25 mai 2009

ORDIN M.E.C.I. nr. 4043/2009 - modificare metodologie concurs ocupare posturi didactice/catedre vacante judete pilot

In baza prevederilor art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) si (3) si art. 11 alin. (4) si (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.741/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 in 20 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot si municipiul Bucuresti, pentru titularizare, detasare la cerere si suplinire, pentru anul scolar 2009-2010, se organizeaza pe centre de concurs constituite din grupuri de unitati de invatamant, in perioada 5 iunie-29 iulie 2009. Inspectoratele scolare judetene/ISMB organizeaza centrele de concurs pana la data de 3 iunie 2009. Centrele de concurs publica la data de 5 iunie 2009 lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. Comisia de mobilitate a personalului didactic propune spre aprobare consiliului de administratie al inspectoratului scolar lista posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile - din lista posturilor didactice/catedrelor vacante cu viabilitate de cel putin 4 (patru) ani - in functie de: evolutia demografica, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de invatamant."
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Probele practice/orale din cadrul concursului se desfasoara in zilele de 10 si 13 iulie 2009, iar proba scrisa a concursului se desfasoara la data de 15 iulie 2009."
3. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se constituie la nivelul centrului de concurs, la propunerea presedintelui acestuia, prin decizia inspectoratului scolar, avand urmatoarea componenta: presedinte - inspector scolar general adjunct si/sau inspector scolar; membri - cate 2 profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic."
4. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.
5. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor formata in intregime din alte cadre didactice decat cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise - se constituie la nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general. Comisia de contestatii este formata din: presedinte - inspector scolar general; membri - profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic."
6. La articolul 20, alineatul (2) se abroga.
7. Anexa nr. 9 la metodologie se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,Ecaterina Andronescu
Bucuresti, 6 mai 2009.
Nr. 4.043.
ANEXA (Anexa nr. 9 la metodologie)
GRAFICULdesfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didacticedeclarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitardin municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/20081.a) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs.
b) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs.
Termen: 5 iunie 2009
2. Inregistrarea cererilor candidatilor pentru concurs si a cererilor cadrelor didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific, continuitate pentru detasare la cerere sau suplinire si suplinire insotite de documentele prevazute in cerere (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009), la centrul care organizeaza concurs.
Perioada: 8-19 iunie 2009Absolventii promotiei 2009 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura).
Termen: 8 iulie 20093. Verificarea dosarelor de catre comisia de concurs si avizarea acestora de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2009. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicita detasare la cerere, in baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse in anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.743/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Perioada: 22-26 iunie 2009
4. Validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura).
Perioada: 29 iunie-3 iulie 20095. Organizarea probelor practice/orale in profilul postului.
Zilele: 10 iulie si 13 iulie 2009
6. Desfasurarea probelor scrise.
Termen: 15 iulie 20097. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a situatiei preliminare cu numarul total al candidatilor participanti, absenti, retrasi la concurs, pe discipline.
Termen: 15 iulie 2009, ora 12,00
8. Afisarea rezultatelor.
Termen: 17 iulie 2009
9. Inregistrarea contestatiilor (in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor).
Perioada: 17-19 iulie 2009
10. Rezolvarea contestatiilor.
Termen: 20 iulie 2009
11. Afisarea rezultatelor definitive.
Termen: 21 iulie 200912. Repartizarea candidatilor admisi la concurs.
Perioada: 22-29 iulie 2009
NOTA:
Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica/orala, absolventii promotiei 2009 care sustin examenul de licenta/absolvire dupa data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire.

Niciun comentariu: