3 iun. 2010

Extrase din R.O.F.U.I.P. si Legea 128/1997

Extrase din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
ARTICOLUL 21
Directorul unitatii de invatamant, in calitate de evaluator, are urmatoarele atributii:
a) informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, privind statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) apreciaza personalul didactic de predare si de instruire practica, la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit.
ARTICOLUL 58
(1) La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar, invatatorii si profesorii au obligatia sa incheie situatia scolara a elevilor care nu intra sub incidenta ARTICOLUL 64 din prezentul regulament.
(2) La sfarsitul fiecarui semestru, invatatorul/dirigintele consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situatiei scolare a fiecarui elev.
ARTICOLUL 60
Mediile/calificativele semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu se consemneaza in catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina respectiva, iar mediile/calificativele la purtare de catre diriginti/invatatori.
Extras din Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic

CAPITOLUL II

Drepturile şi obligaţiile personalului de conducere,
de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar

Art. 109. 1) Directorul este conducãtorul unitãţii şcolare şi o reprezintã în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea localã.
2) Directorul îşi desfãşoarã activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar, faţã de care este subordonat.
3) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cãrora prezintã rapoarte trimestriale şi anuale.
4) Deciziile directorului se iau în concordanţã cu hotãrârile consiliului profesoral şi cu cele ale consiliului de administraţie, potrivit regulamantelor de funcţionare a acestor consilii şi Legii învãţãmântului nr. 84/1995.
NOTA: Încheierea mediilor, inclusiv a situaţiei şcolare este o obligaţie de serviciu (Art. 58). Prin urmare, nu vă puteţi sustrage de la această obligaţie cât timp sunteţi în timpul serviciului. Vestea bună este că numai d-voastră le puteţi încheia: învăţătorii, profesorii, diriginţii (Art. 60). Directorii nu au acest drept. Dar, ca să puteţi să lăsaţi mediile neîncheiate trebuie să fiţi în grevă. Dacă încercaţi să le lăsaţi neîncheiate în timpul serviciului, intraţi sub incidenţa regulamentului, ceea ce înseamnă sancţiuni administrative, inclusiv pierderea locului de muncă. Sindicatul nu vă va putea apăra în acest caz.
Concluzie:
Singura soluţie pentru blocarea anului şcolar este greva, iar această soluţie este valabilă numai pe durata grevei.

Niciun comentariu: