29 dec. 2009

PROIECT - Legea bugetului de stat 2010 si PROIECTUL Legii BASS 2010

OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare

NOTA: CONFORM ACESTEI ORDONANTE, IN JUDETUL CLUJ, INCEPAND CU 1 SEPTEMBRIE 2010 VOR FI REDUSE 261 POSTURI ASTFEL:
- 23 POSTURI IN INVATAMANTUL DE STAT FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN SI
- 238 POSTURI IN INVATAMANTUL DE STAT FINANTATE DIN BUGETELE CONSILIILOR LOCALE


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 29 decembrie 2009
Avandu-se in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010. Luandu-se in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional, prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si in anul 2010.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptarii in cel mai scurt timp a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale. Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la pierderea acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea relansarii economice.
Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I
(1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora. (2) In bugetele pe anul 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.
Art. II
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobata prin Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga. Art. III
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: "(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2011."
2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) si j), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) incepand cu 1 ianuarie 2011;". Art. IV
Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2010. Art. V
Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 155/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. II (1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat in urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009. (2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2010. (3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare. (4) Drepturile de pensie rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor incepand cu luna ianuarie 2011." Art. VI
Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza: 1. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua masurile necesare in vederea infiintarii si functionarii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale." 2. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011." 3. La articolul 103, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Pana in anul 2013, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat."
Art. VII
Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplica in anul 2010. Art. VIII
Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 172/2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 5. — Salarizarea personalului prevazut la art. 4 se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora functioneaza." Art. IX
Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplica in anul 2010. Art. X
Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga la data de 1 ianuarie 2011. Art. XI
Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2011. Art. XII
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligatiilor financiare aferente contractului de credit incheiat intre judetul Suceava si ceilalti 61 de imprumutati din acelasi judet cu Deutsche Bank AG Londra, in anul 2004, finantator care ulterior, in luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finantarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", se efectueaza din urmatoarele surse, in ordinea de mai jos: a) soldul contului de disponibilitati deschis in numele si pe seama Consiliului Judetean Suceava la Banca Comerciala Romana — Sucursala Suceava — pentru scopurile Programului; b) veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale imprumutate; c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu aceasta destinatie. (2) Achitarea obligatiilor financiare prevazute la alin. (1) se efectueaza de Consiliul Judetean Suceava, in calitate de mandatar, conform imputernicirilor acordate de catre unitatile administrativ-teritoriale imprumutate si contractului de credit. Art. XIII
(1) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului. (2) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se reporteaza in anul urmator, putand fi utilizate cu aceeasi destinatie. (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si pentru sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului 2009. Art. XIV
Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza: 1. Articolul II va avea urmatorul cuprins: "Art. II. — (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplica pana la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat incheiate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificandu-se in mod corespunzator. (2) Pana la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere." 2. Articolul III se abroga.
Art. XV
Prevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirii si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
Art. XVI
Anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobata prin Legea nr. 568/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
Anexa (anexa nr. I la OUG 38/2004) - Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitat de stat in 2010
Sursa: http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_masuri_financiar_bugetare_ordonanta_urgenta_114_2009.php

Legea 387 din 17 decembrie 2009

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 151 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) educatori/educatoare - in invatamantul prescolar;
b) invatatori/invatatoare - in invatamantul primar;".
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
"3. La articolul 151 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1) si d2), cu urmatorul cuprins:
«d1) profesori pentru invatamantul prescolar - in invatamantul prescolar;
d2) profesori pentru invatamantul primar - in invatamantul primar.»
4. La articolul 151 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«e) profesor - in invatamantul prescolar, primar, secundar si postliceal.»"
3. La articolul II punctul 1, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru invatamantul prescolar; profesor;
b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/institutoare; profesor pentru invatamantul primar; profesor."
4. La articolul II, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
"11. La articolul 7 alineatul (1), literele c)-g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) pentru functia de institutor - absolvirea cu examen de diploma a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata de absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata ori de absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic; prevederile prezentei litere nu se aplica absolventilor de Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar, care beneficiaza de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);
d) pentru functia de profesor pentru invatamantul prescolar si profesor pentru invatamantul primar - absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmata de absolvirea unei institutii de invatamant superior de scurta sau de lunga durata in profilul pedagogic;
e) pentru functia de profesor in invatamantul liceal si postliceal - absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic si detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
f) pentru functia de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale in domeniu sau absolvirea, cu examen de licenta sau de absolvire, a unei institutii de invatamant superior in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactic-tutore si cadru didactic-mentor - absolvirea cu examen de licenta, examen de diploma ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;».
12. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1 si d2), cu urmatorul cuprins:
«d1) pentru functia de profesor in invatamantul gimnazial si scoala de arte si meserii - absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de invatamant superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
d2) pentru functia de profesor la anul de completare - absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata ori a unui colegiu pedagogic in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului -, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;»".
5. La articolul II, punctul 2 se abroga.
6. La articolul II punctul 5, litera b2) a alineatului (1) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;".
Art. II. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se va face la nivelul incadrarii pentru un profesor cu studii superioare din invatamantul preuniversitar.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI, TEODOR VIOREL MELESCANU
Bucuresti, 17 decembrie 2009.
Nr. 387.

23 dec. 2009

Sarbatori Fericite! LA MULTI ANI!Fie ca naşterea domnului ISUS HRISTOS
să vă umple sufletele de lumină, sănătate,
fericire, de tot binele din lume
şi să deschidă poarta spre un
An Nou plin de bucurii şi impliniri!
LA MULŢI ANI!

Biroul Operativ al
Sindicatului Liber al Invatamantului
Preuniversitar Clujean

Craciun fericit!

18 dec. 2009

Consiliul Judetean Cluj va acorda tichete cadou dascălilor din învăţămîntul special

Consiliul Judeţean va acorda, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, tichete de cadouri în valoare totală de 275.000 de lei pentru dascălii din cele 11 unităţi de învăţămînt special subordonate CJ. “Vom acorda aceste tichete cadou şi în acest an. Consider că dascălii merită acest lucru şi m-am zbătut pentru acordarea acestor tichete”, afirmă preşedintele CJ, Alin Tişe.
Precizăm că profesorii din şcolile speciale clujene vor primi de Crăciun tichete de cadouri în valoare de 300 de lei, respectiv cîte şase tichete, în valoare de 50 de lei fiecare.
A.S.

17 dec. 2009

Sedinta Comisiei de Dialog Social - 17.12.2009 la sediul MECI

La solicitarea Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, aceasta ordine de zi va fi rediscutata si dezbatuta marti 22 decembrie ora 10.00 la sediu M.E.C.I. De asemenea FSLI a solicitat ministerului o nota de fundamentare care sta la baza calcului sumei pentru fiecare elev.
Eventualele amendamente și propuneri pentru cele trei proiecte M.E.C.I. le puteți trimite până luni, 21 decembrie 2009, ora 12.00 la adresa: slipcluj@gmail.com.

15 dec. 2009

Hotararea Comisiei Mixte Paritare nr. 3/14.12.2009 ISJCJ - SLIPC, SSISH, SLCTT

ERATA:
Pct. (5) din Legea 329/2009 mentionat in Hotararea Comisiei mixte paritare nr. 3/2009 este alin. (5) din art. 30 din Legea 330/2009.
Referitor la explicatia din paranteza adusa art. 38 din Legea 288/2004 s-a vrut a fi un sprijin la calculul salariilor, intrucat anexa II/1.2 este parte integranta a Legii 330/2009

10 dec. 2009

AdVision - cursuri de "Formator" si “Dictie, Public Speaking si Tehnica vorbirii”

Agentia AdVision cu sediul in Cluj-Napoca a lansat la inceputul acestui an programul de instruire AdTaining. Dupa aproape un an de zile ne putem lauda cu aproximativ treizeci de cursuri de instruire in mai multe domenii (publicitate, infrastructura, dictie, formatori, achizitii publice),sustinute in toata Transilvania.
Dorim sa va informam ca firma AdVision Art din Cluj-Napoca reia cursurile de “Formator”, respectiv “Dictie, Public Speaking si Tehnica vorbirii”.

Curs FORMATOR
Acest curs este important in conditiile in care, conform OG nr.129/2000, de la 1 ianuarie 2010, toti instructorii din programele de formare profesionala trebuie sa urmeze acest curs si sa obtina o diploma de formator. Asadar oricine doreste sa-si mareasca veniturile, prin activitati de instruire extrascolare din cadrul firmelor de consultanta, institutii, firme de training in special prin intermediul proiectelor cu fonduri europene, va avea nevoie de acest curs. Acest curs este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, iar cursantii vor primi certificate de absolvire recunoscute de aceste ministere. De asemenea cursul este diferit de Cursul de Formare Continua din cadrul CNFP (Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar) al MEC.
Detalii la http://ad-training.ro/training.html

Curs DICTIE
Acest cus , fara a fi unul de actorie, te invata sa vorbesti fara sa obosesti, sa folosesti tehnicile de antrenament ale actorilor, pentru a putea deveni un vorbitor elocvent, convigator, calm, cu putere de persuasiune, stapan pe obiectivele tale si pe legaturile emotionale cu audienta pe care sa o poti controla.
Este un curs practic, in care prin exercitii specifice, dobandesti un antrenament vocal, astfel incat sa ai o voce puternica dar un timbru placut, un tonus vocal care sa inspire putere si siguranta.
Detalii la http://ad-training.ro/training.html

3 dec. 2009

Grilele de salarizare în sistemul bugetar - valabile de la 01.01.2010

In atentia mebrilor de sindicat

1. La invitaţia domnului Mircea Geoană, în cursul zilei de ieri, 2 decembrie 2009, la sediul PSD, a avut loc o întâlnire informală pe teme privind învăţământul. La întâlnire au participat reprezentanţi F.S.L.I., F.S.I. “Spiru Haret”, F.N.S. “Alma Mater”. Din partea F.S.L.I. a participat domnul preşedinte Aurel Cornea şi doamna Mariana Becic.
I. Domnul Mircea Geoană şi-a arătat disponibilitatea ca, în cazul alegerii în funcţia de Preşedinte al României, să menţină Pactul Naţional pentru Educaţie; să se acorde constant 6% din P.I.B. pentru învăţământ; să implementeze reforma în învăţământ prin aplicarea Legii Educaţiei cu amendamentele care vor fi formulate după consultarea cu partenerii sociali.
II. Domnul Aurel Cornea, în cuvântul său, a precizat următoarele:
a) F.S.L.I. susţine Pactul Naţional pentru Educaţie cu un amendament foarte important care să fie adoptat şi însuşit. Acesta trebuie să se refere la condiţiile de muncă, de viaţă, de pregătire şi formare precum şi la o salarizare corespunzătoare pentru întreg personalul din învăţământ. A menţionat în mod expres că acest element trebuie să fie o prioritate absolută pentru viitorul guvern;
b) a reproşat domnului Mircea Geoană faptul că nu şi-a respectat angajamentul asumat privind aplicarea Legii 221; spunându-i totodată că F.S.L.I. a cîştigat prin sindicatele afiliate o serie de procese pe această temă şi viitorul guvern avînd obligaţia să aplice hotărârile judecătoreşti şi să le generalizeze la nivelul întregii ţări;
c) a făcut referire la modul în care “s-a negociat” Legea 330 spunând că ea nu respectă sub nicio formă principiile care au stat la baza elaborării ei. A explicat în acest context de ce F.S.L.I. a cerut demisia domnului Marian Sârbu şi a domnului Valentin Mocanu la momentul respectiv, solicitând renegocierea acesteia ;
d) referitor la Legea Educaţiei Naţionale, domnul Aurel Cornea a menţionat că datorită modificărilor făcute “pe ultima sută de metri” nu mai corespunde în totalitate celei negociate cu partenerii sociali, solicitând renegocierea unor aspecte legate de managementul unităţii de învăţământ, de descentralizare, de finanţarea, etc.
Reprezentanţii celorlalte federaţii participante cu anumite accente specifice au susţinut în esenţă aceleaşi probleme.
Domnul Mircea Geoană, în final, a reafirmat că dacă va fi ales preşedinte va ţine cont de observaţiile sugerate şi s-a angajat ca aceste întâlniri să fie permanetizate. A menţionat că întâlnirea nu are caracter electoral, ci doar unul informal.
Domnul Aurel Cornea nu a participat la conferinţa de presă organizată la sediu P.S.D., pentru a nu da o conotaţie politică acestei întâlniri.
Menţionăm că în data de 1 decembrie 2009, domnul preşedinte Aurel Cornea a participat la recepţia oferită de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu cu prilejul Zilei Naţionale a României.
2. Astăzi, 3 decembrie 2009, la sediu M.E.C.I. a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia s-a aprobat Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţântul preuniversitar şi Centralizatorului privind disciplinele de învăţămnt, domeniile şi specializările, predcum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010.
Din partea F.S.L.I. au participat domnul Liviu Marian Pop şi domnul Levente Vadasz. Marea majoritate a propunerilor F.S.L.I au fost însuşite şi acceptate de partenerii de dialog social, fiind incluse în textul acestora.
Conducerea F.S.L.I. mulţumeşte organizaţiilor afiliate care au propus amendamente la cele două proiecte.

Departament Comunicare FSLI
Bucureşti,
03.12.2009

Adresa SLIPC - Consiliul Local tichete cadou si raspunsul Consiliului Local Cluj
26 nov. 2009

Comunicat S.L.I.P.C.


Precizări privind premiul de 2%

Având în vedere unele discuţii privind acordarea/neacordarea premiului lunar de 2% pe lunile noiembrie şi decembrie 2009, fac următoarele precizări:
Consideram că premiul lunar în limita a 2% asupra fondului de salarii poate fi acordat în continuare, până la 01 ianuarie 2010, pentru toate categoriile de personal din învăţământ, întrucât, deşi în momentul de faţă art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 este abrogat, conform Art.49 alin (2) din Legea 330/2009, rămâne în vigoare (până la 01 ianuarie 2010) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care este cadrul general pentru acordarea acestui premiu.În ceea ce priveşte acordarea acestui premiu pentru anul 2010 acesta nu se acordă deoarce, deşi art.24 din L330/2009 prevede
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. Art. 30 alin (7) spune Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica in anul 2010.

Profesorii primesc tichete cadou

Peste 5.400 de persoane vor primi tichete cadou în luna decembrie. Cei 5.456 de angajaţi ai unităţilor de învăţămînt preuniversitar din Cluj-Napoca vor primi tichete în valoare de 150 de lei de persoană. Tichetele sînt date din bugetul municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, în care a fost prevăzută suma de 1.500.000 de lei pentru acordarea de tichete de Paşte şi de Crăciun.

25 nov. 2009

REVISTA CATEDRA - NR. 6

A aparut numarul şase al REVISTEI CATEDRA, revista informativa a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant. Lectura placuta !

24 nov. 2009

F.S.L.I. solicită vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ !

Având în vedere creşterea numărului de îmbolnăviri în rândul populaţiei din România cu virusul gripei AH1N1, riscul ridicat determinat de contactul zilnic cu un număr mare de elevi, faptul că personalul din unităţile de învăţământ este obligat să recurgă zilnic la triaje epidemiologice în rândul acestora, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerului Sănătăţii:
1. Includerea personalului din învăţământ în rândul categoriilor cu grad ridicat în ceea ce priveşte riscul de îmbolnăvire ;
2. Vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA
Bucureşti,
24.11.2009

23 nov. 2009

Adresa FSLI 266/23.11.2009


Adresa FSLI

Nr.260/23.11.2009
Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
În atenţia domnului secretar de stat Cătălin Ovidiu BABA

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, analizând conţinutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive:
Încalcă prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.
Nu respectă ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece M.E.C.I. se substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;
Nu s-a obţinut acordul salariaţilor;
Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ;
Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere, neplătite, într-o luna.
Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin:
reduceri efective de posturi si personal;
neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar;
anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009;
rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României,
neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei;
nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant ;
nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate, etc.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I.să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA
Bucureşti, 23 noiembrie 2009

22 nov. 2009

CSM: Pentru luna noiembrie trebuie operata o reducere de 9,81% pentru cheltuielile de personal

Consiliul Superior al Magistraturii
35388/1154/2009
DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS:
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34769/1154/2009, referitor la sesizarea Curţii de Apel Târgu Mureş în legătură cu modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
Solutie:

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând punctele de vedere formulate, a apreciat următoarele:
1. scopul reglementării cuprinse în Capitolul III al Legii nr. 329/2009 este de „reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar” pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii (respectiv 12 noiembrie 2009) şi 31 decembrie 2009, în vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de criza economică;
2. sintagma „conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice”, utilizată la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, se interpretează în sensul că se referă la ordonatorii de credite, indiferent dacă este vorba de ordonatori principali, secundari sau terţiari;
3. mijloacele de realizare a scopului legii sunt reglementate, cu titlu exemplificativ, la art. 10 alin. (1) din actul normativ menţionat, fără a se institui o ordine de prioritate;
4. noţiunea de „cheltuieli de personal” nu se referă numai la fondul de salarii, ci şi la alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: plata chiriilor, a transportului, a diurnelor de deplasare, a primelor, etc.;
5. pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la întreaga lună. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9,81% pentru această lună;
6. măsura de reducere a cheltuielilor de personal se alege după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, cu acordul salariatului;
7. indiferent de măsura aleasă pentru reducerea cheltuielilor de personal, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să asigure continuitatea serviciilor de interes public;
8. cu titlu de excepţie, în cazul în care reducerea cheltuielilor de personal nu se poate face decât prin aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 329/2009, şi lipseşte acordul salariatului ori nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună întreagă, iar diminuarea salariului (în această ipoteză) să nu depăşească media de 15,5% lunar;
9. poate fi o „măsură cu efect echivalent”, în sensul art. 10 lit. d) din Legea nr. 329/2009, de exemplu, o eventuală „compensare” parţială cu sumele cuvenite cu titlu de drepturi salariale (sporurile cumulate de 30% aplicabile de la 12 noiembrie 2009, pentru ordonatorii de credite care nu au fondurile necesare pentru plata imediată a acestora ori sumele restante cuvenite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii) sau amânarea plăţii unor categorii de cheltuieli de personal, altele decât salariile, după data de 31 decembrie 2009.

21 nov. 2009

Măsuri luate de Ministerul Educaţiei în vederea aplicării Legii 329/2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a transmis astăzi, 20 noiembrie, inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ), o notă în care sunt atenţionate ca au obligaţia de a respecta prevederile articolului 10 din Legea 329/2009. Astfel, urmare a consultărilor formale şi informale avute în ultima perioadă de MECI cu unii membri de sindicat, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale, trebuie respectate următoarele prevederi:

1. Acordarea de zile libere fără plată în data de 30 noiembrie 2009, precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009, în vederea diminuării chetuielilor de personal prevăzute pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009.
2. Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a informa conducerile unităţilor de învăţământ în legătură cu decizia ministerului şi de o a pune în aplicare.
De asemenea, ISJ-urile trebuie să se asigure că în fiecare unitate de învăţământ există un program pentru recuperarea materiei aferente zilelor în care nu se susţin cursuri.
BIROUL DE PRESĂ
Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/13033

Comunicat SLIPC - urmare a sedintei cu liderii din data de 20.11.2009

1. În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor publice, lege declarată constituţională, pentru lunile octombrie – decembrie 2009, cheltuielile de personal din instituţiile publice trebuie diminuate, în medie cu 15,5 % lunar. Singura măsură care poate fi luată, în cazul învăţământului, pentru reducerea cheltuielilor de personal, este trimiterea în concediu fără plată, timp de 8 zile, cumulat, în lunile noiembrie şi decembrie a personalului angajat. Precizăm că, într-o lună, numărul zilelor libere de concediu fără plată nu poate fi mai mare de patru.
2. Zilele libere nu afectează nici durata concediului de odihnă şi nici vechimea neîntreruptă în învăţământ, salariatul beneficiind în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale .
3. Lideri S.L.I. P.C. în urma şedinţei din data de 20.11.2009 recomandă membrilor de sindicat, ca zilele libere, fără plată, să fie luate după următorul calendar :
- pentru luna noiembrie : 26, 27 şi 30 ;
- pentru luna decembrie : 2, 3 ,4, 7 sau 15,16,17 şi 18
Menţionăm că salariile vor fi diminuate, indiferent dacă în zilele mai sus propuse, personalul din învăţământ va veni sau nu la muncă.
4.Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean avertizează că, membrii săi de sindicat nu pot fi constrânşi să vină la muncă, fără să fie plătiţi. Dacă vor exista astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul de a acţiona în instanţă pe cei care se fac vinovaţi de acest abuz. 5.La intrările în unităţile de învăţământ vor fi postate afişe, cu următorul conţinut :„Cursuri suspendate în perioada _____________ (inclusiv), în temeiul Legii nr. 329 / 2009, adoptată de Parlamentul României, la propunerea Guvernului şi promulgată de Preşedintele României”.
6.Considerăm că prevederile art.10 din Legea nr. 329/ 2009 reprezintă un abuz, motiv pentru care, atât F.S.L.I., cât şi S.L.I.P.C., se vor adresa instanţelor de judecată, în vederea încercării de a recupera acest prejudiciu financiar.
7.Liderii de sindicat au obligaţia să aducă la cunoştinţă membrilor de sindicat, această adresă a S.L.I.P.C..


Prezidiul S.L.I.P.C.,
Presedinte: PROF. Lucia Maria Cojoaru
Vicepresedinti: inst. Vioara Temian
Prof. Grigore Tarta
TABEL NOMINAL

CUPRINZAND PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC, MEMBRII DE SINDICAT, CARE AU LUAT LA CUNOSTINTA DISPOZITIILE LEGII 329/2009 IN SENSUL REDUCERII CHELTUIELILOR SALARIALE CU MAXIM 15,5% PE LUNILE NOIEMBRIE SI DECEMBRIE 2009, ECHIVALAND IN MEDIE CU 3,2 ZILE FARA PLATA IN DECEMBRIE, IN URMATOARELE CONDITII:
- LUAREA UNUI NUMAR DE 3 (TREI) ZILE DE CONCEDIU FARA PLTA PE LUNA NOIEMBRIE 2009 DE PRFERINTA IN ZILELE DE 26,27,30 RESPECTIV
- LUAREA UNUI NUMAR DE 4 (PATRU) ZILE CONCEDIU FARA PLATA PE LUNA DECEMBRIE 2,3,4,7 DECEMBRIE.
- NU SUNTEM DE ACORD CU NICI O FORMA DE REDUCERE A CHELTUIELILOR SALARIALE CARE AR IMPLICA MUNCA FARA PLATA
.
Nr. crt. / Numele si prenumele /De acord cu zile de concediu fara plata in zilele de.................noiembrie, respectiv......................... decembrie 2009
(Raspundeti explicit:DA NU) / Semnatura membrului de sindicat

20 nov. 2009

SEDINTA CU LIDERII DE SINDICAT

IN ATENTIA LIDERULUI DE SINDICAT DIN UNITATEA DE INVATAMANT
Vineri, 20.11.2009, ora 13, invitam liderii de sindicat din unităţile de invatamant, sa participe la sedinta care va avea loc la sediul S.L.I.P.C.(sala 101- Amfiteatru, etaj.1).

Prezidiul S.L.I.P.C.,
Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi: inst. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa

18 nov. 2009

CCR a declarat neconstituţională Legea educaţiei

Curtea Constituţională a admis sesizarea făcută de PNL şi a decis că Legea educaţiei contravine Constituţiei, actul normativ fiind unul dintre cele trei pe care Guvernul Boc şi-a asumat răspunderea în Parlament în septembrie.
Reprezentanţii opoziţiei au anunţat, pe 23 septembrie, că au atacat Legea educaţiei la Curtea Constituţională (CCR).
Deputatul PNL Ciprian Dobre a făcut o trecere în revistă a principalelor aspecte de neconstituţionalitate sesizate de liberali în Legea educaţiei. "Cinci critici majore am dezvoltat în sesizarea noastră. Primul aspect este legat de directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ, articolul 251 din lege, care spune că profesorii care deţin funcţia de director sau director adjunct sunt incompatibili cu calitatea de membru al unui partid politic", a remarcat liberalul, menţionând că s-ar excede articolul 40 alineatul 3 din Constituţie care arată că nu pot face parte din partide politice doar judecătorii CCR, avocaţii poporului, magistraţii, membri activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.
Un alt element reclamat de liberali se referă la soluţionarea stării de incompatibilitate. Potrivit lui Dobre, la articolul 331 din Legea educaţiei, se face următoarea precizare: directorului sau directorului adjunct care este în stare de incompatibilitate i se desface contractul de muncă pe motive disciplinare. "Adică incompatibilitatea se soluţionează prin intermediul dreptului muncii. O altă aberaţie - directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ nu au contract de muncă, ci contract de management", a comentat liberalul.
Deputatul PNL a susţinut şi că în Legea educaţiei se introduc discriminări prin prevederea potrivit căreia absolvenţii liceului pot susţine în mod gratuit examenul de bacalaureat de două ori, ceea ce ar însemna că cei de la privat o pot face o singură dată sau de trei ori, "legea nu distinge şi nu le mai spune nimic". "Oricum am lua-o, avem de-a face cu o discriminare raportat la articolul 4 alineatul 2 din Constituţie", a subliniat Dobre.
O altă critică adusă de liberali se referă la prevederea pentru acordarea a 500 de euro pentru fiecare cetăţean român la naşterea acestuia. Ciprian Dobre a punctat că, în condiţiile în care Legea intră în vigoare după promulgare, iar normele de aplicare ale legii sunt prevăzute pentru zece luni de la intrarea în vigoare, problema care se pune este discriminarea faţă de cei născuţi înainte de intrarea în vigoare a textului.
În plus, Dobre a făcut referire la încălcarea articolului din Constituţie care garantează autonomia universitară. "La articolul 298 se arată că în cazuri bine justificate în perioada unei legislaturi de patru ani, Ministerul Educaţiei poate prin ordin, să suspende din funcţie rectorul unei instiuţii de învăţământ superior de stat sau privat, acreditată sau autorizată provizoriu. Cu alte cuvinte, cu toate că autonomia este garantată, domnul Boc îşi asumă răspunderea în faţa Parlamentului tocmai pe un articol care înfrânge această garanţie", a afirmat liberalul, în opinia căruia "Universităţile vor fi conduse de Guvern".
Parlamentarii PNL au sesizat şi încercarea de politizare a sistemului de învăţâmânt preuniversitar şi universitar.

Demersurile F.S.L.I. blocheaza abuzurile M.E.C.I.

Către sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,


Ca urmare a atitudinii ferme adoptate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ referitoare la Nota MECI nr.78103/16.11.2009, ministerul revine cu “Precizari privind aplicarea prevederilor art.10 din Legea nr.329/2009”.
Vă sugerăm ca soluţiile optime pentru aplicarea acestei legi să fie în conformitate cu prevedrile Codului Muncii şi clauzele Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.
Aveţi ataşat prezentei, Precizarea MECI nr. 13663/18.11.2009.


Preşedinte,

Aurel CORNEA

PUNCTUL DE VEDERE AL F.S.L.I. PRIVIND APLICAREA LEGII 329/2009
12 nov. 2009

COMUNICAT Alianta Bugetarilor - 12.11.2009

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:
Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,
reunită la nivel de Birouri Executive, în data de 12 noiembrie 2009, a hotărât următoarele:

Respingerea art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
Nesemnarea acordurilor individuale între angajat şi angajator pentru respectarea art. 10 din Legea nr. 329/2009;
Organizarea de forme specifice de protest (grevă de zel, nedesfăşurarea de activităţi cu publicul etc.), în funcţie de domeniul de activitate, precum şi a unui miting/marş „al tăcerii”;
Neparticiparea la Comisiile de Dialog Social – şi nu numai – pe a căror ordine de zi se află discutarea aplicării Legii nr. 329/2009;
Întreprinderea unor demersuri la instituţiile internaţionale cu privire la efectele aplicării Legii nr. 329/2009.
Alianţa Bugetarilor cere conducerilor instituţiilor publice să îşi asume răspunderea pentru desfăşurarea în bune condiţii, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor de calitate, a activităţilor publice, în condiţiile în care decide unilateral trimiterea în concediu fără plată a personalului sau reducerea timpului de lucru.
Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să facă publice datele privitoare la economiile realizate prin: blocarea posturilor vacante, disponibilizările de personal, rectificările bugetare negative şi anularea unor drepturi salariale.
De asemenea, Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să prezinte sumele prevăzute în buget pentru organizarea campaniei electorale şi să reducă cu 15,5% cheltuielile pentru fiecare tur de scrutin.

Bucureşti, 12 noiembrie 2009
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor

11 nov. 2009

Metodologia miscarii personalului didactic / Calendarul miscarii personalului didactic 2010-2011

NOUA GRILA DE SALARIZARE IN INVATAMANT

Potrivit Legii nr. 330/2009, noua lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 01 ianuarie 2010, suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ, Legea 330/ 2009 stabileşte:
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ

În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul neuropsihic, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, salariul de merit, creşterea cu 5% a salariilor de bază, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
NOTĂ:
Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.
Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr.
128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ
1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv art. 87 şi 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi etc.
4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.
6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15.
Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.
(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic de predare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 de ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învăţământul universitar.
(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se acordă şi personalului din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.
(6) Prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic I din învăţământul preuniversitar.
8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.
9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.
Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:
- pentru 2 clase de elevi - 5%;
- pentru 3 clase de elevi - 7%;
- pentru 4 clase de elevi - 10%.
11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii.
13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.
14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
Vezi aici grila de salarizare în învăţământ, valabilă de la 01 ianuarie 2010.

CUMULUL PENSIEI CU VENITURILE SALARIALE

Extras din Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional
...........................................................................
CAPITOLUL IV
Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare
N.n.: Art. 70 alin. (1) din prezenta lege prevede "Dispoziţiile cap. IV şi V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."
Art. 17
(1)Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
a)la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
b)după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.
Art. 18
(1)Pensionarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăşoară activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2)Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Art. 19
(1)În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.
(2)Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie, potrivit legii, în cadrul entităţilor prevăzute la art. 17 alin. (1).
(3)În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligaţia de a-şi exprima opţiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menţinerea în plată a pensiei faţă de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.
(4)Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligaţia de a-şi exprima opţiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de imposibilitate a exercitării cumulului.
Art. 20
Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu.
Art. 21
În cazul în care opţiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opţiunea pentru continuarea activităţii.
Art. 22
Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripţie.
Art. 23
(1)Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4).
(2)Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(3)Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.
Art. 24
Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 25
Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.
Art. 26
În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează instrucţiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
...............................
Art. 70
(1)Dispoziţiile cap. IV şi V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Extras din Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional
Notă: valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.702 lei.

10 nov. 2009

LEGEA nr. 330 /5.11.2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Alaturat puteti accesa Legea nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice publicata in Monitorul Oficial nr. 762 din 9 noiembrie 2009

Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice

Art. 10. - (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situaţia de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:
a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
b) să reducă programul de lucru;c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
d) altă măsură cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opţiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depăşească nivelul prevăzut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.
Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, şi până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.
Textul integral al legii 329/2009 il puteti accesa AICI.

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU LIDERII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Rugăm liderii de sindicat din unităţile de învăţământ aparţinătoare S. L. I. P. C. să încheie un protocol cu directorul unităţii de învăţământ în vederea autentificării cataloagelor personale ale diriginţilor şi învăţătorilor, întrucât notele elevilor nu vor fi trecute în cataloagele oficiale şi în carnetele elevilor, ca formă de protest propusă de F.S.L.I. în urma hotărârii Colegiului liderilor din data de 5.10.2009, reînnoită în data de 29.10.2009 şi care vizeaza blocarea semestrului I prin neîncheierea situaţiei la învăţătura şi purtare a elevilor.
Menţionăm că această hotărâre a fost adusă la cunoştinţă dumneavoastră la instruirea pe care v-am făcut-o de curând (celor care aţi fost prezenţi în ziua de 27.10.2009). Aşa cum v-am informat la data respectivă, e nevoie ca elevilor să li se comunice nota în momentul acordării ei, iar părinţii să fie înştiinţaţi săptămânal despre situaţia la învăţătură şi disciplină a copiilor lor. Ca măsură de credibilitate a notelor din cataloagele personale, diriginţii şi învăţătorii vor aplica ştampila unităţii de învăţământ şi vor trece notele la toate disciplinele, după ce le vor prelua de la colectivul profesoral al clasei pe care o conduc.
Rămâne la latitudinea dumneavoastră şi a conducătorului unităţii de învăţământ conţinutul protocolului încheiat.
Vă vom ţine la curent cu toate noutăţile privind formele de protest ce vor fi propuse în cazul în care negocierile liderilor noştri cu patronatul/guvernul nu vor avea rezultatele pe care le aşteptăm în urma solicitărilor noastre.

Prezidiul S.L.I.P.C.,

Preşedinte: prof. Lucia Maria Cojocaru
Vicepreşedinţi: inst. Vioara Temian
prof. Grigore Tarţa