29 mai 2009

8 IUNIE - A DOUA ZI DE RUSALII, ESTE CONFORM LEGII, ZI LIBERA

Lege nr. 202 din 21/10/2008
Publicat in Monitorul Oficial nr. 728 din 28/10/2008
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 134. - (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
-
prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor
art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, EUGEN NICOLICEA
PRESEDINTELE SENATULUI, NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 21 octombrie 2008.
Nr. 202.

28 mai 2009

INFORMARE

În data de 28 mai 2009 a avut loc la sediul FSLI întâlnirea de lucru a Departamentului învăţământ preprimar şi primar din cadrul FSLI, coordonat de domnul vicepreşedinte Mihai Dima. Au participat reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile afiliate din ţară şi municipiul Bucureşti, precum şi membri AgiRO, cu statut de invitaţi.
Din partea FSLI au fost prezenţi preşedintele Aurel Cornea, primvicepreşedintele Simion Hancescu, secretarul general Liviu Marian Pop, iar vicepreşedintele Mihai Dima, responsabilul acestui departament, a moderat discuţia.
În urma dezbaterilor, s-au desprins următoarele propuneri, care vor fi susţinute la nivel de ministere de către reprezentanţii FSLI:
La studii egale să fie salarizare egală.
Să existe doar funcţiile didactice de învăţător/ educatoare şi profesor, eliminându-se referirile la ciclu de învăţământ. (preprimar, primar, gimnazial, liceal).
Să se echivaleze încadrările actuale, astfel:
- Să fie încadraţi ca învăţător/ educatoare absolvenţii liceelor pedagogice.
- Să fie încadraţi ca profesori SSD: actualii institutori II şi absolvenţii de liceu+şcoală postliceală pedagogică.
- Să fie încadraţi ca profesor S absolvenţii de studii de lungă durată, precum şi absolvenţii ciclului I Bologna.
F.S.L.I. să susţină poziţionarea cât mai sus a personalului din învăţământ pe grila de salarizare unică, conform Acordului semnat în data de 6.05.2009 cu reprezentanţii Guvernului.
Menţinerea şi în viitoarea legislaţie a încadrării pe post a personalului didactic din învăţământul preprimar şi primar.
Modalitatea de calcul a orelor suplimentare efectuate în învăţământul preprimar şi primar să fie aceeaşi cu cea aplicată profesorilor.

VICEPREŞEDINTE FSLI,
Mihai DIMA

27 mai 2009

Intalnire Departament invatamant preprimar - primar F.S.L.I.

Departamentul - învăţământ preprimar şi primar din cadrul Biroului Operativ al F.S.L.I. organizează joi, 28 mai 2009, ora 10.00, la sediul federaţiei, o întâlnire în cadrul căreia se va analiza situaţia încadrării personalului didactic de predare din învăţământul preprimar şi primar.
Pentru această întâlnire, S.L.I.P.C. l-a desemnat sa participe pe dl. Ioan Pascalau, membru in Biroul Operativ al SLIPC.

26 mai 2009

Sedinta Biroului Operativ al F.S.L.I. 26-27.05.2009

In zilele de marti si miercuri, 26 respectiv 27 mai 2009, are loc Sedinţa Biroului Operativ al FSLI, la sediul federatiei. Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Informare privind activitatea FSLI în ultima perioadă de timp;
2. Analizarea principiilor care vor sta la baza descentralizării învăţământului preuniversitar;
3. Prezentarea stadiului discuţiilor cu privire la Legea salarizării unitare în sistemul bugetar;
4. Stabilirea strategiei federaţiei noastre referitoare la încadrarea absolvenţiilor ciclului I Bologna, a institutorilor I şi II în învăţământul preprimar şi primar;
5. Probleme curente.
Din partea SLIPC participa d-na presedinte prof. Lucia Cojocaru, vicepresedinte FSLI.

25 mai 2009

LEGISLATIE UTILA

ORDIN M.E.C.I. nr. 4043/2009 - modificare metodologie concurs ocupare posturi didactice/catedre vacante judete pilot

In baza prevederilor art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) si (3) si art. 11 alin. (4) si (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.741/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 in 20 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, pentru titularizare, detasare la cerere si suplinire, pentru anul scolar 2009-2010, se organizeaza pe centre de concurs constituite din grupuri de unitati de invatamant, in perioada 5 iunie-29 iulie 2009. Inspectoratele scolare judetene/ISMB organizeaza centrele de concurs pana la data de 3 iunie 2009. Centrele de concurs publica la data de 5 iunie 2009 lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. Comisia de mobilitate a personalului didactic propune spre aprobare consiliului de administratie al inspectoratului scolar lista posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile - din lista posturilor didactice/catedrelor vacante cu viabilitate de cel putin 4 (patru) ani - in functie de: evolutia demografica, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de invatamant."
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Probele practice/orale din cadrul concursului se desfasoara in zilele de 10 si 13 iulie 2009, iar proba scrisa a concursului se desfasoara la data de 15 iulie 2009."
3. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se constituie la nivelul centrului de concurs, la propunerea presedintelui acestuia, prin decizia inspectoratului scolar, avand urmatoarea componenta: presedinte - inspector scolar general adjunct si/sau inspector scolar; membri - cate 2 profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic."
4. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.
5. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor formata in intregime din alte cadre didactice decat cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise - se constituie la nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general. Comisia de contestatii este formata din: presedinte - inspector scolar general; membri - profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic."
6. La articolul 20, alineatul (2) se abroga.
7. Anexa nr. 9 la metodologie se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,Ecaterina Andronescu
Bucuresti, 6 mai 2009.
Nr. 4.043.
ANEXA (Anexa nr. 9 la metodologie)
GRAFICULdesfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didacticedeclarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitardin municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/20081.a) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs.
b) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs.
Termen: 5 iunie 2009
2. Inregistrarea cererilor candidatilor pentru concurs si a cererilor cadrelor didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific, continuitate pentru detasare la cerere sau suplinire si suplinire insotite de documentele prevazute in cerere (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009), la centrul care organizeaza concurs.
Perioada: 8-19 iunie 2009Absolventii promotiei 2009 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura).
Termen: 8 iulie 20093. Verificarea dosarelor de catre comisia de concurs si avizarea acestora de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2009. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicita detasare la cerere, in baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse in anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.743/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Perioada: 22-26 iunie 2009
4. Validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura).
Perioada: 29 iunie-3 iulie 20095. Organizarea probelor practice/orale in profilul postului.
Zilele: 10 iulie si 13 iulie 2009
6. Desfasurarea probelor scrise.
Termen: 15 iulie 20097. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a situatiei preliminare cu numarul total al candidatilor participanti, absenti, retrasi la concurs, pe discipline.
Termen: 15 iulie 2009, ora 12,00
8. Afisarea rezultatelor.
Termen: 17 iulie 2009
9. Inregistrarea contestatiilor (in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor).
Perioada: 17-19 iulie 2009
10. Rezolvarea contestatiilor.
Termen: 20 iulie 2009
11. Afisarea rezultatelor definitive.
Termen: 21 iulie 200912. Repartizarea candidatilor admisi la concurs.
Perioada: 22-29 iulie 2009
NOTA:
Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica/orala, absolventii promotiei 2009 care sustin examenul de licenta/absolvire dupa data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire.

ORDINUL M.E.C.I. nr. 4042/2009 - modificarea miscarii de personal


In baza prevederilor art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.743/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 si 760 bis in 11 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi se realizeaza pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, fara a fi conditionati de domiciliu, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b1) si b2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare."
2. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu urmatorul cuprins:
"Art. 171. - (1) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare si pretransferarea la cerere a personalului didactic titular in aceeasi localitate, in localitatea unde isi are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu se realizeaza si din mediul rural in cel urban, daca persoana respectiva s-a titularizat in invatamantul preuniversitar prin concurs cu nota/media minim 7 sau daca a avut media minim 7 la repartitia guvernamentala ori daca ulterior titularizarii in invatamantul preuniversitar a obtinut cel putin nota/media 7 la un concurs de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 17 alin. (1). Pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intr-o treapta superioara de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani, inclusiv pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4) si (9).
(2) Media la repartitia guvernamentala reprezinta media aritmetica, cu doua zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, media la repartitia guvernamentala reprezinta media aritmetica cu doua zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat.
(3) Cadrele didactice titulare pe posturi didactice in unitati de invatamant special se pot pretransfera la cerere in aceeasi localitate, in localitatea unde isi au domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu, la o unitate de invatamant echivalenta, conform art. 15 alin. (3), sau intr-o treapta superioara de invatamant ori din mediul rural in mediul urban, cu respectarea prevederilor alin. (1) si ale art. 13."
3. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate nu mentioneaza posturile didactice/catedrele vacante necesare solutionarii restrangerilor de activitate."
4. La articolul 19, alineatul (5) se abroga.
5. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Posturile didactice/catedrele ramase vacante dupa etapa de transferare pentru restrangere de activitate si pretransferare se publica pentru etapele ulterioare ale miscarii personalului didactic."
6. La articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Repartizarea pe posturi didactice/catedre se face in ordine, mai intai pentru intregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii in unitati de invatamant liceal, care se incadreaza in prevederile art. 10 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ore de nivel liceal in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplomele de studii, tinand seama de prevederile art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Centralizatorului si apoi, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii, prin transfer ca urmare a restrangerii de activitate, in ordinea prevazuta la art. 24, si pretransferare in ordinea prevazuta la art. 14 alin. (1). Optiunea se exprima in scris conform cererii-tip si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original."
7. La articolul 31, alineatul (1) se abroga.
8. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In toate judetele si in municipiul Bucuresti concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se organizeaza cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.741/2008."
9. Articolele 32-73 si anexa nr. 11 la metodologie se abroga.
10. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 84. - (1) In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa operatiunile de la art. 82-83, inspectoratul scolar organizeaza concurs pentru suplinire, cu probe orale si practice/orale in profilul postului sau la limba de predare, dupa caz, in conformitate cu precizarile Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare pot sustine in cadrul concursului pentru suplinire proba orala in concordanta cu a doua specializare inscrisa pe diploma de absolvire, in vederea ocuparii de catedre vacante/rezervate in a doua specializare din invatamantul primar sau gimnazial.
(2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisii de organizare si desfasurare a concursului pentru suplinire, ai caror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general. Comisiile judetene de concurs sunt formate din: presedinte - inspector scolar general adjunct; secretar/secretari - inspector(i) scolar(i)/inspector(i) cu atributii referitoare la managementul resurselor umane; membri - inspectori scolari/directori, consilierul juridic, analist/analisti programator(i).
(3) Proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei se sustine in fata unei comisii de concurs, numita prin decizie a inspectorului scolar general, alcatuita din:
a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
b) 2 profesori de specialitate, cu gradul didactic I sau II, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar, pentru specialitatile muzica, coregrafie, corepetitie, arta actorului, arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, sport, informatica, sau 2 profesori de specialitate ori specialitati inrudite, cu gradul didactic I sau II, pentru catedrele de limbi moderne/materne, din palatele si cluburile copiilor si elevilor, si de instruire practica.
(4) Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice/orale in profilul postului didactic/catedrei, precum si subiectele pentru proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei.
(5) Pentru ocuparea catedrelor si a posturilor didactice vacante de specialitate din unitatile cu profil artistic, specializarea muzica, coregrafie, corepetitie si arta actorului, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv, bilingv si cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante din palatele si cluburile copiilor si elevilor, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(9) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practica si activitati de preprofesionalizare, proba practica se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitatile de invatamant cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 8, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitatile de invatamant cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 9, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(12) Rezultatul probei practice/orale in profilul postului didactic/catedrei se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de catre cei 2 (doi) profesori de specialitate din comisie, hotararea luandu-se prin consens. Rezultatele la proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.
(13) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, acestia sustin o proba orala eliminatorie la limba in care urmeaza sa realizeze predarea, in fata unei comisii, numita prin decizie a inspectorului scolar general, alcatuita din inspectorul scolar de specialitate, in calitate de presedinte, si 2 profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, in specialitatea postului didactic/catedrei. Rezultatul probei se consemneaza prin "admis" sau "respins". Rezultatele la proba orala la limba de predare nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.
(14) Elaborarea subiectelor, evaluarea candidatilor si solutionarea contestatiilor la concursul pentru suplinire se realizeaza la nivelul inspectoratului scolar.
(15) Comisiile de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor, numite prin decizie a inspectorului scolar general, au urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar/inspector scolar de specialitate;
b) 2 profesori evaluatori in specialitatea probei avand cel putin gradul didactic II, pentru fiecare disciplina de concurs.
(16) Deciziile inspectorului scolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor se emit cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei orale.
(17) Eventualele contestatii privind organizarea si desfasurarea probei orale de specialitate se adreseaza inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Hotararile consiliului de administratie al inspectoratului scolar sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu
Bucuresti,
6 mai 2009.
Nr. 4.042.

20 mai 2009

COMUNICAT DE PRESA M.M.F.P.S.

Întâlnirea ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Marian Sârbu, cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale privind programul de relansare a dialogului social
Marian Sârbu, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a participat astăzi, 19 mai a.c., la întâlnirea cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi patronale privind programul de relansare a dialogului social. La întâlnire a fost prezent, de asemenea, şi ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea.
Participanţii au convenit asupra constituirii a două grupuri de lucru formate din reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi reprezentanţi ai confederaţiilor patronale şi sindicale. Primul grup va lucra la modificarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, iar cel de-al doilea se va concentra pe modificarea Legii sindicatelor şi a Legii patronatelor .
Ministrul Muncii Marian Sârbu consideră că modificarea celor patru legi se va realiza până la sfârşitul anului, urmând ca noul pachet legislativ să fie supus aprobării Parlamentui.
De asemenea, ministrul Muncii a anunţat semnarea, într-un timp cât mai scurt, a unui Pact economico-social. “Reprezentanţii sindicatelor au apreciat că e nevoie de un Pact economico-social, pentru că anul 2009 e un an complicat. Instituirea unui Parteneriat între patronate –salariaţi- Guvern ar fi necesară, pentru că ar aduce stabilitatea politică, economică şi socială” , a declarat ministrul Muncii.
Principalele teme discutate la întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor şi ai patronatelor au vizat- stadiul realizării obiectivelor din programul de relansare a dialogului social, strategia legislativă şi stadiul actual al elaborării actelor normative din domeniul dialogului social, precum şi analiza programului anticriză.
Discuţiile la nivel tripartit vor continua în cursul săptămânii viitoare, pentru analizarea propunerilor de măsuri anticriză formulate de partenerii sociali.
Direcţia Comunicare şi Politici Publice
19 Mai 2009

Informare FSLI

În data de 19.05.2009 a avut loc la sediul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării o întâlnire între reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ, ai M.E.C.I. și cei ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, având drept scop stabilirea principiilor care vor sta la baza descentralizării învățământului preuniversitar.
La această întâlnire, din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, au participat Simion Hancescu și Sorin Țiplea.
Prima problemă abordată a fost aceea de a stabili cine poate aproba înființarea și desființarea unităților de învățământ.
Grădinițele și școlile vor putea fi înființate și desființate de către consiliile locale, iar liceele și școlile post-liceale, de către consiliile județene, cu avizul, în ambele cazuri, a inspectoratului școlar.
Referitor la numirea inspectorului general, s-a propus ca aceasta să fie făcută de către M.E.C.I., în urma promovării unui concurs susținut la nivelul consiliului județean/ municipal București, pe baza unei metodologii elaborate de către M.E.C.I. Această problemă va fi definitivată cu ocazia următoarei întâlniri.
La propunerea reprezentanților FSLI, s-a acceptat ca toate aspectele care vizează procesul de descentralizare, să fie cuprinse în viitorul pachet legislativ al educației.


DEPARTAMENTUL COMUNICARE,
Claudia PUZDREA
București, 19.05.2009

15 mai 2009

Ordinul M.M.F.P.S. nr. 343 din 14/04/2009

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001Publicat in Monitorul Oficial nr. 310 din 12/05/2009
Avand in vedere:
-Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala;
-Hotararea Guvernului
nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul A "Contributia de asigurari sociale" sectiunea I "Dispozitii generale", la punctul 2, dupa paragraful al cincilea se introduce un nou paragraf, paragraful sase, cu urmatorul cuprins:
"Incepand cu data de 25 martie 2009, data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, pentru indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, acordata pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului in temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul si asiguratii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat. Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale, pentru indemnizatia acordata asiguratilor, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, este de maximum 3 luni. Angajatorii care se regasesc in astfel de situatii vor depune lunar, cu respectarea prevederilor legale, declaratia nominala, in care vor inregistra asiguratii care se afla in situatia intreruperii temporare a activitatii, completata conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."
2. Anexa nr. 1.4.* la norme se inlocuieste cu anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,Marian Sarbu
Bucuresti, 14 aprilie 2009.
Nr. 343.
* Anexa nr. 1.4 poate fi accesata la adresa: http://www.legestart.ro/Ordin-nr-343-din-2009-(MzMxMzc5).htm

Ordin nr. 619 din 05/05/2009 privind repartizarea biletelor de odihna

Publicat in Monitorul Oficial nr. 311 din 12/05/2009
Avand in vedere:
-Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009;
-Hotararea Guvernului
nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,
in baza art. 12 din Hotararea Guvernului
nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Biletele de odihna contractate vor fi repartizate dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin, pe statiuni, serii, zile de prezentare si unitati de cazare, dupa cum urmeaza:
-74% se repartizeaza directiilor de munca si protectie sociala judetene, proportional cu numarul persoanelor indreptatite a beneficia de aceasta prestatie sociala, si se distribuie de acestea in colaborare cu reprezentantii desemnati de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, pentru salariatii din ramurile socioprofesionale pe care acestea le reprezinta;
-16% se repartizeaza directiilor judetene de munca si protectie sociala, pentru solutionarea cererilor persoanelor indreptatite care nu fac parte din confederatii sindicale;
-10% se utilizeaza de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru administratia centrala.
Art. 2. - Directorul executiv al directiei de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti raspunde de modul de organizare a gestiunii biletelor de odihna, de distribuirea acestora conform repartitiei primite si de respectarea prevederilor legale privind modul de repartizare.
Art. 3. - Eventualele probleme aparute in respectarea cadrului legal privind activitatea de repartizare si acordare a biletelor de odihna se solutioneaza de catre Directia asigurari sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de catre Directia economica din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,Marius Lazar,secretar de stat
Bucuresti, 5 mai 2009.
Nr. 619.

Grafic pretransfer / restrangere 2009

Sedintele vor avea loc in sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Cluj, P-ta Stefan cel Mare nr. 4, et II, cam. 1.

12 mai 2009

DISCUTII PE TEMA DESCENTRALIZARII

Astăzi, 12 mai 2009, a avut loc la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, întâlnirea între reprezentanţii federaţiilor sindicale şi asociaţiile reprezentanţilor comunităţilor locale (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România), pentru dezbaterea unor probleme privind descentralizarea. Din partea Guvernului au fost prezenţi domnul Dan Nica, vicepremier şi doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educaţiei.
La întâlnire au participat şi reprezentanţii părinţilor.
Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ prezenţi la această întâlnire au aflat cu surprindere că asociaţiile comunităţilor locale au elaborat un material privind descentralizarea, încă de acum trei luni, însă nu l-au făcut public nici în momentul de faţă.
În urma discuţiilor de astăzi s-a decis stabilirea unei noi întâlniri, săptămâna viitoare, în cadrul căreia se va dezbate materialul elaborat de asociaţiile comunităţilor locale.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE
Claudia PUZDREA
Bucureşti, 12.05.2009

11 mai 2009

Precizări referitoare la acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului

În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, persoanele care înainte de nașterea copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal, beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului.
Această indemnizație în valoare inițială de 600 lei (la nivelul anului 2007) se acordă de la 1 ianuarie 2009 în cuantum de 85% din veniturile medii nete realizate de persoana beneficiară în cele 12 luni înainte de nașterea copilului, dar nu mai puțin de 600 lei și nu mai mult de 4.000 lei.
Articolul 4 din actul normativ menționat precizează faptul că începând cu anul 2007 toți copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, beneficiază de o alocație de stat pentru copii în cuantum de 200 lei. Actul normativ reglementează în mod expres că în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului se acordă și alocația de stat în cuantum de 200 lei.
Alocația de stat pentru copii este un drept al copilului și se acordă indiferent de veniturile părinților.

Direcţia Politici Publice şi Comunicare
8 Mai 2009

Plan pentru implementarea formulei de finanţare şi autonomiei financiare la nivelul şcolii în învăţământul preuniversitar

I. Formula finanţare de la centru către Consilii/autorităţi locale
1. MECI înfiinţează un grup de lucru pentru crearea unui nou mecanism de finanţare a şcolilor, pe baza unei formule şi a autonomiei financiare graduale a şcolilor. Termen mai 2009
2. Grupul de lucru (GL) al MECI pentru descentralizare pregăteşte un proiect de propuneri pentru un pachet legislativ primar, care să definească noile competenţe la nivel central, consiliu judeţean, local şi la nivel de şcoli şi să revizuiască legile şi reglementările care guvernează finanţarea educaţiei, inclusiv autonomia financiară a şcolilor.Termen iunie 2009
3. MECI GL colectează datele necesare pentru formula de finanţare de la şcoli şi autorităţi locale, prin inspectoratele şcolare, pentru anii şcolari 2009/2010 (mai-iulie) şi 2010/2011 (octombrie-noiembrie). Termen iunie- noiembrie 2009
4. MECI GL pregăteşte o formulă pentru a stabili bugetul autorităţilor locale din toate judeţele şi municipiul Bucureşti, pentru anul fiscal 2010, şi informează inspectoratele şcolare judeţene, inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti, consillile judeţene şi autorităţile locale. Formula este definită pentru autorităţi locale, pentru anul 2009 / 2010. Termen septembrie-noiembrie 2009
5. MECI GL pregăteşte schimbările necesare (legislaţia secundară) în legile şi reglementările relevante pentru a permite implementarea formulei de finanţare în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti în anul fiscal 2010 şi pilotarea autonomiei financiare a şcolilor în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti din septembrie 2010, pe baza legislaţiei aprobate până în septembrie 2010. Termen decembrie 2009
6. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti primesc buget pentru educaţie, în conformitate cu formula, posibil cu rezerva/fonduri tampon, pentru anul fiscal 2010. Termen decembrie 2009
7. Legile şi reglementările relevante sunt revizuite şi amendate, prin supunerea aprobării în Parlamentul României, pentru a permite implementarea formulei de finanţare şi autonomia financiară a şcolilor. Termen decembrie 2009
8. MECI şi GL dezvoltă un sistem de monitorizare pentru implementarea noii metode de finanţare. Termen decembrie 2009
9. MECI GL dezvoltă o formulă pentru a stabili bugetul autorităţilor locale pentru anul 2011 pentru toate judeţele şi pentru municipiul Bucureşti şi informează inspectoratele, consiliile judeţene şi autorităţile locale. Formula este definită pentru autorităţile locale. Termen decembrie 2009 - mai 2010
10. Inspectoratele şcolare judeţene se coordonează cu autorităţile locale pentru pregătirea unui plan de restructurare a reţelei şcolare la nivel judeţean pe trei ani. Termen decembrie 2009 - mai 2010
11. Autorităţile locale şi şcolile pregatesc formaţii de studii şi state de funcţii pentru noul an şcolar 2010/2011. Termen aprilie 2010 - iunie 2010
12. Autorităţile locale şi şcolile din toate judeţele îşi ajustează personalul şi reţeaua şcolară pentru implementarea finanţării pe bază de formulă în anul şcolar 2010/2011. Termen septembrie 2010
13. MECI pregăteşte bugetul pentru anul 2011 pe baza formulei, pentru toate judeţele şi municipiul Bucureşti / autorităţile locale. Termen iulie-august 2010
14. Formula de finanţare se implementează la nivel naţional în anul fiscal 2011. Toate judeţele şi municipiul Bucureşti / autorităţile locale primesc buget pentru educaţie în conformitate cu formula, asigurându-se fonduri corespunzătoare, pentru anul fiscal 2011. Termen ianuarie 2011
15. MECI şi GL monitorizează şi evaluează implementarea finanţării pe bază de formulă pentru anii 2010 / 2011 şi planifică finanţarea pe bază de formulă la nivel naţional pentru anul fiscal 2011. Termen mai-iunie 2010
II Formula finanţare de la autorităţi locale către şcoli
1. MECI GL şi reprezentanţii autorităţilor locale pregătesc instrucţiuni pentru finanţarea şcolilor din toate judeţele, inclusiv formula pentru finanţare de la autorităţile locale către şcoli Termen aprilie 2010
2. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti, pe baza instrucţiunilor elaborate de MECI GL şi reprezentanţii autorităţilor locale, stabilesc bugetul unităţilor de învăţământ pentru perioada septembrie - decembrie 2010 şi pentru anul fiscal 2011. Termen aprilie-iunie 2010
3. MECI pregăteşte un program de pregătire a directorilor şi contabililor din şcolile din toate judeţele şi din muncipiul Bucureşti. Termen martie 2010
4. Prin intermediul Inspectoratelor şcolare şi al autorităţilor locale, MECI organizează programul de pregătire pe tema autonomiei financiare pentru directorii şi contabilii şcolilor din toate judeţele şi din muncipiul Bucureşti. Termen aprilie-iunie 2010
5. Autorităţile locale din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti deschid un cont la Trezorerie pentru toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică. Termen iunie 2010
6. Toate şcolile cu personalitate juridică din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti primesc propriul buget şi implementează autonomia financiară. Termen septembrie 2010- ianuarie 2011
7. MECI GL monitorizează şi evaluează implementarea autonomiei financiare la nivelul şcolilor. Termen februarie-martie 2011

10 mai 2009

REVISTA CATEDRA - nr. 2

A aparut numarul doi al REVISTEI CATEDRA , revista informativa a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant. Lectura placuta !

7 mai 2009

Noutati legislative - modificare metodologii

Ordin nr. 4042/06.05.2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare

2.

Informare FSLI 6 mai 2009


Astăzi, 06.05.2009, la sediul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a avut loc întâlnirea programată între Birourile executive ale federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi reprezentanţii Guvernului, în vederea analizării situaţiei din sistemul de învăţământ. Din partea Guvernului au participat ministrul educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu, ministrul de finanţe, domnul Gheorghe Pogea, ministrul muncii, domnul Marian Sârbu şi ministrul administraţiei şi internelor, domnul Dan Nica.
Discuţiile au început la ora 10 şi au durat mai bine de patru ore, timp în care fiecare ministru şi-a spus punctul de vedere în legătură cu problemele ridicate de membrii Birourilor executive ale federaţiilor sindicale, care au venit cu contraargumente.
Domnul ministru Pogea a spus în repetate rânduri că în anul 2009 vor fi asigurate veniturile salariale ale angajaţilor din învăţământ la nivelul celor din 2008 şi nu vor fi diminuate în niciun fel, dar nici nu se pune problema vreunei creşteri salariale în acest an.
În ceea ce priveşte Legea salarizării unitare în sistemul bugetar, reprezentanţii Guvernului prezenţi la întâlnire s-au angajat să preia un model european de ierarhizare a categoriilor de bugetari. Biroul executiv al FSLI a propus plasarea cadrelor didactice cât mai aproape de vârful ierarhiei în această lege.
FSLI a susţinut menţinerea titularizării în sistemul naţional de învăţământ şi în viitoarele legi ale educaţiei şi a atras atenţia asupra problemelor ce pot apărea în cazul descentralizării.
La solicitarea federaţiilor sindicale, domnul ministru Dan Nica a programat o întâlnire în data de 12 mai 2009, la ora 9, între Birourile executive ale federaţiilor sindicale şi asociaţiile reprezentanţilor comunităţilor locale, pentru dezbaterea unor probleme privind descentralizarea. Totodată s-a stabilit şi un calendar privind descentralizarea, care se va derula pe parcursul a doi ani. Reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ vor face parte din cadrul comisiilor de lucru care vizează acest proces.
De asemenea, s-a convenit începerea dezbaterilor între partenerii sociali şi MECI, a legilor învăţământului, în data de 15 mai a.c.
În urma discuţiilor tensionate, s-a semnat acordul, având 10 puncte, toate negociate îndelung, între reprezentanţii Guvernului şi cei ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Spiru Haret, FEN şi Alma Mater. Ultimul punct al acordului menţionează faptul că sindicatele îşi rezervă dreptul de a relua acţiunile de protest, atâta vreme cât Guvernul nu îşi respectă angajamentele asumate prin documentul semnat astăzi.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE,

Claudia PUZDREA
Bucureşti, 06.05.2009

6 mai 2009

ACORD 6 mai 2009

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Educatiei Nationale, Federatia Sindicatelor Independente din Invatamant "Spiru Haret" Spiru Haret” si Federatia Nationala Sindicala ”Alma Mater”, în urma dezbaterilor, au convenit asupra urmatoarelor:

1. Resursele alocate Educației prin buget, vor fi asigurate de Ministerul Finanțelor Publice, fără a afecta nivelul veniturilor salariale pe anul 2009.
2. Constituirea, în cursul lunii mai a.c. prin Ordin al M.E.C.I., a Comisiei de Monitorizare pentru evaluarea modului în care s-au realizat și se vor realiza cheltuielile de investiții în educație.
3. Definitivarea principiilor și calendarului privind descentralizarea, conform anexei 1.
4. Menținerea titularizării în sistemul național de învățământ și în viitoarele legi ale educației.
5. Preluarea în corpul Legii salarizării unitare a sistemului bugetar, a unui model european de ierarhizare a categoriilor de bugetari. M.E.C.I. va susține plasarea cadrelor didactice cât mai aproape de vârful ierarhiei.
6. Proiectele și programele de cercetare aflate în derulare se continuă prin alocarea corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate și prin utilizarea creditelor de angajament.
7. M.E.C.I. și partenerii sociali încep dezbaterile pe legile învățământului la data de 15 mai a.c.
8. Asigurarea finanțării pentru anul școlar 2008-2009 a numărului de beneficiari ai bursei ”Bani de Liceu”.
9. Suspendarea grevei anunțate.
10. În cazul în care nu se vor respecta termenii acestui acord, sindicatele din învățământ își rezervă dreptul de a relua acțiunile de protest.
Ministerul Educatiei, Ceretarii si Inovarii, Ministru Ecaterina Andronescu
Ministerul Finantelor Publice, Ministru Gheorghe Pogea
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministru Marian Sarbu
Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Presedinte Aurel Cornea
ALMA MATER, Presedinte Razvan Bobulescu
FEN, Secretar General Constantin Ciosu
FSII Spiru Haret, Presedinte George Isvoranu

5 mai 2009

RECTIFICAREA BUGETARA TAIE NORME DIDACTICE, MANUALE, BURSELE ELEVILOR, NAVETA SI INVETSITIILE

Nu sunt bani decât pentru 10 luni de învăţământ
Rectificarea bugetară, ce a tăiat Educației 1494,89 milioane lei şi care a declanşat acutizarea conflictului dintre sindicatele din învăţământ şi Guvern, din care 811,89 milioane reprezintă reducerea bugetului învăţământului preuniversitar, înseamnă, în principal, imposibilitatea de a se asigura fondul de salarii până la sfârşitul acestui an, dar şi reducerea drastică a investiţiilor.
Diminuarea bugetului învăţământului cu 811,89 milioane face ca, în acest moment, pentru salarii să mai rămână 9956,22 milioane lei, din care, în primele trei luni (ianuarie – martie, inclusiv) s-au folosit 2860,70 milioane lei. Practic, pentru cele 9 luni, cât au mai rămas până la sfârşitul anului, fondul pentru cheltuieli de personal este de 7095,52 milioane lei. Cum cheltuielile salariale pe o lună se ridică la 9535,68 lei, e uşor de observat că suma de 7095,52 nu poate ajunge pentru 9 luni. Pentru a se înscrie în acest buget, în învăţământ ar trebui să se ia măsuri de reducere a normelor didactice şi de disponibilizare a personalului nedidactic şi auxiliar.
Printre aceste măsuri de criză se înscriu comasarea claselor subnormativ, mărirea numărului de elevi la clasă (n.m. – micşorându-se astfel numărul posturilor didactice), scoaterea profesorilor de IT, limbi străine, sport şi chiar de religie de la clasele primare, urmând ca acestea să fie predate de învăţător. De asemenea, bibliotecari, administratori, femei de serviciu. Cum şi din bugetul direct al ministerului au fost rectificate 676 de milioane, vor fi afectate bursele a peste 20.000 de elevi (programul „bani de liceu“), cei ale căror venituri familiale sunt sub venitul mediu pe economie. Diminuarea bugetului va influenţa negativ şi producţia de manuale şcolare, bineînţeles, investiţiile din învăţământ, naveta elevilor şi a profesorilor.
Toate aceste măsuri drastice se adaugă faptului că salariile dascălilor nu vor mai creşte nici cu cei 5% promişi de Guvern la începutul anului, în schimbul renunţării la aplicarea Legii 221/2008 (în baza căreia ar fi urmat ca, de la 1 ianuarie 2009, salariile dascălilor să mai crească cu 32%). Atât ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, ministrul Finanţelor, Pogea, cât şi premierul Boc au dat ieri asigurări că salariile şi sporurile cadrelor didactice din preuniversitar nu vor scădea.
Sindicaliştii spun, însă, că nu numai faptul că nu li se acordă majorări salariale îi determină să facă mâine – în ziua primei teze unice – grevă generală, cu toate aceste măsuri ce afectează buna desfăşurare a activităţii în şcoli.

AGENDA F.S.L.I. 5-6 MAI 2009

5 mai - ora 10,00: Sedinta Comisiei de dialog social la sediul M.E.C.I.
- ora 12,00: Grup de lucru Legea salarizării la sediul Ministerului Muncii

6 mai - ora 10,00: La sediul F.S.L.I.va avea loc întâlnirea conducerilor federațiilor sindicale din învățământ. La întâlnire sunt invitați să participe ministrul educației, ministrul muncii, ministrul de finanțe și primul ministrul. Exista posibilitatea semnarii unui ACORD, sau in urma discutiiilor, se poate hotărî reluarea grevei.

URGENT ! SEMNARE ACORD?

In atentia liderilor de sindicat,

Stimati colegi,


Va rugam ca pana la ora 15, sa ne comunicati telefonic sau prin e-mail daca membrii grupei dvs. sindicale accepta sau nu semnarea unui ACORD care sa contina punctele din comunicatul comun semnat de reprezentantii federatiilor sindicale si d-na ministru, Ecaterina Andronescu, la intalnirea ce a avut loc ieri.

Prezidiul SLIPC
Presedinte prof. Lucia Cojocaru
Vicepresedinti: inst. Vioara Temian
prof. Grigore Tarta

GREVA SE SUSPENDA DEOARECE M.E.C.I. A REPROGRAMAT DATA TEZELOR UNICE

Stimati colegi,
GREVA programata pentru azi, 5 mai 2009 se suspenda, deoarece M.E.C.I. a modificat data sustinerii tezei unice la limba si literatura romana.
Spram ca ati urmarit stirile de ultima ora ale zilei de luni, 4 mai 2009, si ati luat la cunostinta care au fost ratiunile ce au dus la suspendarea grevei. Nu este o iesire din conflict aceasta suspendare. Trebuie sa dam crezare celor transmise prin comunicatul celor patru federatii din invatamant.
Din pacate, politicienilor, care au promis respectarea Legii 221/2008, Domnului Presedinte Traian Basescu, le pasa prea putin de rectificarea negativa a bugetului invatamantului. Si pentru ca si parintii ne acuza de lipsa de bun simt si ne ameninta cu darea in judecata, credem ca e bine sa mai facem acesata ultima incercare de credibilitate a celor care doresc sa dezamorseze acest conflict.
Va adresam rugamintea de a astepta rezultatele negocierilor de miercuri, 06.05.2009 si in functie de asta sa hotaram daca facem greva de o zi sau nu.
Alaturat, postam declaratia d-lui decretar general al F.S.L.I., prof. Liviu Pop, prezent la intalnirea de ieri, 4 mai 2009, cu reprezentantii federatiilor sindicale, cu d-na ministru Ecaterina Andronescu si cu dl. ministru Gheorghe Pogea:
"Faptul ca ministrul educatiei a modificat data tezei unice ne-a obligat si pe noi sa nu facem maine greva. Este decizie a referendumului ca boicotam tezele unice, iar maine nu mai avem teza unica. Intalnirea de joi va confirma sau nu daca in data de 7 mai se va face sau nu greva, evident dupa consultarea birourilor operative. Asta daca nu decaleaza iarasi datele. Am postat si comunicatul comun, care reprezinta o sinteza a ceea ce s-a discutat azi.
Ceea ce va pot spune e ca mandatul nostru era acela de a nu ceda si asta am facut azi. In conditiiile in care tezele nu se mai dau maine si sunt reprogramate pe 7 mai, nu rezolva tensiunea din sistem. In acelasi timp stiu ca semnalul de solidaritate din scolile din tara faceau ca maine sa fie o greva bine sustinuta (...). Acest lucru demonstreaza ca suntem o forta.
Zilele de maine si poimaine pot clarifica situatia: maine la ora 10.00 la sediul M.E.C.I va avea loc Sedinta Comisiei de Dialog Social cu privire la modificarile aduse metodologiilor si evident se va aborda si problema de azi, iar la ora 12.00 la sediul Ministerului Muncii vor avea loc discutii la Legea salarizarii unitare. Pentru data de 6 mai, ora 10.00, la sediul FSLI este programata sedinta reunita a birourilor operative ale federatiilor din invatmant unde sunt asteptati si primul ministru, ministrul muncii, ministrul finantelor si ministrul educatiei. Declaratia de azi a domnului presedinte Basescu nu vreau sa o comentez decat ca IN ROMANIA NU MAI EXITA DORINTA DE REFORMA IN SISTEM."
PREZIDIUL SLIPC

4 mai 2009

GREVA SE SUSPENDA


Comunicat de presă comun al Ministerului Educaţiei şi sindicatelor din învăţământ privind întâlnirea din data de 4 maiMinisterul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ - FSLI, FEN, Spiru Haret şi Alma Mater -, în urma dezbaterilor, au convenit asupra următoarelor:1. Bugetul MECI, asigurat de MFP nu va afecta nivelul veniturilor salariale
2. Susţinerea, prin Legea salarizării unitare, a unei poziţii pe grila de salarizare corespunzătoare importanţei şi rolului educaţiei
3. Constituirea Comisiei de Monitorizare pentru evaluarea modului în care s-au realizat şi se vor realiza cheltuielile pe investiţii
4. Definitivarea principiilor şi calendarului privind descentralizarea
5. Menţinerea titularizării în sistemul naţional de învăţământ şi în viitoarele legi ale educaţiei
6. Preluarea în corpul Legii Salarizării Unitare a sistemului bugetar, a prevederilor din legea 221/2008, cu stabilirea, până la 30 iunie a calendarului de aplicare
7. Proiectele şi programele de cercetare aflate în derulare se continuă şi prin utilizarea creditelor de angajament
8. Propunerea semnării, pe data de 6.05.2009 a unui Protocol MECI - Sindicate, cu participarea reprezentanţilor din Birourile Executive ale celor patru federaţii sindicale din învăţământ
9. Susţinerea în Parlament a OUG 40/2009
10. Amânarea tezei cu subiect unic la disciplina Limba şi Literatura Română din data de 5 în data de 7 mai a.c.
11. Suspendarea grevei anunţate pentru data de 5.05.2009


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,Ministru Ecaterina Andronescu
FSLI , Prim-vicepreşedinte, Prof. Simion Hancescu
ALMA MATER Vicepreşedinte,Prof.univ. Anton Hadăr
FEN Secretar General,Prof. Constantin Ciosu
SPIRU HARETPreşedinte executiv,Prof. Marius Nistor

GREVA 5 MAI 2009 - INFORMARE

Către
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
În atenţia Liderului de sindicat
Spre ştiinţă: Membrilor de sindicat
Stimaţi colegi,
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a grevei organizate în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic, vă rugăm să ţineţi seama de următoarele reguli:
1. momentul declanşării grevei va fi adus la cunoştinţa conducerii unităţii şi inspectoratului şcolar de către organizatori cu 48 de ore înainte – art. 41 alin. (1) din Legea nr. 168/1999, conform modelului transmis;
2. în unitatea de învăţământ să fie prezenţi toţi salariaţii pe durata grevei; în condică se va scrie pentru zilele respective „GREVĂ”;
3. în situaţia în care copiii/elevii/studenţii vor fi prezenţi în unitate/instituţie, cadrele didactice care au ore în zilele respective îi vor supraveghea, fără a se derula procesul instructiv-educativ, tezele cu subiect unic şi alte activităţi didactice;
4. cadrele didactice care nu au ore în zilele respective vor fi în unitate/instituţie, o parte dintre ei asigurând supravegherea patrimoniului;
5. toate persoanele care intră în unitate vor fi controlate pentru a nu pătrunde persoane străine, care ar putea deturna scopul acţiunilor;
6. personalul didactic auxiliar şi nedidactic va rămâne la locul de muncă, fără a-şi desfăşura activitatea, asigurând securitatea patrimoniului;
7. în fiecare unitate/instituţie va funcţiona un comitet de grevă, care va urmări corecta desfăşurare a acţiunii de protest;
8. organizatorii grevei (comitetul de grevă), împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, au obligaţia ca, pe durata acesteia, să protejeze bunurile unităţii/instituţiei – art. 52 din Legea nr. 168/1999;
9. salariaţii care nu participă la grevă nu pot fi împiedicaţi să îşi continue activitatea.Respectarea celor menţionate mai sus va fi asigurată de liderul de sindicat din unitate şi de director.Acţiunea de protest trebuie puternic popularizată prin afişarea de materiale privind motivaţia acţiunii, timpul, locul şi modul de desfăşurare etc.
Totodată, dorim să facem următoarele precizări decurgând din prevederile legale în vigoare (Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă):
1. participarea la grevă este liberă; nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe – art. 50 alin. (1);
2. pe durata grevei, conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de către salariaţii aflaţi în grevă sau de către organizatorii acesteia; conducerea unităţii nu poate încadra salariaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în grevă – art. 53;
3. participarea la grevă sau organizarea acesteia cu respectarea prevederilor legale nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau organizatorilor – art. 54 alin. (1);
4. fapta persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică sau obligă un salariat sau un grup de salariaţi să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune – art. 88 alin. (1);
5. nerespectarea prevederilor art. 52 atrage răspunderea materială, contravenţională, civilă sau penală, după caz, dacă faptele săvârşite în timpul grevei atrag această răspundere – art. 88 alin. (4).
PREŞEDINTE SLIPC,PROF. LUCIA COJOCARU
VICEPRESEDINTE SLIPC,INST. VIOARA TEMIAN

Sindicalistii din invatamant se intalnesc astazi cu Ministrul Educatiei

Sindicaliştii din învăţământ, care se vor întâlni, astazi, cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, şi cu cel al Finanţelor, Gheorghe Pogea, au declarat că sunt dispuşi să renunţe la grevele programate în zilele tezelor unice numai dacă se creează premisele respectării legile în vigoare.
Potrivit sindicaliştilor, întâlnirea anunţată pentru ora 12.00, la Ministerul Educaţiei, vine mult prea târziu şi nu se aşteaptă, din partea guvernanţilor, la alte răspunsuri decât cele de până acum. "Nu renunţăm la grevă decât dacă suntem asiguraţi că se respectă legile în ţara asta, pentru că, pe lângă anularea în mod nencostituţional a legii majorării salariilor cadrelor didactice, guvernul a dat o serie de ordonanţe nejustificate şi abuzive. Ne referim la ordonanţa prin care sunt demişi inspectorii generali şcolari, prin care se legiferează politizarea învăţământului, la ordonanţa rectificării bugetare. Să ne explice şi nouă miniştrii cum se pot încadra într-un buget de salarii mai mic decât este necesar fără să scadă lefurile şi fără să reducă din personal", a precizat, pentru NewsIn, secretarul general FEN, Constantin Ciosu.
Acelaşi punct de vedere îl are vicepreşedintele FLSI, Simion Hâncescu. "Mâine (luni - n.r.) vom discuta, probabil, despre rectificarea bugetară. Degeaba spune ministrul Andronescu că nu se fac disponibilizări şi nu scad salariile.

2 mai 2009

O.U.G. nr. 41 / 28.04.2009
Avand in vedere faptul ca actele normative care reglementeaza salarizarea si incadrarea categoriilor de personal din sectorul bugetar sunt aplicabile in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si, respectiv, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, pana la data de 30 aprilie 2009 si tinand cont de numeroasele categorii de persoane care fac obiectul acestor acte normative, se impune promovarea in regim de urgenta a unei ordonante de urgenta, astfel incat acestea sa poata fi aplicate in continuare si in perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, luand in considerare faptul ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta ar conduce la un vid legislativ care ar afecta personalul din sectorul bugetar, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, nefiind suficienta utilizarea procedurii parlamentare de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta.


Art. 1 Pentru perioada 1 mai - 1 decembrie 2009, in ceea ce priveste salarizarea personalului din sectorul bugetar, se aplica urmatoarele acte normative:

a) Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 238/2008, cu modificarile ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 304/2008, cu modificarile ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 272/2008, cu modificarile ulterioare;

e) Ordonanta Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare;

f) Ordonanta Guvernului nr. 13/2008 privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 209/2008, cu modificarile ulterioare;

g) Ordonanta Guvernului nr. 14/2008 privind cresterile salariale care se vor acorda in anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 237/2008, cu modificarile ulterioare.

Art. 2 Ordonanta Guvernului nr. 15 / 2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin LEGEA nr. 221/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1^1 alineatul (1), litera a^1) va avea urmatorul cuprins: "a^1) pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;".

2. La articolul 1^1 alineatul (1), literele b) si c) se abroga.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b se abroga.

Art. 3 Articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, se abroga.

* Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial si de la http://www.dreptonline.ro/

O.U.G. nr. 40 / 22.04.2009
Avand in vedere necesitatea includerii studiilor universitare de licenta si a studiilor universitare de masterat printre conditiile necesare pentru ocuparea functiei de profesor in invatamantul preuniversitar si a unor functii didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar, tinand seama de faptul ca primele promotii au finalizat in acest an ciclul I de studii universitare de licenta, tinand cont de nevoia de a oferi absolventilor ciclului inferior al liceului posibilitatea de a obtine o certificare a calificarii profesionale obtinute, in situatia in care decid sa nu mai continue studiile in ciclul superior al liceului, dupa incheierea invatamantului obligatoriu, pentru asigurarea conditiilor de acces egal la piata muncii si pentru identificarea unor solutii optime de combatere a efectelor crizei economice, pentru eliminarea situatiilor discriminatorii aparute prin aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare faptul ca, potrivit Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5742/2008, cu modificarile ulterioare, se deruleaza activitatile privind constituirea catedrelor, incadrarea personalului didactic titular si vacantarea posturilor didactice/catedrelor pentru sesiunea de pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate, intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I Legea învăţământului nr. 84/1995 , republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Absolventii ciclului inferior al liceului care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala nivel 2.
(6) Modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a competentelor profesionale se stabileste prin metodologie elaborata si aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se da publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenelor."
2. La articolul 151 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) educatoare, profesori pentru invatamantul prescolar ­ in invatamantul prescolar;
b) invatatori, profesori pentru invatamantul primar - in invatamantul primar;".
Art. II
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul prescolar, cu stabilirea salarizarii prin legea salarizarii unitare a bugetarilor;
b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul primar; profesor cu stabilirea salarizarii prin legea salarizarii unitare a bugetarilor."
2. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) functiile didactice prevazute la lit. c), d), f) si g) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
i) functiile didactice prevazute la lit. e) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic."
3. La articolul 8, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins: "i) functiile didactice auxiliare prevazute la lit. a), b), e), g) si h) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului."
4. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare; transferul se efectueaza respectand prevederile art. 7, care se aplica in mod corespunzator; b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, in aceeasi localitate sau in localitatea unde isi are domiciliul, respectand prevederile art. 7, care se aplica in mod corespunzator;".
5. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua noi litere, Iiterele b^1) si b^2), cu urmatorul cuprins:
"b^1) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si din mediul rural in cel urban, daca persoana respectiva a obtinut media minim 7 la concursul de titularizare sau daca avea media minim 7 la repartitia guvernamentala;b^2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;".
(...)

* Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial si de la
http://www.dreptonline.ro/

OUG 40/2009 si OUG 41/2009

* VOM AFISA CONTINUTUL INTEGRAL AL CELOR DOUA ORDONANTE IN MOMENTUL INTRARII IN POSESIE A ACESTORA.