26 nov. 2012

Ordinul MECTS nr. 6152/7.11.2012 aduce modificări în ceea ce priveşte transferul elevilor din învăţământul preuniversitar


În cadrul actului normativ se prevede, în primul rând, modificarea articolul 135 din Regulament, conform căruia elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care se face transferul.
Totodată, se revine şi asupra situaţiilor de excepţie în cazul cărora se poate efectua transferul elevilor în timpul anului şcolar, noul ordin dispunând următoarele cazuri:
- la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
- la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
- la/de la învățământul de artă sau sportiv;
- de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
- de la învățământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
- în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

19 nov. 2012

Initiativa Legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999, pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 –Codul muncii

 
În Monitorul Oficial nr. 773 din 16 noiembrie 2012 a fost publicat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003Codul Muncii, în cadrul iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, potrivit Legii nr. 189/1999.
În urmă cu o lună, Blocul Naţional Sindical a lansat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, simultan cu o campanie naţională de strângere de semnături în vederea înaintării acestuia către Parlament.
Pentru ca acest proiect iniţiat de Blocul Naţional Sindical să poată fi înaintat Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, este necesară cumularea a 100.000 de semnături din partea cetăţenilor. Astfel, după publicarea proiectului de act normativ în Monitorul Oficial, orice persoană care este de acord cu varianta Codului Muncii propusă de BNS poate semna un tabel de susţinere, disponibil la sediile filialelor judeţene ale confederaţiei.
 
Proiectul legislativ îşi propune echilibrarea relaţiilor de muncă dintre angajatori şi angajaţi prin următoarele modificări:
* instituirea pentru anagajator a obligaţiei de a informa salariatul asupra modalităţilor de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale, precum şi asupra obiectivelor de performanţă individuală;
* instituirea în sarcina angajatorului a obligaţiei de a comunica în scris salariatului propunerile de modificare a contractului individual de muncă;
* revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Astfel, ca regulă, această clauză îşi va produce efectele pe parcursul executării contractului individual de muncă, părţile putând stabili aplicarea sa după încetarea contractului numai prin excepţie şi cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de lege;
* revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Astfel, ca regulă, această clauză îşi va produce efecte după încetarea contractului individual de muncă numai în situaţii excepţionale, pentru o perioadă determinată de timp şi în legătură cu anumite categorii de informaţii, stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern;
* reglementarea în detaliu a obeictivelor de performanţă. Astfel, obiectivele de performanţă fac obiectul negocierii colective, putând fi stabilite pe categorii de salariaţi, prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern. Îndeplinirea obiectivelor deperformanţă constituie condiţii de majorare a salariului sau de promovare în carieră. Neîndeplinirea lor nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesională;
* reglementarea clauzei de obiectiv de performanţă;
* reglementarea perioadei de probă ca modalitate de sine stătătoare de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea;
* stabilirea unei durate mai reduse a perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificaţi;
* reglementarea unui nou caz de modificare unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator. Aşadar, angajatorul va putea modifica unilateral durata timpului de muncă, pe o perioadă ce nu poate depăşi trei luni cumulat într-un an calendaristic, pentru motive tehnice, tehnologice sau structurale;
* abrogarea dispoziţiei potrivit căreia angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de muncă în cazul reducerii temporare a activităţii;
* modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Cu ocazia stabilirii ordinii de prioritate la concediere, nu vor putea fi utilizate criterii ce ţin de îndeplinirea obiectivelor de performanţă de către salariaţi. Concedierile colective sunt dispuse pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului. Astfel, nu se justifică stabilirea ordinii de prioritate la concediere în funcţie de motive ce ţin de persoana salariatului;
* revizuirea termenului în care anhajatorul are obligaţia de a reangaja salariaţii concediaţi prin concediere colectivă cu prioritate pe posturile refinanţate;
* mărirea perioadei maxime pentru care se pot încheia contractele pe durată determinată, de la 3 la 5 ani;
* reglementarea condiţiilor şi a termenelor în care pot fi prelungite contractele pe durată determinată;
* modificarea prevederilor privind munca prin agent de muncă temporară:
- reglementarea cazurilor în care un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară;
- calitatea de agent de muncă temporară poate fi dobândită numai de societăţi comerciale sau persoane fizice autorizate, acreditate de MMFPS;
- stabilirea regulii potrivit căreia contractul de muncă temporară se încheie pe durată nedeterminată;
- stabilirea regulii potrivit căreia salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar.
* reglementarea telemuncii;
* modificarea prevederilor privind durata timpului de lucru şi munca suplimentară:
- stabilirea domeniilor de activitate pentru care se pot stabili perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni;
- compensarea muncii suplimentare atât prin acordarea de ore libere plătite în următoarele 30 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, cât şi prin acordarea unui spor la salariu;
- reglementarea condiţiilor în care angajatorul poate acorda zile libere plătite în perioadele de reducere a activităţii.
*modificarea dispoziţiilor privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul raportării cuantumului net al acestuia la cuantumul salariului mediu net la nivel naţional comunicat de I.N.S. avut în v edere la fundamentarea bugetului de stat;
* modificarea prevederilor referitoare la dialogul social:
- acordarea posibilităţii de a adera la sindicatele constituite potrivit legii pensionarilor şi şomerilor;
- extinderea interdicţiei de concediere a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi a reprezentanţilor salariaţilor pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea mandatului;
- alocarea unui număr de 20 de ore pe lună reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi reprezentanţilor salariaţilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit de la salariaţi,. Orele utilizare în vedeera îndeplinirii acestui mandat sunt considerate timp efectiv lucrat, fiind remunerate corespunzător
 
 
 
Sursa:

8 nov. 2012

Comunicat

În data de 6 noiembrie 2012 a avut loc Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean (S.L.I.P.C.) .

Prezidiul S.L.I.P.C. ales în Conferinţă are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof. Lucia- Maria Cojocaru
Vicepreşedinte: Prof. Vioara Temian
Vicepreşedinte de zonă : Prof. Grigore Tarţa
 
 
 
Ne-au onorat cu prezenţa:
 
D-na Stanca Constantinescu , preşedintele de onoare al Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean,
 
 
 Dl. Ioan Ţenţ prim-vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, domnii Constantin Rada preşedinte Uniunii Sindicatelor Independente din Invatamant Dolj ,
Crucean Cornel preşedintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Mureş, Eusebiu Lehene preşedintele Ligii Sindicatelor din Invatamant Salaj , Mocian Emil preşedintele Uniunii Judeţene a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa-Năsăud,
 
 
 
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj domnul inspector şcolar general prof. Cuibus Valentin şi doamna inspector şcolar general adjunct prof. Pop Mariana,
iar din partea Sindicatului Salariatilor din Învăţământ „Spiru Haret” Turda,
doamna prof. Cordiş Ancuţa.
 
 
 
 În condiţiile în care societatea românească se află într-o continuă şi profundă schimbare, Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean îşi propune
adaptarea acţiunilor sindicale la noile realităţi.


 Este nevoie mai mult decât oricând de solidaritate şi forţă.


 

 

 Sindicatul suntem noi, sindicatul eşti tu, luptă pentru tine !

Prezidiul S.L.I.P.C.

4 nov. 2012

Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în anul şcolar 2012/2013

APOSTOLUL - Revista cadrelor didactice editata de Sindicatul din Invatamant si Cercetare Neamt
 
În ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar Parlamentul României a adoptat Legea nr. 283/2011, act normativ ce aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, referindu-se la salariile personalului din domeniul bugetar. În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel din luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, fiind precizat că începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi auxiliar din învăţământ, se aplică în continuare prevederile Legii nr.63/2011. De asemenea, în anul 2012, pentru personalul nou încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat. Toate aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi personalului ale cărui raporturi de muncă au fost suspendate în condiţiile legii şi şi-au reluat activitatea în anul 2012.
Potrivit O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază, salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, respectiv cu 8% începând cu 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4% începând cu 1 decembrie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012. Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011, se majorează în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. De menţionat că potrivit Legii nr. 63/2011 cuantumul brut al salariului de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar este cel prevăzut în anexele 2 şi 3b, după caz, iar prin contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti care excedează prevederile acestei legi.
 
Salariul de bază, sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege compun salariul brut al personalului didactic şi didactic auxiliar.
 
Pentru personalul didactic, salariul de bază este format din:
a) salariul de încadrare al funcţiei didactice în care este introdus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime din învăţământ, iar pentru personalul didactic care are vechime în învăţământ de peste 10 ani dar care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,5 şi se vor rotunji la întreg;
b) indemnizaţia de conducere care se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice (care este cuprins între 15% şi 55 şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);
c) indemnizaţia pentru învăţământul special de 15% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
d) gradaţia de merit (25% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale);
e) indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru educatori, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi şcolar (10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între literele a,b,c,d, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale). Pe lângă salariul de bază se acordă, după caz, îndemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, spor de vechime în muncă. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, sau în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a întors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ, dar nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.
 
Pentru personalul didactic auxiliar salariul de bază este format din:
a) salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare, care cuprinde sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;
b) indemnizaţia de conducere care se calculează ca procent (între 20% şi 40%) din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare;
c) indemnizaţia pentru învăţământul special (15% la salariul de încadrare şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);
d) gradaţia de merit (25% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);
e) sporul de stabilitate (15% la salariul de bază calculat ca sumă între literele a,b,c şi d se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ indiferent de perioada când a fost cumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. Pe lângă salariul de bază se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii.
Atât pentru personalul didactic, cât şi pentru personalul didactic auxiliar perioadele în care s-au aflat în concediu fără plată, sau în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada stagiului militar, după care s-au reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ, însă nu constituie vechime efectivă pentru acordarea sporului de stabilitate.
 
Salariul personalul nedidactic este prevăzut de Codului Muncii şi este compus din salariul de baza, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri şi se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi angajat. Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară, care se stabileşte prin hotărâre de Guvern, după consultarea sindicatelor şi patronatelor.
Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
Biroul Executiv al SLLICS Neamţ

15 oct. 2012

INVITATIE LA AUDIERE PUBLICA

      
                             
INVITAŢIE LA AUDIERE PUBLICĂ

Stimată Doamnă / Stimate Domn,
Grupul de iniţiativă „Casa Română de Lobby”, alături de Colegiul Mediatorilor din Regiunea de Nord-Vest, Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean, Sindicatul Sanitas și în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Asociația Cluj Today și Societatea Civilă Profesională de Avocați Codrean, Iusco și Asociații,  vă invita la audierea publică cu tema „Cât va costa sănătatea noastră?”, ce va avea loc vineri, 26 octombrie 2012, ora 15, în Amfiteatrul 101 din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. General Traian Moșoiu nr.71, Cluj-Napoca.
La această audiere își vor aduce aportul specialiști în domeniul sănătății, asigurărilor, drepturilor omului, reprezentanți ai instituțiilor publice locale și centrale, reprezentanți ai diverselor grupuri de interese, ai societății civile și ai mass-mediei, precum și parlamentari.
O comisie de experţi din domeniu  medicinei, drepturilor omului, fiscalității, asigurărilor va analiza toate depozițiile susținute verbal și cele depuse în scris. Comisia de experți va elabora un raport sinteză conținând rezultatul opiniilor colectate, precum și concluzii și recomandări pentru decidenții politici, raport ce va fi prezentat, printr-o conferință de presă, participanților, reprezentanților mass-media și factorilor de decizie.
Vă invităm să vă exprimaţi în scris punctul de vedere cu privire la tema de mai sus, oferind răspunsuri la cel puţin una din întrebările din motivaţie, care se găseşte ataşată prezentei. Depoziţia trebuie să fie însoţită de formularul de participare în care veţi specifica dacă doriţi să o susţineţi verbal în cadrul audierii publice. Depoziţia nu poate depăşi două pagini şi trebuie susţinută în maxim trei minute.
Vă rugăm să trimiteţi depoziţiile la adresa casaromanadelobby@gmail.com sau la nr. de fax:  0364.11.66.10, până la data de 24 octombrie 2012, ora 19.
Detalii legate de: motivaţia, regulamentul de organizare a audierii,regulile de redactare a depozițiilor, bibliografia și formularul de înscriere gasiti pe http://casaromanadelobby.blogspot.ro sau telefon: 0740.086.463

Vă mulţumim !


MOTIVATIA AUDIERII PUBLICE


”Cât va costa sănătatea noastră ? ”

M O T I V A Ț I A I N I Ț I A T O R I L O RCasa Română de Lobby reprezintă un grup de ințiativă care reunește specialiști în drept, jurnaliști precum și activiști din societatea civilă ce ne-am propus să contribuim la definirea viitorului pachet de servicii de sănătate de bază (PSSB), reglementat în proiectul legii sănătății. De asemenea, dorim să evaluăm oportunitatea și efectele introducerii coplății și a asigurărilor private în sistemul sanitar românesc.

Motivele pentru care am inițiat acest demers sunt reprezentate de faptul că prevederile noului proiect de lege sunt insuficient cunoscute și dezbătute. Totodată, nu există nici un studiu de impact sau analize care să fundamenteze proiectul, lucru recunoscut ca atare de reprezentanții Ministerului Sănătății. De asemenea, potrivit profesioniștilor din domeniul sanitar prevederile legale sunt prea generale, neclare și prea vagi.

Audierea Publică pe care o organizăm va constitui un bun prilej de colectare a opiniilor, sugestiilor și propunerilor unor categorii sociale, precum contribuabili, medici, asiguratori, reprezentanți ai producătorilor de medicamente și de materiale sanitare, autorități locale, județene și naționale, pentru a ajuta Legiuitorul să aibă cât mai multe informații și opinii, atunci când va efectua ajustările proiectului de lege.

PREAMBUL

În prezent, sistemul sanitar din România este reglementat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, act normativ structurat pe domenii, in XVII titluri. Însă necesitatea unei noi reglementări a fost evidențiată atât de numeroasele modificări care au fost necesare a fi realizate pentru acest act normativ, cât și de disfuncționalitățile apărute și amplificate în sistemul românesc de sănătate, se arăta în expunerea de motive a inițiatorului, Ministerul Sănătății.

Totodată, conturarea unui nou cadru fundamental de organizare și funcționare a sănătății românești este inclus ca și condiționalitate în acordurile României cu instituțiile financiare internaționale – FMI, BM, UE.

Astfel, Ministerul Sănătății a elaborat proiectul noii legi a sănătății care, potrivit instituției, vizează reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate, organizarea și funcționarea spitalelor, precum si creșterea controlului calității serviciilor și creșterea rolului Ministerului Sănătății (MS )în monitorizarea și controlul politicilor de sănătate.

Proiectul a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerul Sănătății în 3 iulie 2012, data limită fiind 3 decembrie 2012, urmând ca apoi să fie trimis în Parlament pentru avizare.

Dacă va intra în vigoare în varianta actuala, acesta va marca esențial modul de funcționare a sistemului românesc de sănătate. Există riscul restrângerii dramatice a conținutului dreptului la sănătate, garantat de Constituție, astfel încât o reflecție serioasă și o dezbatere amănunțită asupra acestei inițiative sunt nu doar binevenite, ci și absolut necesare.

Cu toate acestea, nimeni nu cunoaște multe aspecte, cum ar fi pachetul de servicii medicale de bază şi ce va conţine el, care sunt beneficiile introducerii capitalului privat în sistemul de asigurări de sănătate, însă știm sigur că pacienţii vor fi nevoiţi să scoată din buzunar mai mulţi bani decât până acum, prin intermediul coplăţii, care va achitată pentru toate serviciile medicale.

Pentru că sănătatea este un drept fundamental, protejat al oamenilor, garantat de Constituție, precum și faptul că organizarea eficientă și corectă a sistemului de sănătate este în strânsă legatură cu speranța de viață a oricărui popor, considerăm imperios necesară organizarea unei audieri publice, care prin depozițiile și concluziile formulate, să ajute la crearea unor prevederi legislative în interesul exclusiv și superior al cetățeanului (pacient). Concret, dorim definirea conținutului pachetului de servicii de bază, să discutăm despre utilitatea coplății, precum și oportunitatea privatizării asigurărilor de sănătate.

Preocupată de impactul reformării sistemului național de sănătate, Casa Română de Lobby își propune ca prin intermediul audierii publice “Cât va costa sănătatea noastră” să aducă la masa discuțiilor contribuabili, medici, asiguratori, reprezentanți ai producătorilor de medicamente și de materiale sanitare, autorități locale, județene și naționale, iar finalitatea acesteia se va regăsi în propuneri, sugestii și recomandări ce vor fi adresate decidentului politic, apoi vor fi monitorizate și susținute în cursul procesului legislativ.

CONTEXTUL INTERNAȚIONAL

În scopul de a avea o idee de ansamblu, Casa Română de Lobby a analizat și studiat sistemele de sănătate din țări europene , precum și din Statele Unite ale Americii. Astfel, se poate concluziona că România este printre puținele țări din Europa care nu au introdus și asigurările private de sănătate în sistem, alături de asigurările sociale. Se observă existența coplății în țări precum Franța, Danemarca, Olanda, însă aceasta este obligatorie doar pentru anumite tipuri de servicii medicale, spre deosebire de proiectul legislativ românesc prin care se introduce obligativitatea coplății pentru toate serviciile medicale, asigurate sau nu.

Ce este interesant de remarcat este că sistemul de sănătate al majorității statelor europene dezvoltate se bazează pe contribuțiile obligatorii ale angajaților și angajatorilor și sunt administrate de stat, în antiteză cu sistemul american, care este bazat exclusiv pe un sistem de asigurări private, nu există obligativitatea contribuirii la vreun fond de sănătate sau de a cumpăra asigurări de sănătate. Trebuie subliniat de asemenea că în țările europene pachetul de bază asigurat conține o gamă largă servicii medicale, de la boli ușoare și până la cele mai grave, spre deosebire de propunerea cu privire la conținutul pachetului de bază din proiectul legislativ românesc.

Așadar, dorim ca, prin intermediul acestei audieri publice, să ne raportăm atât la sistemele legislative străine, cu valoare de model, la conceptele deja testate de acestea, cât și la oportunitatea propunerilor legislative care prefigurează proiectul noii legi a sănătății.

CONTEXTUL SPECIFIC

În privința proiectului național a legii sănătății , motivația inițierii audierii publice se bazează pe trei axe: (1)definirea conținutului pachetului de servicii de bază, (2) determinarea oportunității coplății și (3) determinarea eficienței privatizării asigurărilor de sănătate.

(1) Art.136 lit.f, Secțiunea 1 Titlu VII din proiectul noii legi prevede: pachetul de servicii de sănătate de bază, denumit în continuare PSSB, se acordă persoanelor asigurate şi cuprinde serviciile de sănătate, profilactice şi curative, de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii şi se suportă din fondul naţional de asigurări obligatorii de sănătate, denumit în continuare FOND, în condiţiile prevăzute de acordul-cadru.

Potrivit proiectului normativ, fiecare asigurat va beneficia, în baza contribuției la Fond, de un pachet de servicii medicale de bază (PSSB). Deocamdată, nu au fost stabilite serviciile incluse în pachetul de bază, însă se propune de către Minister ca pacienţii să fie asiguraţi obligatoriu doar pentru bolile costisitoare, pentru celelalte trebuind să scoată bani din buzunar.

Conținutul pachetului de bază va fi stabilit prin Acordul cadru pentru anul 2013 care va conține și prima formă modificată a acestuia, de care va beneficia un asigurat în urma contribuției la fondul de asigurări de sănătate

În acest moment, specialiştii trebuie să aleagă între două variante: pachetul care asigură riscul minor, adică boli uşoare şi ieftine sau pentru riscul major, adică boli costisitoare, cum ar fi cele cronice şi cancerul. „Acele afecţiuni al căror cost este suportabil de către pacient n-ar trebui să facă parte din pachetul de bază, ci cele cu risc mediu şi mare pe care nu le-aş putea susţine dacă aş avea nevoie de ele. Dacă nu se acceptă această variantă, plătim în continuare antispastice, antiinflamatorii şi facem liste de aşteptare la cancere, la dializă, la transplant şi intervenţii chirurgicale pe cord", este poziţia consilierului de stat Vasile Cepoi, inițiatorul proiectului și fost ministru al sănătății.

Conținutul pachetului de bază în viziunea ex-ministrului sănătății a stârnit însă critici dure din partea actorilor importanți implicați în sistem, astfel Dan Perețianu, medic și reprezentant al Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România sublinia: „Să presupunem că mergi la medic şi eşti diagnosticat cu bronşită. În condiţiile noii Legi a sănătăţii va trebui să plăteşti consultaţia, pentru că nu eşti asigurat pentru boli uşoare, ci pentru cancer", puncta şi faptul că această măsură „reprezintă un mecanism prin care să se cheltuiască oficial nişte bani".

(2) Art.136 lit.u, Secțiunea 1 Titlu VII din proiectul noii legi prevede: coplata – suma fixă care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului pentru a putea beneficia de serviciile de sănătate din pachetul de servicii de sănătate de bază din cadrul sistemului de asigurări obligatorii de sănătate, încasată suplimentar de către furnizor faţă de suma decontată din fond.

Art.220 Secțiunea 1 Titlu VII: Coplata nu face obiectul asigurărilor de sănătate facultative.

Așadar, o dată cu proiectul noii legi revine în discuție coplata medicală. Mai exact, taxa pe care fiecare o va plăti, pe loc, la fiecare consultație, investigație sau intervenție chirurgicală, dar care nu îl va scuti de asigurarea medicală.

Se va plati pentru orice vizită la doctor, fie că este vorba de o rețetă, un consult, o investigație sau internare pentru o operație, o taxă forfetară cuprinsă între 4 și 90 de lei.

În acest sens, consilierul de stat Vasile Cepoi a anunţat că românii vor fi obligaţi să achite coplată, indiferent de ce servicii medicale consumă. „Coplata se va plăti pentru toate servicii¬le medicale, inclusiv pentru cele de bază. Această prevedere are ca scop limitarea excesului nejustificat de servicii din partea pacienţilor, dar şi de a limita riscul unor raportări false. Coplata variază de la 4-5 lei pentru asistenţa primară până la 90 de lei pentru spitalizare", a declarat Vasile Cepoi.

În concluzie, coplata îi privește pe toți asigurații care au nevoie de un serviciu medical, indiferent de pachetul de servicii de care vor beneficia in baza noii legi: de bază, social sau facultativ, fapt care a generat puncte de vedere divergente în rândul opiniei publice.

Astfel, unele voci consideră că mecanismul coplăţii trebuie aplicat cât mai rapid pentru a reduce risipa privind serviciile medicale şi că trebuie gândit imediat un nou proiect care să permită coplăţii să îşi îndeplinească această importantă menire şi care, în acelaşi timp, să permită şi creşterea veniturilor medicilor (pentru a opri exodul lor spre ţările mai bogate) să reducă drastic plăţile informale din sănătăte şi să permită pedepsirea raportărilor false de servicii medicale către casa de asigurare. În acelaşi timp, ar trebui ca introducerea coplăţii să nu reprezinte o povară semnificativă pentru asiguratul din Sănătate, mai ales pentru cel fără venituri, pentru a nu îngrădi adresabilitatea acestuia.

În vreme ce alții consideră că prin introducerea coplății se videază de esență principiul prevenției în sănătate, întrucât pacienții ar fi descurajați de vizita periodică la medic, riscând astfel să afle de suferința de o boală gravă tardiv . De asemenea, Bogdan Luca de la Camera Federativă a Medicilor din România apreciază: Coplata nu este un mecanism de finanţare, ci de reducere a accesului la servicii pe baze psihologice (costuri crescute directe diminuează dorinţa de a merge la medic) .

(3) Art.136 lit.j Secțiunea 1 din proiectul noii legi a sănătății prevede: asiguratori de sănătate sunt persoane juridice române autonome, de drept public sau privat, constituite ca societăţi de asigurari, societăţi mutuale, autorizate în condiţiile legii să exercite activităţi specifice de asigurări de sănătate pe teritoriul României. Aceştia pot fi, inclusiv, filiale ale unei societăţi de asigurare sau ale unei societăţi mutuale care au primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului de origine, care au obtinut autorizarea in Romania in conditiile prezentei legi si satisfac conditiile de eligibilitate pentru a intra in contract cu Agentia Nationala de Asigurari de Sanatate

Proiectul noii legi a sănătății cuprinde cel puțin două elemente cheie care au potențialul să transforme radical accesul și calitatea serviciilor medicale. Primul se referă la modalitatea de finanțare a serviciilor medicale și vizează trecerea de la sistemul public de asigurări sociale de sănătate la un sistem de asigurări private. Al doilea se referă la statutul legal și forma de administrare a spitalelor și vizează restructurarea spitalelor publice în entități cvasi-independente.

Privatizarea asigurărilor de sănătate este un subiect cu argumente viguroase de ambele părți ale dezbaterii ideologice. Pe de o parte adepții acestei reforme susțin că asiguratorii privați sunt mai eficienți în administrarea colectării fondurilor și plăților serviciilor, fiind motivați de competiția din sistemul de piață. Prin urmare, privatizarea ar rezolva problemele deficitului financiar cronic cu care se confruntă sistemul nostru sanitar.

Pe de altă parte, cel puțin două argumente majore sunt aduse de către oponenții privatizării. În primul rând, aceștia susțin că un sistem privat nu este neapărat mai eficient decât unul public, ci dimpotrivă. Singura motivație a asiguratorilor privați este să maximizeze profitul extras din piață, așa că o parte substanțială din fondurile care teoretic ar trebui destinate sănătății sunt irosite ca profit. Mai mult, competiția dintre asiguratori duce la creșterea fondurilor dedicate mecanismelor administrative atât din partea companiilor cât și din partea instituțiilor publice responsabile de reglementarea pieței, rezultând în creșterea birocrației și a cheltuielilor inutile fără o îmbunătățire reală a serviciilor. De asemenea, asiguratorii privați ar fi motivați să selecteze împotriva pacienților cu costuri medicale majore, crescând astfel ineficiența economică.

Al doilea argument vizează echitatea, o dimensiune fundamentală a oricărui sistem de sănătate. În accepțiunea criticilor acestei reforme, un sistem privat raționează accesul la servicii medicale pe baza prețului pieței, defavorizând astfel populația cu venituri scăzute și/sau cu o stare de sănătate precară. Statul ar fi nevoit sa intervină fie prin diverse mecanisme de subvenționare a asigurării, fie prin furnizarea directă de servicii pentru acest segment de populație. În timp, acest aranjament ar duce în mod inevitabil la un sistem dual, atât inechitabil cât și ineficient.

În altă ordine de idei, Observatorul Român de Sănătate a efectuat un studiu amplu cu privire la potențialele consecințe ale reformei privatizării asigurărilor de sănătate, în urma căruia a rezultat faptul că în România privatizarea asigurărilor de sănătate ar spori ineficacitatea și ineficiența din sistem; ar crea doar iluzia sporirii fondurilor, menținând presiunea pe bugetul de stat; în timp sistemul privat ar deveni mai puțin eficient ca sistemul public; lipsa concurenței în planul societăților de asigurări din cauză dificultății menținerii capitalui financiar necesar; pe plan internațional, foarte puține țări se bazează pe sistemul privat de asigurări.

Tot în sprijinul sistemului de sănătate bazat în principal pe asigurări sociale este și Raportul elaborat de către Observatorul European cu privire la sistemul politicilor de sănătate – Finanțarea asistenței medicale în Uniunea Europeană.

Prin intermediul acestei audieri publice ne propunem să identificăm soluțiile corecte, viabile și oportune la problematicile expuse și prin urmare vă invităm să vă exprimați punctul de vedere răspunzând la următoarele întrebări:
1. Ce tip de servicii medicale considerați că ar trebui să conțină pachetul de servicii de bază? Cât de extins ar trebui să fie acest pachet? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

2. Care vor fi efectele introducerii coplății? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

3. Cum va influența sistemul sanitar introducerea asigurărilor private? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

4. Există mecanismele necesare care să regleze costurile serviciilor medicale sau va exista doar legea cererii și a ofertei? Vă rugăm să vă argumentați opinia.

Vă invităm să vă exprimați opinia, în scris și verbal, în cadrul audierii publice: Cât va costa sănătatea noastră? care va avea loc vineri, 26 octombrie 2012, în Amfiteatrul 101 din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, de la ora 15.

Așteptăm opiniile, soluțiile și alternativele la soluțiile lansate de Ministerul Sănătății propuse de dumneavoastră, respectiv răspunsul la una sau mai multe întrebări identificate de inițiatorii proiectului la adresa casaromanadelobby@gmail.com sau la numărul de fax: 0364.11.66.10 , până în data de 24 octombrie 2012, ora 19, redactate și trimise conform regulamentului atașat.

Comisia de experți va sintetiza opiniile colectate prin procedura audierii publice într-un raport care va fi adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul unei conferințe de presă, precum și prin afișarea pe site-ul http://casaromanadelobby.blogspot.ro și va fi transmis autorităților publice locale și centrale, în special Ministerului Sănătății care are obligativitatea, conform legii transparenței decizionale 52/2003, să preia acest raport sinteză, să îl analizeze și să argumenteze dacă oricare dintre sugestii nu va fi asimilată noului proiect de act normativ privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România.

Bibliografie și mai multe informații se găsesc pe:


11 oct. 2012

Selectie de cadre didactice pentru elaborarea itemilor pentru examenele nationale

Stimati colegi,

Va sugeram sa accesati linkul de mai jos:


si, in egala masura, va rog sa-l faceti cunoscut tuturor colegilor.


Centrul National de Evaluare si Examinare face, ca in fiecare an, selectia aplicantilor pentru a fi inclusi in grupurile de lucru ale cadrelor didactice care elboreaza itemii pentru examenele, evaluarile si concursurile nationale. Suplimentar, anul acesta apare o selectia a posibililor autor de itemi pentru Evaluarea internationala PISA2015. Pe pagina respectiva gasiti cele doua apeluri in care vi se transmit o serie de detalii.

Apel pentru selectia membrilor in grupul de lucru al CNEE pentru Programul OECD PISA 2015 :

Apel privind selectia cadrelor didactice care vor alcatui grupurile de lucru pe discipline pentru examenele/concursuri si evaluarile nationale din anul 2013 :

Despre prima de instalare si indemnizatia de instalare

Articol preluat din Revista "Tribuna Invatamantului"
 nr. 1168
(8-14 octombrie 2012)


9 oct. 2012

Acordarea sporului de predare simultană în învățământul gimnazial


La sesizarea S.I.P.Mures, Curtea Constitutionala a Romaniei a hotarat ca sporul de predare simultana se plateste si la gimnaziu
Sursa:http://www.sipmures.ro/index.php?pag=nw&id=92&p=la-sesizarea-sipmures-curtea-constitutionala-a-romaniei-a-hotarat-ca-sporul-de-predare-simultana-se-plateste-si-la-gimnaziu.html


In procesul intentat de S.I.P.Mures, avand ca obiect obligarea Scolii Generale Ceuasu de Campie la plata sporului de predare simultana la gimnaziu pentru dna Laszlo Ildiko, a fost sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu neconstitutionalitatea textului de lege care prevedea acordarea acestui spor numai la invatamantul primar.
Prin Decizia nr. 1615/20.12.2011 , Curtea Constitutionala a constatat ca este discriminatorie plata sporului de predare simultana numai pentru invatamantul primar si a hotarat ca el trebuie acordat in toate cazurile de predare simultana (invatamant primar si invatamant gimnazial).
Prin urmare, trebuie sa se retina in sarcina imediata a unitatilor de invatamant obligativitatea platii sporului de predare simultana atat pentru ciclul primar, cat si pentru cel gimnazial.10.02.2012

Recent, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic și a dispus ca sporul de predare simultană să fie acordat și personalului care predă în regim simultan la ciclul gimnazial
Astfel, în Monitorul Oficial nr. 99/08.02.2012 a fost publicată Decizia nr. 1615/20.12.2011 a Curții Constituționale prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiile pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B ,,Reglementări specifice personalului didactic din învățământ'' din anexa nr. II ,,Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ»'' la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 ,,Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ'' la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, referitoare la acordarea sporului de predare în regim simultan.
Instanța a decis ca acest spor să se acorde și personalului didactic de predare care își desfășoară activitatea în regim simultan în învățământul gimnazial, reținând, în esență, următoarele ,,Prin urmare, autoritățile publice implicate, inclusiv instanțele judecătorești, sunt chemate să realizeze o interpretare și aplicare conformă a acestei legi cu efectele pe care la produce prezenta decizie în privința acordării sporului de predare simultană în condițiile Legii nr. 637/2011, ceea ce înseamnă că, de la data publicării acestei decizii, cadrele didactice îndreptățite vor beneficia de plata pe viitor a sporului de predare simultană''.
În concluzie, decizia este general obligatorie, inclusiv pentru unitățile de învățământ preuniversitar și va trebui pusă în aplicare începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, respectiv, 8 februarie 2012.
În acest sens, personalul didactic de predare care își desfășoară activitatea în regim simultan în învățământul gimnazial și nu beneficiază de acordarea sporului de predare simultană, va depune la unitatea/unitățile de învățământ, unde este încadrat, cerere prin care va solicita acordarea acestui spor, începând cu data de 8 februarie 2012.

8 oct. 2012

MASA ROTUNDA - „Cine sunt adevărații PERDANȚI la Cluj-Napoca prin intarzierea platilor catre proeictele POSDRU?”

Grupul de iniţiativă civica „Lobby pentru Cluj”, parte a Coaliției 52 și Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean organizează marți, 9 octombrie 2012, între orele 14.00 – 15,30, la sediul Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean, str. P-ța Ștefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 20, o masă rotundă cu tema:

„Cine sunt adevărații PERDANȚI la Cluj-Napoca prin intarzierea platilor catre proeictele POSDRU?”

Deoarece ne dorim deblocarea reală a finantarii proiectelor POSDRU si castigarea respectului cuvenit partenerilor contractuali si de dialog, continuam demersul de a gasi povesti de impact ale proiectelor POSDRU.
In acest sens, continuăm seria de conferinte de presa prin care sa scoatem in evidenta impactul pe care il are in județul Cluj blocajul actual. Cum altfel sa evidentiem acest blocaj decat prin prezentarea oamenilor direct afectati, cu problemele si nevoile lor, care sunt diferite de la caz la caz, dar la fel de importante pentru noi.
Sunt invitaţi coordonatorii proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU precum si alti factori interesati.
Scopul mesei rotunde C52 este de a sublinia public impactul benefic al acestor proiecte in comunitate si situatiile critice aparute datorita blocajului finantarilor.
Sinteza şi concluziile mesei rotunde C52 privind soluţiile propuse în cadrul evenimentului vor fi prezentate public într-o conferinţă de presă ce va avea loc ulterior.

Pentru detalii legate de eveniment contactaţi: Florin Somodi 0744.861.059

Comisia de organizare Lobby pentru Cluj:
Iosif Pop
Florin Somodi
Cojocaru Lucia

5 oct. 2012

5 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI

               Ziua Educaţiei, marcată în majoritatea ţărilor lumii în 5 octombrie, este pentru învăţământul românesc un moment de reflecţie, un prilej de evaluare a rezultatelor şcolii şi a slujitorilor ei, o ocazie pentru a adresa un gând de recunoştinţă celor care an de an educă generaţiile viitoare.
Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean adresează tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar clujean, mulţumiri pentru munca, dăruirea, pasiunea zilnică, felicitări pentru succesele care fac posibile progresul societăţii româneşti.
               A venit momentul ca perioada de tranziţie în învăţământul românesc să se termine iar şcoala să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant. Este momentul pentru consacrarea valorilor intelectuale ale şcolii româneşti, pentru integrarea acesteia în elita europeană şi mondială. Ne este tot mai clar ca oricând că educaţia este singura modalitate prin care ţara noastră se poate afirma la nivel internaţional. Sistemul nostru de învăţământ trebuie să depăşească faza de tranziţie, să se transforme, atât la nivel structural, curricular cât şi managerial pentru a putea oferi elevilor şi studenţilor şanse egale de integrare pe piaţa europeană a forţei de muncă, pentru ca absolvenţii să facă faţă sistemului concurenţial tot mai agresiv.
             În viitor, investiţia în educaţie trebuie să fie consistentă şi permanentă, să acopere toate palierele sistemului educaţional şi să nu redevină doar o preocupare de campanie, de imagine pentru partidele politice.
Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean va continua să acţioneze pentru obţinerea unor condiţii de muncă tot mai bune, pentru o salarizare decentă, corespunzătoare eforturilor, calităţii şi competenţei profesionale.
             Factorii de decizie de la nivel guvernamental, clasa politică, societatea în ansamblu trebuie să fie alături de noi în efortul de adaptare şi perfecţionare continuă a sistemului de învăţământ, pentru că numai o educaţie de calitate va permite generaţiilor viitoare să se ridice la standardele societăţii europene.
            Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean urează pe această cale, un sincer şi călduros LA MULȚI ANI! tuturor dascălilor din învăţământul clujean, mulţumindu-le totodată pentru dăruirea de sine, pentru căldura sufletească, pentru lumina revărsată asupra numeroaselor generaţii de tineri.
          „Fie ca bucuria şi satisfacţia reuşitei depline să fie mereu alături de dumneavoastră!"


                                    Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean,
                                                           Preşedinte
                                                           Prof. Lucia Cojocaru

1 oct. 2012

Perfectionarea prin grade didactice - inscrieri - 1 - 31 octombrie 2012


Adresa ISJ nr. 14.214/24.09.2012 - inscrieri perfectionare prin grade didactice


Cereri si fise de inscriere la definitivat, grad didactic II si grad didactic I, cerere inspectie curenta grad II si grad I, precum si rapoarte scrise de inspectie si fise de evaluare utilizate în anul scolar 2012-2013 pot fi accesate:  AICI  .

26 sept. 2012

Propunere trimisă de Guvern la FMI: Contract colectiv de muncă negociat obligatoriu în fiecare an pentru salarii

Contractele colective de muncă vor fi negociate obligatoriu în fiecare an în ceea ce priveşte salariile, timpul şi programul de lucru, în caz contrar urmând să fie declanşat conflictul de muncă, iar contractele vor include clauze de protecţie a conducerii organizaţiilor sindicatelor şi patronatelor.

Propunerile modifică forma actuală a Codului de Dialog Social şi au fost primite din partea mai multor organizaţii sindicale şi patronale de către Guvern, care le-a transmis spre aprobare Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale.
Agenţia MEDIAFAX a anunţat anterior că Guvernul a propus FMI dublarea limitei maxime de valabilitate a unui contract colectiv de muncă, posibilitatea prelungirii acestui contract de mai multe ori decât o singură dată şi eliminarea interdicţiei ca în contracte să fie incluse alte drepturi în bani şi natură decât cele din legea în vigoare. Astfel, contractul colectiv de muncă va fi încheiat pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 48 luni, iar părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului pe o durată cel mult egală cu durata iniţială.
Pe lista propunerilor transmisă către FMI şi obţinută de MEDIAFAX se regăseşte şi un articol care stabileşte că anual, în mod obligatoriu, vor fi iniţiate negocieri colective având ca obiect cel puţin salariile, timpul şi programul de lucru, condiţiile de muncă şi formarea profesională.
Negocierea colectivă va avea loc cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării contractelor colective de muncă încheiate pe minimum un an sau cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă, în cazul în care acestea sunt încheiate pe mai mult de un an.
Pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi ceilalţi angajaţi din sectorul bugetar, negocierile purtate în vederea încheierii acordurilor colective de muncă sau contractelor colective de muncă vor începe cu cel puţin 60 de zile înainte de fundamentarea proiectelor de buget pentru anul următor, la nivelul fiecărui ordonator de credite, şi vor fi finalizate în cel mult 30 de zile după aprobarea bugetului.
Contractele colective de muncă/ acordurile colective vor cuprinde şi clauze referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale şi patronale, respectiv a reprezentanţilor angajaţilor, care pot fi negociate la un nivel superior faţă de prevederile legale care privesc această protecţie.
Dacă angajatorul refuză să înceapă negocierea unui contract colectiv de muncă, angajaţii vor avea dreptul să declanşeze conflictul colectiv.
Comparativ cu legislaţia actuală care stabileşte că, pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă al angajatului se suspendă de drept şi în perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate, propunerea transmisă FMI prevede că, pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă se suspendă, dar că în perioada suspendării se menţin drepturile care decurg din acest contract, cu excepţia drepturilor de natură salarială "cu privire la care părţile pot conveni modalităţi de acordare/recuperare ulterior încheierii conflictului".
O altă propunere este ca pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului în care îşi desfăşoară activitatea confederaţii sindicale sau patronale să fie încheiate contracte de comodat pe durata existenţei organizaţiilor, iar acestea să primească în concesiune terenuri din proprietatea statului pentru construirea de sedii proprii. În acelaşi timp, bunurile şi serviciile care fac obiectul activităţii sindicale sau patronale sunt scutite de TVA.

Mediafax,
25 sept. 2012

24 sept. 2012

Guvernul propune FMI contracte colective de muncă mai lungi şi sporuri mai multe pentru bugetari


Guvernul a propus FMI dublarea limitei maxime de valabilitate a unui contract colectiv de muncă, posibilitatea prelungirii acestui contract de mai multe ori decât o singură dată şi eliminarea interdicţiei ca în contracte să fie incluse alte drepturi în bani şi natură decât cele din legea în vigoare.

În acelaşi timp, conform propunerilor Guvernului către Fondul Monetar Internaţional (FMI), Comisia Europeană şi Banca Mondială obţinute de MEDIAFAX, prelungirea contractului colectiv de muncă nu va mai fi limitată la cel mult 12 luni, extinderea urmând să fie posibilă de câte ori părţile, respectiv societatea şi sindicatele, convin asupra acestui lucru şi pe o durată cel mult egală cu durata iniţială a contractului.
Propunerile modifică forma actuală a Codului de Dialog Social şi au fost primite din partea mai multor organizaţii sindicale şi patronale.
În primăvara anului trecut, Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament pentru Codul de Dialog Social, anunţând la acea dată că astfel contractul colectiv de muncă la nivel naţional îşi încetează existenţa, iar salarii mai mari decât salariul minim garantat în plată aprobat de Guvern vor putea fi negociate doar la nivel de unitate, liderii sindicali naţionali pierzând astfel "obiectul muncii" legat de semnarea contractului colectiv la nivel naţional.
Guvernul, condus atunci de Emil Boc (PDL), arăta că este nevoie de o lege a dialogului social "de dreapta", după modificarea Codului Muncii.
Noul Executiv USL a transmis însă FMI o serie de propuneri de modificare a Codului de Dialog Social, care flexibilizează regulile de încheiere a contractului colectiv de muncă.
Astfel, conform propunerii, contractul colectiv de muncă va fi încheiat pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 48 luni, iar părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului pe o durată cel mult egală cu durata iniţială.
Legislaţia actuală stabileşte că un contract colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 luni, iar părţile pot hotărî prelungirea aplicării o singură dată, cu cel mult 12 luni.
Contactat de MEDIAFAX, preşedintele Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România, Iacob Baciu, a declarat că intenţia legată de termenele privind încheiarea contractelor colective de muncă este ca negocierile pentru acest tip de contract să înceapă din luna noiembrie, cu circa trei luni înainte de expirare, iar documentul să fie parafat în ianuarie-februarie, pentru a include toate datele fiscale aferente unui an calendaristic. Practica de până acum arată că de cele mai multe ori contractele colective de muncă se aprobă în perioada verii.
El a arătat, de asemenea, că aceste contracte ar urma să fie prelungite ori de câte ori este necesar, nu o singură dată ca în prezent, decizia fiind la aprecierea celor două părţi, respectiv societate-sindicate, şi în funcţie de situaţia economico-financiară a unităţii, cu impact direct inclusiv asupra nivelului de salarizare al angajaţilor.
În documentul aflat în posesia MEDIAFAX se propune şi abrogarea prevederii actuale care stabileşte că prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani şi în natură, altele decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria respectivă de personal. Este abrogată şi regula conform căreia drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor şi nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În aceste condiţii, în contractele colective de muncă va fi posibil să fie introduse, de exemplu, şi alte sporuri salariale, care exced restricţiile legale actuale.
Prin legea salarizării unitare în sectorul bugetar, adoptată în 2009, sporurile nu pot depăşi 30 la sută din salariul de bază.
În scrisoarea transmisă instituţiilor financiare internaţionale de către ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, se arată că propunerile au fost primite de la o parte dintre partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional, pe baza criticilor formulate de experţii Organizaţiei Internaţionale a Muncii, şi urmăresc "restabilirea echilibrului între drepturile şi obligaţiile partenerilor sociali".
"Prezentul act normativ, în speţă Legea 62/2011 privind dialogul social, a dus la crearea unui dezechilibru între drepturile şi obligaţiile partenerilor sociali, dezechilibru care a determinat o creştere a tensiunii în raporturile dintre cele două părţi, însoţită de o tendinţă marcată de acutizare a conflictelor. Amintim cazul sectorului educaţie, unde cadrul legislativ actual nu permite încheierea unui contract colectiv de muncă, şi cazul spitalelor unde nu se pot constitui grupurile de unităţi în vederea demarării negocierilor colective; evoluţia reprezentativităţii confederaţiilor sindicale şi patronale - de la apariţia Legii 62/2011, 4 dintre cele 13 confederaţii patronale şi-au pierdut reprezentativitatea în timp ce confederaţiile sindicale şi-au menţinut-o; scăderea drastică a numărului de contracte colective de munca încheiate la nivel de unitate şi neîncheierea niciunui contract colectiv de muncă la nivel de ramură, blocarea activităţii Consiliului Economic şi Social, refuzul fundamentat al Băncii Naţionale a României de a face parte din Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social", se arată în scrisoare.
Guvernul aşteaptă avizul instituţiilor financiare internaţionale înainte de a aproba aceste modificări