1 mar. 2009

PROIECT de Ordonanţă de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 27.02.2009

Luând în considerare actualul context internaţional caracterizat printr-o profundă criză financiară şi economică globală, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei, atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice, precum si susţinerea procesului de convergenţă a economiei româneşti cu economiile europene,
având în vedere opiniile şi recomandările Comisiei Europene şi ale organismelor financiare internaţionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, pentru anul 2009 se urmăreşte integrarea politicii financiare care vizează cheltuielile de personal în sectorul bugetar în ansamblul politicilor macroeconomice formulate pentru perioada următoare, cu scopul asigurarii stabilităţii macroeconomice, a procesului de dezinflaţie, menţinerii deficitului de cont curent în limite sustenabile,
pentru păstrarea echilibrelor bugetare, sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Art. 1. – (1) Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.
(2) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin fondurile structurale şi de coeziune beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat şi pot beneficia de o primă lunară de până la 75% din salariul de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(3) Pentru a beneficia de prima lunară prevăzută la (2), instituţiile publice vor solicita Guvernului aprobarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare.
(4) În termen de 45 de zile de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile, condiţiile şi procentul ce urmează a fi acordat potrivit alin.(2).
(5) Prima lunară prevăzută la alin.(2) se acordă persoanelor care gestionează fonduri comunitare începând cu luna următoare celei în care s-a obţinut aprobarea Guvernului prevăzută la alin.(3).
(6) Drepturile stabilite în temeiul Legii nr. 490/2004 şi al hotărârilor Guvernului prin care s-au aprobat structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, numărul şi structura posturilor, precum şi criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice, nu se mai acordă începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. – (1) Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.
(2) Drepturile stabilite în temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2006 nu se mai acordă începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 3. – (1) Articolul 10 alineatul (3) din Legea nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, se abrogă.
(2) Specialiştii pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt încadraţi şi pot beneficia de o primă lunară de până la 75% din salariul de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(3) În termen de 45 de zile de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile, condiţiile şi procentul ce urmează a fi acordat potrivit alin.(2).
(4) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin.(2), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.
(5) Prima prevăzută la alin.(2) se acordă începând cu luna următoare lunii în care s-a emis actului administrativ prevăzut la alin.(4).
(5) Drepturile stabilite în temeiul art.10 alin.(3) din Legea nr.339/2007 nu se mai acordă începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 4. – (1) Articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.
(2) Drepturile stabilite în temeiul art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 nu se mai acordă începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5. – (1) Articolul 7 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi sucursalelor judeţene ale acesteia beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt încadraţi şi şi pot beneficia de o primă lunară de până la 75% din salariul de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(3) În termen de 45 de zile de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile, condiţiile şi procentul ce urmează a fi acordat potrivit alin.(2).
(4) Prima lunară prevăzute la alin.(2) se acordă începând cu luna următoare lunii în care s-a aprobat hotărârea Guvernului prevăzută la alin.(3).
(5) Drepturile stabilite în temeiul art. 7 din Legea nr. 1/2004 nu se mai acordă începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 6. – Salarii de merit, astfel cum sunt acestea reglementate de actele normative, nu se acordă personalului bugetar în anul 2009.
Art. 7. – În anul 2009 pentru toate categoriile de personal din autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data constituirii fondului de premiere, nu se aplică prevederile din actele normative în vigoare prin care se reglementează acordarea de premii, cu excepţia premiului anual.
Art. 8. – (1) În anul 2009 ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice indiferent de modul de finanţare şi subordonare au obligaţia de a compensa orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din aceste instituţii numai cu timp liber corespunzător, care se acordă în tot cursul anului 2009, cu excepţia celor prestate în luna decembrie a anului 2009 care se pot compensa până la data de 31 ianuarie 2010.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică personalului de specialitate medico-sanitar şi sanitar auxiliar din unităţile sanitare.
Art. 9. – În anul 2009 nu se acordă sporul pentru condiţii vătămătoare acordat personalului bugetar care îşi desfăşoară activitatea în autorităţi şi instituţii publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă şi staţii de bruiaj.
Art. 10. – Alineatul (3) al articolului 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
„(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe lângă salariul de bază, stabilit în condiţiile legii, beneficiază şi de spor de vechime şi majorările prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile personalului contractual din autorităţi şi instituţii publice şi, după caz, prevăzute în mod expres de dispoziţiile legale speciale aplicabile în autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 11. – Indemnizaţiile de conducere pentru personalul bugetar, prevăzute în actele normative, reprezintă limite maxime până la care conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice, având calitatea de ordonatori de credite, pot stabili nivelurile individuale.
Art. 12. – Alineatul (2) al articolului 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.484 din 30 iunie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru activitatea desfăşurată, managerii publici beneficiază de prime, spor de vechime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.”
Art. 13. – Alineatul (7) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 14. – Prin derogare de la prevederile art.5 alin.(7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetul pentru Audit Public Intern vor primi o indemnizaţie de şedinţă egală cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizaţia se suportă din bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 15. - Articolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 16. – Alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 17. – Alineatele (1) – (3) ale articolului 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 18. – Articolul 42 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 19. – Articolul 33 din Hotărârea Guvernului nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se abrogă.
Art. 20. – (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a se încadra în limitele de cheltuieli cu personalul, aşa cum sunt acestea prevăzute în legea bugetară anuală.
(2) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt suficiente pentru încadrarea în limitele de cheltuieli cu personalul, aprobate, fiecare ordonator principal de credite are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să ia toate măsurile necesare pentru încadrarea în limita cheltuielilor de personal aprobate în condiţiile legii.
Art.21. Art. 1 din Legea nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 617 din 18 iulie 2006 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar de stat, care au vârsta de până la 35 ani la data depunerii solicitării, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.”
Art.22. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele acte normative se abrogă:

a) Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 493 din 24 iulie 2007;
b) Legea nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 598 din 11 iulie 2006;
Art.23. Legea nr. 149 din 1 iunie 2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 388 din 8 iunie 2007, se abrogă la data de 1 septembrie 2009.

PRIM – MINISTRU
EMIL BOC

Sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2009-02-27/proiect-de-ordonanta-de-urgenta-privind-reglementarea-unor-masuri-financiare-in-domeniul-cheltuielilor-de-personal-in-sectorul-bugetar-1009-articol.html

Niciun comentariu: