29 mai 2012

OMECTS 4171 / 24.05.2012 Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

Publicat în: M.Of. nr.362 din 29.05.2012

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 Art. 2. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia modernizarea patrimoniului, informatizare şi investiţii şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

Bucureşti, 24 mai 2012.
Nr. 4.171.

ANEXĂ
CALENDARUL
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a

5 iunie 2012 Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
6-17 iunie 2012 Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
18 iunie 2012 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
19-27 iunie 2012 Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
28-29 iunie 2012 Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care, la data înscrierii la selecţie, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora
2-11 iulie 2012 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS
12 iulie 2012 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor
12 iulie 2012 Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar
13-19 iulie 2012 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECTS
20-23 iulie 2012 Soluţionarea contestaţiilor


24 iulie 2012 Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
25-26 iulie 2012 Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MECTS
31 iulie 2012
Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

Niciun comentariu: