15 mai 2009

Ordinul M.M.F.P.S. nr. 343 din 14/04/2009

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001Publicat in Monitorul Oficial nr. 310 din 12/05/2009
Avand in vedere:
-Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala;
-Hotararea Guvernului
nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul A "Contributia de asigurari sociale" sectiunea I "Dispozitii generale", la punctul 2, dupa paragraful al cincilea se introduce un nou paragraf, paragraful sase, cu urmatorul cuprins:
"Incepand cu data de 25 martie 2009, data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, pentru indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, acordata pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului in temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul si asiguratii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat. Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale, pentru indemnizatia acordata asiguratilor, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, este de maximum 3 luni. Angajatorii care se regasesc in astfel de situatii vor depune lunar, cu respectarea prevederilor legale, declaratia nominala, in care vor inregistra asiguratii care se afla in situatia intreruperii temporare a activitatii, completata conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."
2. Anexa nr. 1.4.* la norme se inlocuieste cu anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,Marian Sarbu
Bucuresti, 14 aprilie 2009.
Nr. 343.
* Anexa nr. 1.4 poate fi accesata la adresa: http://www.legestart.ro/Ordin-nr-343-din-2009-(MzMxMzc5).htm

Niciun comentariu: