17 sept. 2009

TOATE SPORURILE DIN INVATAMANT ANULATE DE LEGEA SALARIZARII UNITARE

Art.48. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
40.
Art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) şi alin. (12), art. 51 alin. (4), art. 89, art. 90 alin. (2) şi alin. (3) şi art. 94 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare
Mai exact:
art.49(2)Personalul didactic calificat potrivit art. 7, care desfasoara activitate didactica în mediul rural sau în localitati izolate, primeste o indemnizatie de 5-80 % din salariul de baza al functiei didactice îndeplinite, în raport cu zona geografica respectiva. Diferentierile pe zone si localitati, în cadrul limitelor prevazute de lege, se stabilesc de consiliile locale, cu consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura din învatamânt, în concordanta cu prevederile înscrise în hotarârile Guvernului cu privire la acordarea acestei indemnizatii
art. 50(2)Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime.
art.51. (4)Personalul didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele primesc o indemnizatie de 10% din salariul de baza, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3). Aceste indemnizatii se includ in salariul de baza.
Art. 89
(1)Sporul de salariu prevazut la art. 87 alin. (1) lit. f) si la art. 88 lit. g) se atribuie personalului didactic si de cercetare care desfasoara activitati in conditii de risc, potrivit legii si contractului colectiv de munca, fara a depasi 30% din salariul de baza si care face parte din acesta.
(2)Drepturile si obligatiile referitoare la protectia muncii, care revin personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, se stabilesc in cadrul contractelor colective de munca dintre institutiile de invatamant superior si sindicate sau reprezentantii salariatilor din institutie, potrivit legii.
(3)Drepturile salariale provenite din cercetare stiintifica, proiectare, consultanta, expertiza, inventii si inovatii, precum si din cumul sau plata cu ora, se defalca, in vederea impunerii, pe lunile la care se refera, si se impoziteaza distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.
Art. 90 (2)Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru vechimea in invatamant de pana la 30 de ani sunt cei prevazuti de legislatia in vigoare.
(3)Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/20 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime.
art.94 (4)Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de Ministerul invatamantului, cu consultarea sindicatelor recunoscute pe plan national. Senatele universitare pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 30% din salariul de baza prevazut pentru functia respectiva, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia, cu respectarea contractului colectiv de munca la nivel de institutie.

Art.49. – La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României se abrogă:
12. Art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 50 alin. (6),art. 50 alin. (7), art. 50 alin. (8), art. 50 alin. (11), art. 50 alin. (12), art. 50 alin. (13), art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (2), art. 51 alin. (4), art. 51 alin. (5), art. 51 alin. (7), art.89, art. 90 alin. (2), art. 90 alin. (3), art. 90 alin. (4), art. 90 alin. (6), art. 90 alin. (7),art. 90 alin. (9), art. 90 alin. (10), art. 90 alin. (11), art. 90 alin. (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personaluluididactic, cu modificările şi completările ulterioare
Concret:
art.49 (2)Personalul didactic calificat potrivit art. 7, care desfasoara activitate didactica în mediul rural sau în localitati izolate, primeste o indemnizatie de 5-80 % din salariul de baza al functiei didactice îndeplinite, în raport cu zona geografica respectiva. Diferentierile pe zone si localitati, în cadrul limitelor prevazute de lege, se stabilesc de consiliile locale, cu consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura din învatamânt, în concordanta cu prevederile înscrise în hotarârile Guvernului cu privire la acordarea acestei indemnizatii.
art. 50(2)Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime.
art. 50(3)Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza nationala si internationala, precum si cu o vechime de peste 3 ani in invatamant poate beneficia de gradatia de merit acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al functiei sau postului persoanei in cauza. Gradatia de merit se include in salariul de baza.
art. 50(4)Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de învatamânt, cu performante deosebite în inovarea didactica, în pregatirea prescolarilor sau a elevilor, în pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza nationala si internationala, care au o vechime de peste 3 ani în învatamânt, poate beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 25% din salariul de baza al functiei sau postului persoanei în cauza. Gradatia de merit face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru sporuri, indemnizatii si alte drepturi care se acorda în raport cu salariul de baza.
art.50(6)Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
art.50(7)Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit conform prevederilor legale. Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitatile de invatamant indiferent de numarul cadrelor didactice ale acestora.
art.50(8)Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.
art.50(11)Personalul didactic cu o vechime neintrerupta in invatamantul de peste 10 ani beneficiaza de un spor de stabilitate de 15% din salariul de baza, care face parte din acesta.
*) Sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe functiile prevazute în anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, este cuprins în coeficientii de multiplicare prevazuti la transele de vechime recunoscuta de peste 10 ani în învatamânt.
Pentru personalul didactic de predare încadrat pe functii didactice cu transe de vechime recunoscuta de peste 10 ani în învatamânt, care nu îndeplineste conditia prevazuta la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate pâna la împlinirea vechimii neîntrerupte în învatamânt de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati prin împartire la 1,15. Daca prin împartirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o transa de vechime recunoscuta în învatamânt de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de baza avut, acesta va fi mentinut cu acelasi salariu de baza în noua transa pâna când i se poate asigura o crestere a salariului de baza.(la data 04-feb-2008 Art. 50, alin. (11) din titlul II, capitolul IV, sectiunea 7 modificat de Art. 2 din Ordonanta 15/2008 )
art.50(12)Personalul didactic beneficiaza de premii si de alte drepturi banesti prevazute de lege si de contractul colectiv de munca.
art.50(13)Personalul didactic beneficiaza, la fiecare transa de vechime in invatamant de un spor de 3% din salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica. Acest spor se include in salariul de baza.
Art. 51
(1)Salarizarea personalului de conducere de indrumare si de control, prevazut in Legea invatamantului nr. 84/1995, din unitatile de invatamant din inspectoratele scolare si din Ministerul invatamantului se face prin salariul de baza al functiei didactice, gradului didactic si vechimii recunoscute in invatamant la care se adauga o indemnizatie calculata la salariul de baza al functiei didactice, dupa cum urmeaza:
a)15-25% pentru educatoarele, invatatorii sau institutorii care indeplinesc functia de director;
b)20-25% pentru directorul adjunct de scoala sau de liceu;
c)25-35% pentru directorul de scoala sau de liceu;
d)30-40% pentru inspectorul scolar de specialitate;
e)25-30% pentru inspectorul scolar;
f)25-35% pentru directorul casei corpului didactic;
g)35-45% pentru inspectorul scolar general adjunct;
h)45-55% pentru inspectorul scolar general;
i)45-50% pentru inspectorul principal de specialitate sau pentru functii echivalente in Ministerul invatamantului;
j)45-55% pentru inspectorul general sau pentru functii echivalente in Ministerul invatamantului.
(1)Nivelul salariului de baza al personalului de conducere, îndrumare si control din inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si din Ministerul Educatiei si Cercetarii se stabileste la nivelul maxim al salariului de baza al functiei didactice - educator, învatator, profesor gradul I cu vechime de peste 40 ani, la care se adauga o indemnizatie de conducere de pâna la:
a)10-30 % pentru inspectorul scolar principal de specialitate si inspectorul scolar;
b)15-35 % pentru directorul casei corpului didactic;
c)25-45 % pentru inspectorul scolar general adjunct;
d)30-50 % pentru inspectorul de specialitate sau pentru functii echivalente în Ministerul Educatiei si Cercetarii;
e)35-55 % pentru inspectorul scolar general sau pentru functii echivalente în Ministerul Educatiei si Cercetarii
(11)Remunerarea directorului unitatii de învatamânt este asigurata printr-un salariu de baza, al carui cuantum se stabileste în conditiile alin. (1), la care se adauga o indemnizatie de conducere de pâna la 50 %.
art 51(2)Salarizarea directorului adjunct al unitatii de învatamânt este asigurata printr-un salariu de baza, care se calculeaza la nivelul maxim al functiei didactice corespunzatoare studiilor, la care se adauga o indemnizatie de conducere
art 51(4)Personalul didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele primesc o indemnizatie de 10% din salariul de baza, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3). Aceste indemnizatii se includ in salariul de baza.
(41)Nivelul indemnizatiilor acordate personalului de conducere, de îndrumare si control de la inspectoratele scolare judetene, precum si de la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se stabileste de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, în functie de amploarea si complexitatea sarcinilor cerute de marimea si specificul judetului si de performantele manageriale ale acestui
art 51(5)Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare si a viitorilor invatatori, institutori si profesori beneficiaza de un spor de 10-25% din salariul de baza al functiei, calculat in raport cu numarul elevilor sau al studentilor practicanti, potrivit regulamentului de practica pedagogica aprobat de Ministerul invatamantului.
art 51(51)Nivelul indemnizatiilor directorului si directorului adjunct, prevazute la alin. (11) si (2), se înscrie în contractul de management educational si poate fi revizuit anual, în functie de modificarile volumului si gradului de complexitate ale activitatii si de performantele individuale manageriale.
art 51(7)Sefii de catedra, de comisii si de colective metodice, de cercuri pedagogice si de consilii consultative de specialitate pot beneficia de sporuri banesti, conform reglementarilor legale.
Art. 89
(1)Sporul de salariu prevazut la art. 87 alin. (1) lit. f) si la art. 88 lit. g) se atribuie personalului didactic si de cercetare care desfasoara activitati in conditii de risc, potrivit legii si contractului colectiv de munca, fara a depasi 30% din salariul de baza si care face parte din acesta.
(2)Drepturile si obligatiile referitoare la protectia muncii, care revin personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, se stabilesc in cadrul contractelor colective de munca dintre institutiile de invatamant superior si sindicate sau reprezentantii salariatilor din institutie, potrivit legii.
(3)Drepturile salariale provenite din cercetare stiintifica, proiectare, consultanta, expertiza, inventii si inovatii, precum si din cumul sau plata cu ora, se defalca, in vederea impunerii, pe lunile la care se refera, si se impoziteaza distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.
Art. 90
(2)Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru vechimea in invatamant de pana la 30 de ani sunt cei prevazuti de legislatia in vigoare.
(3)Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/20 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime.
(4)Personalul didactic din invatamantul superior beneficiaza si de prevederile art. 50 alin. (13).
(6)Personalul didactic din invatamantul superior, inclusiv cel prevazut la art. 81 alin. (4) si (5), cu performante deosebite in pregatirea studentilor, in inovare didactica si in cercetare stiintifica, precum si cu o vechime de peste 15 ani in invatamant poate beneficia de gradatia de merit acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda la 15% din numarul posturilor didactice existente la nivelul institutiei de invatamant superior, autorizate sau acreditate, si reprezinta 20% din salariul de baza al persoanei indreptatite. Gradatia de merit se include in salariul de baza.
(7)Proportia de 15% prevazuta la alin. (6) se esaloneaza in cote anuale de 5% in primii trei ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(9)Gradatia de merit se acorda pe o perioada de 3 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradatia de merit poate participa din nou la concurs.
(10)Personalul didactic, didactic auxiliar, de cercetare si de proiectare din invatamantul superior poate beneficia de salariu de merit conform legii. Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor existente in institutia de invatamant superior, potrivit legislatiei in vigoare.
(11)Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.
(12)Art. 50 alin. (11) se aplica in mod corespunzator si personalului din invatamantul superior.
Art. 91
(1)Persoanele alese in functiile de conducere din invatamantul superior de stat beneficiaza de indemnizatie lunara de conducere, calculata in procente din salariul de baza al functiei de profesor universitar, cu vechime maxima, dupa cum urmeaza:
a)10-15% pentru sef de catedra;
b)15-20% pentru director de departament;
c)10-15% pentru secretarul stiintific al consiliului facultatii;
d)15-20% pentru prodecan;
e)20-30% pentru decan;
f)20-25% pentru secretarul stiintific al senatului universitar;
g)25-30% pentru prorector;
h)35-45% pentru rector.
Art. 94
(4)Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de Ministerul invatamantului, cu consultarea sindicatelor recunoscute pe plan national. Senatele universitare pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 30% din salariul de baza prevazut pentru functia respectiva, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia, cu respectarea contractului colectiv de munca la nivel de institutie.
Art. 106
(2)In caz de deces al unui cadru didactic sau didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor indreptatiti este de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurarilor sociale.

Alaturat puteti accesa Legea învăţământului nr. 84/1995 si Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic actualizate pana la data de 27.04.2009.

Sursa: http://www.liviumarianpop.blogspot.com/

Niciun comentariu: