19 iun. 2009

PROIECT DE ORDIN - plata la examenul de bacalaureat 2009

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU
PROIECT ORDIN

privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal – sesiunile anului 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:

Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician):
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 400 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 400 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor examinator (oral/probă practică): 2 lei/candidat;
- cadrele didactice – asistenţi: 25 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician): 0,70 lei/candidat;
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul bacalaureat este plătit după cum urmează:
- profesori evaluatori: 4 lei/lucrare corectată.
Art.3.
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocaţională, este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori: 1,5 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
(2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiţi după cum urmează:
- 5 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic care face parte din comisiile de examen pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematică-informatică, matematică-informatică – intensiv informatică, precum şi pentru obţinerea competenţelor lingvistice pentru clasele cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine, ori pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor.”
Art.4. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 1,2 sau 3 şi personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori:
· 3,5 lei/lucrare scrisă corectată;
· 3,5 lei/lucrare practică evaluată;
· 2,5 lei/candidat pentru susţinerea proiectului;
- îndrumător/coordonator:
· 5 lei/proiect coordonat si avizat favorabil (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/şcoala profesională, liceu-filiera tehnologică, şcoala postliceală şi şcoala de maiştri);
- cadre didactice – supraveghetori: 25 lei/zi
Art.5. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare pentru absolvirea învăţământului profesional, învăţământului liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- membrii corectori: 3,5 lei/lucrare scrisă corectată.
Art.6.
(1) Unităţile de învăţământ în care se organizează centre de examen şi centre zonale de evaluare, pentru fiecare membru al comisiilor de bacalaureat, al comisiilor de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului profesional de nivel 1, 2 sau 3, sau al comisiilor din centrele de examen pentru absolvirea învăţământului postliceal, care nu fac parte din unitatea de învăţământ respectivă, vor elibera o adeverinţă care cuprinde informaţiile necesare pentru plata activităţii depuse. Adeverinţa va fi semnată de directorul unităţii de învăţământ, pe baza listei alcătuite şi semnate de preşedintele comisiei respective. Pentru personalul didactic care face parte din comisia judeţeană/regională de contestaţii, adeverinţele sunt eliberate de inspectoratul şcolar.
(2) Drepturile prevăzute la art.1-5 vor fi achitate de unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă. Pentru preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art.1 se achită de către unităţile de învăţământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.
Art.7. Cheltuielile de deplasare în afara localităţii, ocazionate de participarea personalului didactic la comisiile prevăzute la art.1-5, vor fi suportate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările ulterioare (pct.44 al cap. VII din anexă).
Art.8. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU

Bucureşti
Nr. ______ data __________

3 comentarii:

Anonim spunea...

de la 34,5lei la 5lei pentru coordonare proiect atestare profesionala nivel 1,2 si 3, hotie pe fata din parte guvernului. Sa traim bine !!! Boc si ai lui ...

Anonim spunea...

Unde sunt sumele pentru presedinte/vicepresedinte/monitor de calitate la examenele de certificare a competentelor profesionale nivel 1,2,3 si absolvire a scolii postliceale?

Anonim spunea...

să sperăm că este doar o greşeală de editare, pentru că in ordinul din anul precedent apare...