31 mai 2012

Subiecte unice la examenul national de titularizare

Sinteza declaraţiilor susţinute de ministrul Liviu Marian Pop în cadrul conferinţei de presă (joi, 31 mai, 2012)

Joi, 31 mai, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Liviu Marian Pop, a susţinut o conferinţă de presă la sediul MECTS.
Cele mai importante teme abordate au vizat situaţia arieratelor înregistrate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat referitor la lucrările de natura investiţiilor, examenul de titularizare şi examenul de bacalaureat.
În ceea ce priveşte situaţia arieratelor, ministrul Liviu Marian Pop a declarat că a fost demarat un audit în privinţa investiţiilor în zona infrastructurii şcolare din perioada 2006-2012 cu o valoare totală de aproximativ 3 miliarde de lei, actualizată în urma contractelor la 3,2 miliarde.
Ministrul a subliniat faptul că în perioada următoare se vor face controale şi analize în oglindă, pentru că, mai ales în anii 2011-2012, s-au raportat lucrări efectuate, nefacturate, nerecepţionate şi neplătite în valoare de 200 milioane lei.
Referitor la auditul efectuat pe 166 de proiecte privind construirea/reabilitarea şcolilor de arte şi meserii şi a campusurilor şcolare (proiecte în cu valori cuprinse între 25 şi 35 de milioane de lei) o situaţie exactă cuprinzând rezultatele acestuia va fi disponibilă în maximum o săptămână.
Un alt subiect important abordat în cadrul conferinţei de presă a fost titularizarea pentru sistemul de învăţământ, unde vor surveni două modificări importante. Subiectele pentru examenul naţional de titularizare din sistemul de învăţământ vor fi făcute la nivel naţional, având subiecte unice. Corectarea acestor lucrări se va face în centre la nivel naţional, fiecare disciplină având un anumit centru. Astfel, se elimină suspiciunea că în anumite unităţi şcolare, comisiile şi eventualele interesele locale ar influenţa rezultatul examenului.
De asemenea, ministrul Liviu Marian Pop a prezentat numărul estimativ al potenţialilor absolvenţi înscrişi la examenul de bacalaureat din acest an: 334.836 de elevi.

BIROUL DE PRESĂ

30 mai 2012

Modificări şi completări la Legea Educaţiei Naţionale

Guvernul României a aprobat în şedinţa de miercuri, 30 mai, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Principalele modificări propuse de MECTS vizează adecvarea cadrului legislativ la o serie de realităţi care nu au fost luate în calcul în momentul adoptării Legii Educaţiei prin asumarea răspunderii (2010). Situaţiile care impun armonizarea legislaţiei vizează efectivul claselor care, la nivel maximal (25 de elevi), nu poate să fie depăşit în situaţii excepţionale, selectarea personalului didactic calificat pentru clasa pregătitoare, respectiv formarea pe un curriculum special a cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare. Totodată, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede o serie de completări cu incidenţă asupra sistemului de învăţământ superior.
Astfel, potrivit proiectului de act normativ aprobat astăzi, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona, în situaţii excepţionale, sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti. Această ajustare a cadrului legislativ permite, de exemplu, înscrierea unui elev după începerea anului şcolar într-o clasă care are efectivul la limita maximă, dar care este unică pe nivelul respectiv sau are o specializare unică. Un alt efect benefic este posibilitatea funcţionarii claselor sub efectivul minim (în situaţii temeinic motivate) în zonele izolate din mediul rural sau peste efectivul maxim, în zonele aglomerate din mediul urban.
Pe de altă parte, demersul legislativ al MECTS permite asigurarea încadrării cu personal didactic titular la clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii personalului didactic titular de la o unitate de învăţământ la alta, precum şi dintr-o localitate în alta, pe tot parcursul anului şcolar.
În ceea ce priveşte învăţământul superior, precizăm că deşi Legea Educaţiei Naţionale a intrat în vigoare din februarie 2011, procedurile subsecvente nu au fost elaborate în vederea pregătirii noului an universitar, fapt care ar fi putut genera efecte perturbatoare în sistem. Pentru evitarea acestora, MECTS a luat o serie de măsuri care permit organizarea şcolilor doctorale, respectiv menţinerea şi îndeplinirea standardelor de autorizare provizorie/ acreditare în învăţământul superior.
Astfel, până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani. De asemenea, pentru anul universitar 2012-2013, numărul granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre de Guvern şi se repartizează instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Şcolile doctorale vor primi din partea IOSUD granturile doctorale prin competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii.

BIROUL DE PRESĂ

Situaţia implementării clasei pregătitoare pentru anul şcolar 2012 - 2013

Pentru anul şcolar 2012 - 2013 s-au înscris 127.665 de elevi pentru clasa pregătitoare şi 171.885 de elevi pentru clasa I.
Prin hotărârea de Guvern din 23.05.2012 s-a stabilit cifra de şcolarizare, care în mod legal, trebuia comunicată până la 01.03.2012.
Tot pe 23.05.2012, MECTS a transmis către inspectoratele şcolare planul de şcolarizare (numărul de locuri şi numărul de clase). Termenul legal pentru constituirea reţelei şcolare era 01.04.2012. De asemenea, a fost aprobată şi programa şcolară.
În ceea ce priveşte mobilierul pentru clasele pregătitoare, sarcina achiziţionării acestuia va reveni şcolilor. Şcolile vor alege modalitatea adecvată de achiziţie, evitându-se astfel riscul ca mobilierul să nu fie la dispoziţia elevilor la începerea anului şcolar. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a întreprins toate demersurile pentru ca mobilierul destinat clasei pregătitoare să respecte toate standardele de conformitate, siguranţă şi funcţionalitate raportat la cerinţele europene pentru copiii de 6-7 ani.
Soluţia privind materialele didactice pentru clasa pregătitoare se află pe agenda Guvernului. În ceea ce priveşte corpului profesoral, există un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale care prevede transferul şi detaşarea cadrelor didactice. Astfel, nu vor exista cadre didactice debutante care vor preda la clasele pregătitoare. De asemenea, a fost acreditat programul pentru formarea continuă pentru cadrele didactice ce vor preda la clasele pregătitoare, realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Pe lângă soluţiile pentru formarea personalului calificat la clasele pregătitoare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului propune un set de măsuri pentru ca activitatea şcolară să se desfăşoare în două schimburi şi pentru crearea unor reglementări care să permită includerea unui număr suplimentar de elevi la clasele pregătitoare (maxim 1, 2 locuri), în cazuri excepţionale, în beneficiul elevilor.

BIROUL DE PRESĂ

OMECTS 4071/15.05.2012 modificare Metodologie-cadru mobilitate personal 2012-2013

29 mai 2012

OMECTS 4171 / 24.05.2012 Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

Publicat în: M.Of. nr.362 din 29.05.2012

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 Art. 2. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia modernizarea patrimoniului, informatizare şi investiţii şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

Bucureşti, 24 mai 2012.
Nr. 4.171.

ANEXĂ
CALENDARUL
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

5 iunie 2012 Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
6-17 iunie 2012 Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
18 iunie 2012 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
19-27 iunie 2012 Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
28-29 iunie 2012 Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care, la data înscrierii la selecţie, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora
2-11 iulie 2012 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS
12 iulie 2012 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor
12 iulie 2012 Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar
13-19 iulie 2012 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECTS
20-23 iulie 2012 Soluţionarea contestaţiilor


24 iulie 2012 Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
25-26 iulie 2012 Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MECTS
31 iulie 2012
Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

28 mai 2012

Astăzi încep înscrierile pentru prima sesiune a Bacalaureatului

CALENDARUL examenului de bacalaureat - 2012

Sesiunea iunie-iulie 2012

28-30 mai 2012 - Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
1 iunie 2012 - Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11-13 iunie 2012 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
13-15 iunie 2012 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
18-22 iunie 2012 - Evaluarea competentelor digitale - proba D
25-27 iunie 2012 - Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
2 iulie 2012 - Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa
3 iulie 2012 - Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa
4 iulie 2012 - Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisa
6 iulie 2012 - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - proba scrisa
8 iulie 2012 -  Afisarea rezultatelor
9 iulie 2012 - Depunerea contestatiilor (orele 8,00-12,00)
10-12 iulie 2012 - Rezolvarea contestatiilor
13 iulie 2012 - Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012

16-20 iulie 2012 - Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
20-21 august 2012 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
20-22 august 2012 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
21-22 august 2012 - Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
23-24 august 2012 - Evaluarea competentelor digitale - proba D
27 august 2012 - Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa
28 august 2012 - Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa
29 august 2012 - Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisa
31 august 2012  Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - proba scrisa
2 septembrie 2012 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)
3-4 septembrie 2012 - Rezolvarea contestatiilor
5 septembrie 2012 - Afisarea rezultatelor finale

Sursa: Ordin MECTS 5218/2011

26 mai 2012

Guvernul Romaniei a suplimentat bugetul MMFPS. Sumele sunt destinate platii drepturilor salariale prevazute in titluri executorii ce intra sub incidenta OUG 71/2009

Potrivit Hotararii de Guvern nr. 540/23.05.2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 355/24.05.2012  Guvernul Romaniei a suplimentat bugetul Minsiterul Municii, Familiei si Protectiei Sociale, iar sumele alocate vor fi folosite exclusiv la plata titlurilor executorii ce intra sub incidenta OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari de LEGEA NR. 230/2011 .

Reamintim faptul ca FSLI, sesizata de catre sindicatele afiliate de insuficienta fondurilor alocate pentru plata acestor drepturi salariale prevazute in titluri executorii, a solicitat in luna martie MECTS si Ministerului finantelor Publice sa se implice in solutionarea acestei probleme. (Adresa FSLI)

Informare privind intalnirea ministrului Educatiei cu federatiile reprezentative din invatamant


25 mai 2012

OMECTS 4145 / 24.05.2012 plata comisii evaluare nationala si bacalaureat 2012


OMECTS nr. 4146 / 24.05.2012 plata comisii admitere invatamant liceal de stat 2012-2013


OMECTS 4121 / 23.05.2012 pentru aprobarea calendarului activitatilor prevazute in Metodologia de echivalare a studiilor

24 mai 2012

Reuniune informala a ministrului educatiei, dl. Liviu Marian Pop, cu federatiile sindicale din invatamant

Ministrul interimar al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Liviu Marian Pop, s-a întâlnit joi, 24 mai, într-o reuniune informală la sediul Ministerului Educaţiei, cu liderii federaţiilor sindicale din învăţământ şi ai organizaţiilor naţionale studenţeşti. La întâlnire au participat reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale Alma Mater, ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Educaţiei Naţionale, şi cei ai Federaţiei Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret”. Din partea studenţilor au fost prezenţi reprezentanţii Uniunii Studenţilor din România şi cei ai Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România.
În cadrul discuţiilor au fost abordate teme de actualitate privind mişcarea personalului din învăţământul preunivesitar, aspecte ce ţin de managementul reţelei şcolare, situaţia experţilor educaţionali, salarizarea cadrelor didactice din comisiile de evaluare şi examinare, precum şi acordul privind taberele studenţeşti. O altă temă de discuţie a vizat contractul colectiv de muncă pe ramură de învăţământ.
Referitor la salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisia de admitere la liceu şi din comisiile pentru evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a şi cea pentru examenul de bacalaureat, ministrul Liviu Marian Pop a afirmat că MECTS va majora plata acestei activităţi: „Având în vedere decizia Guvernului de majorare a salariilor, Ministerul Educaţiei a luat hotărârea să majoreze cu 15% tarifele pentru plata cadrelor didactice care participă în comisiile de admitere, evaluare naţională şi bacalaureat. Majorarea propusă este în unele cazuri chiar şi peste acest procent” a declarat Liviu Marian Pop în cadrul întâlnirii.
Totodată, ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Marian Pop şi-a manifestat disponibilitatea pentru a rezolva eficient problemele de etapă ale învăţământului preunivesitar şi superior, împreună cu partenerii sociali, prin dialog.
La rândul lor, liderii federaţiilor sindicale şi-au exprimat punctele de vedere şi au apreciat propunerile şi modul de lucru ale ministrului interimar al Educaţiei, Liviu Marian Pop.

Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/17102

22 mai 2012

OUG 19/16.05.2012 privind recuperarea reducerilor salariale

Liviu Marian Pop, ministrul interimar al Eucatiei: Despre PREGATIREA clasei pregatitoare


Aud zilele aceste diverse declaratii a unor fosti ministri, analisti si comentatori pe marginea clasei pregatitoare. Ma simt nevoit sa fac cateva clarificari absolut necesare. Nu vreau sa ii las fara informatii necesare in a ssustine un punct de vedere corect.

1. Pana in 1 martie era nevoie de Hotararea de Guvern cu cifra de scoilarizare (asta pentru a sti CATI COPII sunt in clasa pregatitoare si nu numai). O voi rezolva miercuri 24 mai.
2. Pana in 1 aprilie era nevoie de retaua scolara (cate clase, la ce scoli, etc). Inclusiv borsura pentru admitere este in intarziere. O voi rezolva joi 25 mai cel tarziu.
3. E nevoie ca unitatile scolare sa fie validate de catre Consilile locale. Acest lucru este stabilit in LEN. Nerezolvata pana in acest moment. Sper sa rezolv cat mai repede.
4.Programa scolara este singurul lucru aprobat.
5. Mobilier: (intarziere) 26 milioane de lei (bani de la bugetul de stat din luna decembrie a anului 2011) repartizati pe 8 regiuni. Fara procedura de achizitie pana in data de 21 mai. Un centru din cele 8 au finalizat procedura. Imposibil din acest moment ca pana in 10 septembrie sa avem mobilier in scoli. Singura solutie a fost repartizarea pe unitati scolare a sumelor si porcedura de achizitie sa fie in obligatia directorului. Suplimentar am cerut un aviz de la Ministerul Sanatatii. Rezolvat marti 22 mai prin ordin de ministru.
6. Materiale didactice: (foarte mare intarziere) 23 milioane de lei (bani din fonduri europene). Este nevoie de hotarare de guvern pe care sper sa o aprobam saptamana viitoare. Aici trebuie licitatie nationala deci sunt sanse mari sa nu fie in 10 septembrie mobilierul in scoli. Anticipat imi cer scuze fata de parinti.
7. Corpul profesoral: (intarziere) Nu este pregatit in acest moment pentru noua programa. Obligatorie este incadrarea cu personal aflat in sistem in acest moment pentru ca in luna august sa fie format in acest sens. Nu ne putem permite sa punem un debutant la clasa pregatitoare. Pentru rezolvarea acestei probleme este nevoie de o completare a Legii educatiei nationale. Pregatesc acest act normativ pentru sedinta de guvern de sapatamana viitoare.
8. Pentru locul de joaca in clasa nu este prevazut NICI UN LEU. Caut resurse la rectificarea bugetara.
9. Manuale scolare nu sunt prevazute cu finantare sau editare nicaieri.

Asa arata in acest moment pregatirea acestei clase. Este usor sa arunci vorbe. Insa e nevoie de fapte. E o obligatie morala a ministerului sa asigure accesul egal la o educatie moderna, fiecarui copil. Se pare ca fosti ministri nu au avut acest scop. Doar o intarziere a deciziilor din partea acestora.
Ma intreb daca intentionat au facut acest lucru.
Sau poate nu se pricep?
Sau poate nu isi doreau cu adevarat sa infiinteze aceasta clasa?

14 mai 2012

5 mai 2012

Program Guvernare 2012 EDUCATIE

CAPITOLUL 13. EDUCAȚIE

Învăţământ preuniversitar

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
 Reducerea abandonului şcolar inclusiv prin redeschiderea școlilor care au fost închise în mod abuziv
 Finalizarea programului de campusuri şcolare
 Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU
 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ
 Eliminarea violenţei din şcoli
 Învățământ profesional racordat la piața muncii
 Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile
 Programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul celei de-a doua șanse)
 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice
 Implementarea programului „Şcoala de după şcoală”
 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum
 Realizarea unui parteneriat corect cu autoritatile administratiei publice locale

Învăţământ universitar
 Deblocarea posturilor din învăţământul superior
    Revizuirea cifrelor de şcolarizare
 Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
 Regândirea criteriilor de promovare a cadrelor didactice în concordanţă cu realitatea sistemului de învăţământ românesc cu menţinerea calităţii drept condiţie primordială de funcţionare a sistemului de învăţământ
 Utilizarea mai eficientă și transparentă a resurselor
 Susţinerea cercetării ştiinţifice din domeniile cu potenţial de performanţă;
 Încurajarea prin mecanisme de finanţare a abordărilor interdisciplinare cu potenţial de aplicare în realizarea de produse;
 Susţinerea excelenţei ştiinţifice prin finanţarea adecvată, inclusiv a transferului tehnologic cu efecte în creşterea şi dezvoltarea economică.
 Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie;
 Canalele de finanţare care să sporească conectivitatea dintre universităţi, institute de cercetare, agenţii şi companii pentru reducerea distanţei de la ştiinţă la aplicaţie;
 Asumarea cu prioritate de către Guvernul României a proiectului de construire a celui mai puternic laser din lume, unul din primele cinci cele mai importante proiecte de realizat din fonduri europene şi susţinut de către Consiliul Investitorilor Străini.
 Sprijinirea revistelor științifice românești în vederea creșterii scorului relativ de influență

M.E.C.T.S.
 Finalizarea procedurilor parlamentare pentru Codul Educației
 Relansarea dialogului cu partenerii sociali
 Relansarea dialogului real cu organizaţiile studenţeşti
 Realocarea sumelor destinate obiectivelor de investiţii, precum şi reparaţiilor capitale
 Reanalizarea obiectivelor de investiţii
 Recuperarea şi refacerea taberelor pentru elevi și studenți
 Reconsiderarea consiliilor consultative ale M.E.C.T.S. după consultarea universităţilor şi a partenerilor sociali
 Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor
 Continuarea proiectelor privind acesul la internet rapid într-un număr cât mai mare de localităţi prin dezvoltarea rețelei RoEduNet

Program Guvernare 2012 MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CAPITOLUL 14. MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

Dezvoltarea dialogului social şi pace socială
 Creşterea ratei ocupării atât în cadrul grupurilor defavorizate şi a şomerilor de lungă durată şi în special a tinerilor, prin :
o Promovarea unui program prioritar cu partenerii sociali pentru păstrarea şi creşterea numărului locurilor de muncă
o Modificarea Legii Dialogului Social – prin crearea unui grup de lucru tripartit şi deblocarea activităţii CES;
o Reanalizarea Codului Muncii şi a Legii salarizării unice pentru salariaţii bugetari;
o Promovarea legii internship-ului şi modificarea legii uceniciei şi a legii muncii zilierilor.
 Reîntregirea salariilor personalului bugetar.
 Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016.
 Crearea condiţiilor pentru realizarea acordului social cu toate patronatele, sindicatele şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Îmbunătăţirea gradului de absorbţie al fondurilor europene – POSDRU şi FSE
 Punerea în aplicare a măsurilor dispuse de CE – DG Employment;
 Scurtarea termenelor de rambursare a plăţilor;
 Reorganizarea AMPOSDRU şi OIP-urilor.

Creşterea transparenţei, calităţii şi respectului faţă de contribuabili şi pensionari
 Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori;
 Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat;
 Crearea unui sistem de reclamaţii şi depuneri de solicitări on-line;
 Reorganizarea Comisiei de Contestaţii de la CNPP în vederea scurtării termenelor de soluţionare.

Îmbunătăţirea calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă
 Întărirea capacităţii de control a Inspecţiei Muncii;
 Îmbunătăţirea planului de control, după o analiză cu partenerii sociali;

Modificarea Legii Fondului de Accidente de Muncă şi Boli Profesionale pentru crearea unui sistem de bonus-malus pentru angajatori, în funcţie de investiţiile şi incidenţa evenimentelor privind sănătatea salariaţilor;

Sistemul de pensii
 Restituirea contribuţiei la fondul asigurărilor sociale de sănătate conform Deciziei Curţii Constituţionale.
 Crearea cadrului legislativ pentru sistemul de pensii ocupaţionale;

Asistenţa socială
 Dezvoltarea de servicii sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie şi dezvoltarea unui sistem de muncă la domiciliu;
 Iniţierea Legii Economiei Sociale pentru susţinerea întreprinderilor sociale (societati cooperatiste, case de ajutor reciproc, ONG-uri cu activitate în domeniul social);
 Promovarea legislaţiei secundare pentru punerea în aplicare a cadrului legal in ceea ce priveşte tichetele sociale;
 Reanalizarea cadrului legislativ în domeniul asistenţei sociale în sensul armonizării prevederilor legale şi elaborarea legislaţiei secundare;
 Reanalizarea măsurilor de ocupare a posturilor vacante în domeniul asistenţei sociale.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va urmări întărirea capacităţii de control a instituţiilor subordonate pentru stoparea fraudelor.

Liviu Marian Pop: "E nevoie de dialog social real independent"

Am decis să accept funcţia de ministru delegat pentru dialog social pentru că angajaţii din România au
nevoie de cineva care să îi asculte şi să îi ajute în rezolvarea problemelor. În ultimii ani am asistat din postura de salariat şi de reprezentant al angajaţilor din învăţământ la o lipsă de dialog social. Fosta guvernare a luat decizii fără niciun fel de consultare cu sindicatele sau patronatele. Măsurile drastice au avut efecte distrugătoare: o populaţie sărăcită, într-o ţară în care economia este în moarte clinică.
România are nevoie de un altfel de Guvern, iar pentru asta nu trebuie să facem cu toţii politică. Sunt un tehnocrat şi voi rămâne ca atare, chiar dacă voi ocupa noua funcţie. Voi fi ministrul care va avea întotdeauna uşa deschisă pentru cei care vor să căutăm împreună soluţii pentru a reda angajaţilor demnitatea şi respectul cuvenit. La masa dialogului social voi sta alături de sindicate, patronate şi reprezentanţii societăţii civile.

Prin urmare, îngaduiţi-mi să ajut la realizarea principalelelor obiective:
1. Revenirea la salariile din iunie 2010
2. Incheierea contractelor de munca la nivelul tuturor ramurilor de activitate
3. Deblocarea posturilor in sistemul bugetar.
4. Corectarea legislatiei dialogului social.
5. Respectarea sentintelor judecatoresti.

Anexat va atasez cum ar trebui sa functioneze dialogul social in Romania:
A. Dialogul social bipartit
Negocierea colectiva
Negocierea Contractelor Colective de Munca
Reglementare legala : - Codul Muncii – revizuit (art. 236-237).
- Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, Titlul VII, art. 127, art. 153.
Legea nr. 130/1996 (republicata)
Negocierea colectiva in sectorul bugetar.
Reglementare legala : - Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, Titlul VII, art. 137, art. 139.
Negocierea acordurilor colective de munca
Reglementare legala : - Legea nr. 188/1999 – cu modificarile ulterioare ;
- H.G. nr. 833/2007 – privind normele de organizare si functionare a comisiilor partitare si incheierea acordurilor colective.

Comisiile paritare
Reglementare legala : - Legea nr. 188/1999 – (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare; - H.G. nr. 833/2007 – privind normele de organizare si functionare a comisiilor partitare si incheierea acordurilor colective.

B. Dialogul social tripartit
Organismele tripartite de dialog social se subdivid in doua categorii : organisme consultative si organisme de cogestiune.
Organisme consultative :
Consiliul Economic si Social
Reglementare legala: - art. 141 din Constitutia Romaniei, revizuita;
- Legea nr. 62/2011, Titlul V, art. 82- 119.
Legea nr. 109/1997;
Legea nr. 58/2003.
OUG nr. 41/2006

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social
Reglementare legala: - art. 141 din Constitutia Romaniei, revizuita;
- Legea nr. 62/2011, Titlul IV, art. 75- 81.

Comitetul Economic si Social European (CESE)
Reglementare legala: - Tratatul de la Lisabona (2009);
-Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene,Art. 300 – 304;
-Regulamentul de Procedura si Norme de Aplicare

Comisiile consultative de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial (ministere, prefecturi)
Reglementare legala: - Legea nr. 62/2011,Titlui VI, art.120-126;
HG nr. 369/2009

Comisia pentru managerii publici
Reglementare legala: - OUG nr. 56/2004;
-HG nr. 783/2005.

Comisiile Judetene privind Egalitatea de Sanse (COJES)
Reglementare legala: - OG 84/2004 (modificarea Legii nr. 202/2002)
- HG 1054/2005

Completele specializate in solutionarea conflictelor de munca si asigurari sociale
Reglementare legala: - Legea nr. 304/2004 – privind organizarea juridica;
-HG nr. 616/2005.

C. Organisme tripartite de cogestiune
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Reglementare legala:
- Legea nr. 145/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statutul ANOFM;
- Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 174/2002 privind normele metodologice.

Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca
Reglementare legala: - Legea nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare;
- HG nr. 174/2002 cu modificarile ulterioare.
Casa Naţională de Pensii Publice(CNPP)
Reglementare legala:
- Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
- Statutul CNPAS.
Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulteriare;
Ordinul 340/2001 privind Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000

Pensiile administrate privat (pilonul II)
Reglementare legala : - Legea nr. 411/2004
Consiliul tripartit privind conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Reglementare legale:
- Legea nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statutul CNPP aprobat prin HG nr.13/2004.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Reglementare legala:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Statutul CNAS si Statutul cadru al Caselor teritoriale de asigurari de sanatate;

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
Reglementare legala:
- Legea nr. 132/1999 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG nr. 74/2010;
- HG nr. 885/2010.

Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
Reglementare legala:
- OG nr. 129/2000 (republicata) cu modificarile ulterioare;
- HG nr. 522/2003 – Normele metodologice de aplicare a OG 129/2000;
- HG nr. 882/2004