13 ian. 2010

Legea nr. 384/2009

din 10/12/2009
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 14/12/2009
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii Învăţământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 14 septembrie 2009, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenuluinaţional de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010"

2. Articolul I devine articolul 1 şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
A. proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
B. proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
C. proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
D. proba de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
a) proba scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
b) proba scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
c) o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:
- matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
- istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:
- fizică, chimie, biologie sau informatică;
- geografie, filozofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie;
(2) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au susţinut probele prevăzute la alin. (1) lit. A-D;
b) au susţinut toate probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise precizate la alin. (1) lit. E este cel puţin 6.
(3) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. E.
(4) n urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
(5) Absolvenţilor clasei a XII-a sau a XIII-a care au susţinut evaluările prevăzute la alin. (1) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise prevăzute la alin. (1) lit. E.
(6) n cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele evaluărilor susţinute conform alin. (1) lit. A-D, respectiv rezultatele probelor scrise prevăzute la alin. (1) lit. E care au fost promovate cu cel puţin nota 5.
(7) In decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
(8) Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar de stat pot susţine examenul naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a competenţelor profesionale fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(9) Evaluările prevăzute la alin. (1) lit. A-D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general.
(10) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la alin. (1) lit. E, se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul şcolar.
(11) Comisia prevăzută la alin. (10) este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor. In situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de preşedinte şi un cadru didactic din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.
(12) Comisia prevăzută la alin. (10) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.
(13) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (10) şi numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la propunerea inspectoratelor şcolare.
(14) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice."
3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Absolvenţii din promoţiile anterioare datei intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă care nu au susţinut sau nu au promovat examenul naţional de bacalaureat şi/sau examenele de certificare a calificării profesionale pot susţine aceste examene conform unei metodologii speciale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
(2) Examenele prevăzute la alin. (1) se susţin în sesiuni speciale organizate în anul şcolar 2009-2010."
4. Articolul II devine articolul 2.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE TEODOR VIOREL MELEŞCANU

Bucureşti, 10 decembrie 2009.
Nr. 384.

Niciun comentariu: