7 apr. 2009

Ordin nr. 3607/03.04.2009 privind prorogarea unor termene şi perioade prevăzute în Calendarul mişcării personalului didactic

Ordinul nr. 3607/03.04.2009 privind prorogarea unor termene şi perioade prevăzute în Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 - 2010, aprobat prin OMECT nr. 5742/2008 cu modificările si completările ulterioare, în Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008 si în Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5741/2008
În baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificărilesi completările ulterioare,

Având în vedere intentiile de modificare a legislatiei în domeniul învătământului preuniversitar,În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

Ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin:


Art. I. Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anulscolar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Termenele si perioadele prevăzute la literele b)-j) de la subpunctul 4, literele a)-d) de lasubpunctul 5, litera a) de la subpunctul 6 si la litera a) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă cu 14 zile calendaristice.

2. Termenele si perioadele prevăzute la literele b) si c) de la subpunctul 6, literele b) si c) de lasubpunctul 7, ale punctului II, precum si data de 1 iunie 2009 prevăzută la litera d) subpunctul 6, respectiv la litera d) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă cu 7 zile calendaristice.

Art. II. La litera a) a alineatului (6) de la articolul 82 si în anexele nr. 11 si 12 din Metodologiaprivind miscarea personalului din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5743/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis din 11 noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.2

Art. III. La alineatul (6) al articolului 1 si în anexa nr. 9 din Metodologia de organizare sidesfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5741/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.

Art. IV. Directia Acreditarea, Evaluarea si Performanta în Cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU,ECATERINA ANDRONESCU

Bucuresti,

Nr. 3607

Data: 03.04.2009

Niciun comentariu: