19 iun. 2009

PROIECT DE ORDIN - plata admitere invatamant liceal/profesional 2009-2010

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU

PROIECT ORDIN
privind modul de plată a personalului didactic
care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010


În baza prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010, modificat şi completat prin ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.3765/2009,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,


MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:

Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti este plătit după cum urmează:
- membri (informaticieni, operatori PC, secretare): 235 lei/persoană.

Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale/speciale de înscriere este plătit după cum urmează:
- preşedinte, vicepreşedinte, secretari:
· 480 lei/persoană (până la 1000 candidaţi şi cu 1000 candidaţi);
· 580 lei/persoană (peste 1000 candidaţi);
- membri (operatori pe calculator): 1,70 lei pentru fiecare fişă de înscriere introdusă în calculator.

Art.3. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal şi profesional este plătit după cum urmează:
- membri (evaluatori): 1,85 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare evaluată;
- asistenţi/supraveghetori: 34 lei/persoană.
Art.4. (1)Pentru personalul didactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, plata se face de către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(2)Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, se plătesc ore suplimentare, conform prevederilor legale, către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(3) În cazul în care inspectoratele şcolare utilizează specialişti din afara sistemului de învăţământ preuniversitar, aceştia beneficiază de drepturi băneşti calculate conform Art.3, în baza deciziei inspectorului general, emisă în conformitate cu Ordonanţa nr. 114/30.08.1999.
(4) Plata drepturilor menţionate la alin (3)se face de către inspectoratul şcolar.

Art.5. (1) Cheltuielile de transport - transportul fişelor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judeţean de admitere, transportul listelor cu elevii declaraţi admişi la licee vocaţionale pentru validare şi alte cheltuieli - pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional sunt achitate din bugetul unităţii şcolare/inspectoratului şcolar, prevăzut pentru deplasări.
(2) Plata cheltuielilor menţionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este încadrată persoana respectivă.

Art.6. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU
Bucureşti
Nr. ______ data __________

Niciun comentariu: