.129/2000, de la 1 ianuarie 2010, toti instructorii din programele de formare profesionala trebuie sa urmeze acest curs si sa obtina o diploma de formator. Asadar oricine doreste sa-si mareasca veniturile, prin activitati de instruire extrascolare din cadrul firmelor de consultanta, institutii, firme de training in special prin intermediul proiectelor cu fonduri europene, va avea nevoie de acest curs. Acest curs este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, iar cursantii vor primi certificate de absolvire recunoscute de aceste ministere. De asemenea cursul este diferit de Cursul de Formare Continua din cadrul CNFP (Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar) al MEC.
Detalii la http://ad-training.ro/training.html

Curs DICTIE
Acest cus , fara a fi unul de actorie, te invata sa vorbesti fara sa obosesti, sa folosesti tehnicile de antrenament ale actorilor, pentru a putea deveni un vorbitor elocvent, convigator, calm, cu putere de persuasiune, stapan pe obiectivele tale si pe legaturile emotionale cu audienta pe care sa o poti controla.
Este un curs practic, in care prin exercitii specifice, dobandesti un antrenament vocal, astfel incat sa ai o voce puternica dar un timbru placut, un tonus vocal care sa inspire putere si siguranta.
Detalii la http://ad-training.ro/training.html

3 dec. 2009

Grilele de salarizare în sistemul bugetar - valabile de la 01.01.2010

In atentia mebrilor de sindicat

1. La invitaţia domnului Mircea Geoană, în cursul zilei de ieri, 2 decembrie 2009, la sediul PSD, a avut loc o întâlnire informală pe teme privind învăţământul. La întâlnire au participat reprezentanţi F.S.L.I., F.S.I. “Spiru Haret”, F.N.S. “Alma Mater”. Din partea F.S.L.I. a participat domnul preşedinte Aurel Cornea şi doamna Mariana Becic.
I. Domnul Mircea Geoană şi-a arătat disponibilitatea ca, în cazul alegerii în funcţia de Preşedinte al României, să menţină Pactul Naţional pentru Educaţie; să se acorde constant 6% din P.I.B. pentru învăţământ; să implementeze reforma în învăţământ prin aplicarea Legii Educaţiei cu amendamentele care vor fi formulate după consultarea cu partenerii sociali.
II. Domnul Aurel Cornea, în cuvântul său, a precizat următoarele:
a) F.S.L.I. susţine Pactul Naţional pentru Educaţie cu un amendament foarte important care să fie adoptat şi însuşit. Acesta trebuie să se refere la condiţiile de muncă, de viaţă, de pregătire şi formare precum şi la o salarizare corespunzătoare pentru întreg personalul din învăţământ. A menţionat în mod expres că acest element trebuie să fie o prioritate absolută pentru viitorul guvern;
b) a reproşat domnului Mircea Geoană faptul că nu şi-a respectat angajamentul asumat privind aplicarea Legii 221; spunându-i totodată că F.S.L.I. a cîştigat prin sindicatele afiliate o serie de procese pe această temă şi viitorul guvern avînd obligaţia să aplice hotărârile judecătoreşti şi să le generalizeze la nivelul întregii ţări;
c) a făcut referire la modul în care “s-a negociat” Legea 330 spunând că ea nu respectă sub nicio formă principiile care au stat la baza elaborării ei. A explicat în acest context de ce F.S.L.I. a cerut demisia domnului Marian Sârbu şi a domnului Valentin Mocanu la momentul respectiv, solicitând renegocierea acesteia ;
d) referitor la Legea Educaţiei Naţionale, domnul Aurel Cornea a menţionat că datorită modificărilor făcute “pe ultima sută de metri” nu mai corespunde în totalitate celei negociate cu partenerii sociali, solicitând renegocierea unor aspecte legate de managementul unităţii de învăţământ, de descentralizare, de finanţarea, etc.
Reprezentanţii celorlalte federaţii participante cu anumite accente specifice au susţinut în esenţă aceleaşi probleme.
Domnul Mircea Geoană, în final, a reafirmat că dacă va fi ales preşedinte va ţine cont de observaţiile sugerate şi s-a angajat ca aceste întâlniri să fie permanetizate. A menţionat că întâlnirea nu are caracter electoral, ci doar unul informal.
Domnul Aurel Cornea nu a participat la conferinţa de presă organizată la sediu P.S.D., pentru a nu da o conotaţie politică acestei întâlniri.
Menţionăm că în data de 1 decembrie 2009, domnul preşedinte Aurel Cornea a participat la recepţia oferită de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu cu prilejul Zilei Naţionale a României.
2. Astăzi, 3 decembrie 2009, la sediu M.E.C.I. a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia s-a aprobat Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţântul preuniversitar şi Centralizatorului privind disciplinele de învăţămnt, domeniile şi specializările, predcum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010.
Din partea F.S.L.I. au participat domnul Liviu Marian Pop şi domnul Levente Vadasz. Marea majoritate a propunerilor F.S.L.I au fost însuşite şi acceptate de partenerii de dialog social, fiind incluse în textul acestora.
Conducerea F.S.L.I. mulţumeşte organizaţiilor afiliate care au propus amendamente la cele două proiecte.

Departament Comunicare FSLI
Bucureşti,
03.12.2009

Adresa SLIPC - Consiliul Local tichete cadou si raspunsul Consiliului Local Cluj