27 apr. 2009

OUG nr. 37 din 22/04/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice
Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii institutiilor publice si a imbunatatirii actului managerial in conditiile reducerii cheltuielilor bugetare.
luand in considerare opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudenta a deficitului bugetar, inclusiv prin stabilirea unor criterii de performanta in organizarea si coordonarea unor autoritati si institutii publice.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) directorul executiv si directorul executiv adjunct in cadrul institutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, cat si in functiile publice specifice asimilate acestora;".
2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, in conditiile prezentei legi;".
3. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:
"Art. 221. - In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare in functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, dispune, dupa caz, amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului."
4. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de comisia prevazuta la art. 18 alin. (1), pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;
c) de autoritatile si institutiile publice in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.
(2) In vederea verificarii si validarii conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de catre autoritatile si institutiile publice organizatoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici desemneaza un responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs."
5. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Numirea in functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala."
6. La anexa, la capitolul I litera B, punctele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"4. director din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si director executiv in cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;".
Art. II. -
(1) La articolul 24 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. Inspectorul scolar general si directorul Casei Corpului Didactic incheie cu ministrul educatiei, cercetarii si inovarii un contract de management educational pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde directiile si obiectivele din strategia pe educatie, in concordanta cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea conditiilor din contractul de management educational de face trimestrial."

(2) Contractele de management educational incheiate in temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare inceteaza in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. III. -
(1) Functiile publice, functiile publice specifice si posturile incadrate in regim contractual, care confera calitatea de conducator al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, care face parte integranta din aceasta, precum si adjunctii acestuia se desfiinteaza in termen de 32 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Functiile publice cu statut special, altele decat cele stabilite in cadrul serviciilor publice deconcentrate prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta si functiile publice de prefect si subprefect se excepteaza de la prevederile alin. (1).
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta vor fi conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai multi adjuncti, in limita numarului de posturi care se desfiinteaza.
(4) Persoanele care urmeaza sa ocupe functii dintre cele prevazute la alin. (3) sunt numite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv, in urma evaluarii cunostintelor si abilitatilor manageriale, in conditiile art. IV din prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Poate ocupa o functie dintre cele prevazute la alin. (3) persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
e) are studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma;
f) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
h) indeplineste si alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv.
(6) Functiile prevazute la alin. (3) se exercita in baza unui contract de management incheiat cu ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciul public deconcentrat respectiv, pe o perioada de maximum 4 ani, in continutul caruia sunt prevazuti indicatorii specifici de performanta, obiectivele, clauzele contractuale care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor, precum si conditiile de incetare si reziliere a acestuia.
(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de munca si confera titularului vechime in munca si in specialitate.
(8) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gradul IA din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate, la care se adauga toate drepturile prevazute de lege pentru functiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) beneficiaza de sporul de vechime si de celelalte sporuri, in conditiile prevazute de legislatia muncii si de legislatia aplicabila autoritatii sau institutiei publice.
(9) Pe perioada executarii contractului de management, persoanelor care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (3) li se aplica prevederile art. 70, 71, 79, 94-98 si 111-114 din cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Modelul-cadru al contractului de management prevazut la alin. (6) va fi stabilit prin hotarare a Guvernului.
(11) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functionarilor publici si personalului incadrat in regim contractual, care ocupa posturi dintre cele prevazute la alin. (1), li se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile legale cu privire la incetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munca prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Functionarilor publici si personalului incadrat in regim contractual in sistemul public, care vor fi numiti in conditiile alin. (4), li se suspenda de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de munca avute anterior numirii, pe durata executarii contractului de management.
Art. IV. -
(1) Evaluarea cunostintelor si aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizeaza de ordonatorii principali de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza serviciile publice deconcentrate respective, in termen de maximum 32 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Data desfasurarii evaluarii in conditiile alin. (1) se aduce la cunostinta publica prin grija ordonatorului principal de credite, prin afisare la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice.
(3) Candidatii depun proiectul de management si un dosar care sa contina urmatoarele documente:
a) copie de pe cartea de identitate;
b) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
c) copie legalizata de pe diploma de studii;
d) cazier judiciar;
e) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
(4) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioada de maximum 4 ani si vor cuprinde cel putin urmatoarele:
a) identificarea problemelor existente in domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;
b) obiective si directii de actiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al institutiei si pentru imbunatatirea actului managerial;
c) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
d) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei respective;
e) propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale.
(5) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea caruia functioneaza serviciile publice deconcentrate respective, formate din specialisti in domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte in mod obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv.
Art. V. - Anexa la prezenta ordonanta de urgenta poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului.
PRIM-MINISTRUEMIL BOC

Contrasemneaza: ---------------

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Marian Sarbu

Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii, Ecaterina Andronescu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Andras Zsolt Szakal

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 22 aprilie 2009.
Nr. 37.


LISTAcuprinzand serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si alecelorlalte organe ale administratiei publice centraledin unitatile administrativ-teritoriale
A. MINISTERUL SANATATII
-directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
B. MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL
-directii judetene pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti
C. MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
1. comisariate regionale pentru protectia consumatorilor;
2. comisariate judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor;
3. oficii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.
D. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
1. directii de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti;
2. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";
3. inspectorate teritoriale de munca si al municipiului Bucuresti;
4. case de pensii judetene si a municipiului Bucuresti;
5. agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti;
6. inspectorate sociale regionale;
7. agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti.
E. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
1. directii pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. directii pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. complexuri sportive nationale si municipale;
4. cluburi sportive municipale si orasenesti;
5. casele de cultura ale studentilor;
6. Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" - Bucuresti.
F. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
1. directii generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
2. directii regionale, judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni;
3. sectii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare.
G. MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
1. directii pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor;
3. inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare;
4. centre judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de plati si interventie pentru agricultura;
5. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de consultanta agricola;
6. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru ameliorare si reproductie in zootehnie;
7. oficii de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit;
8. oficii de studii pedologice si agrochimice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
9. directiile silvice judetene si a municipiului Bucuresti.
H. MINISTERUL MEDIULUI
1. agentii regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de protectia mediului;
2. comisariate ale Garzii Nationale de Mediu regionale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
3. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial "Mediu";
4. directii de ape regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Autoritatii Apele Romane.
I. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
1. directii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
2. directii de statistica regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. unitati teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
4. inspectoratele teritoriale si regionale de stat in constructii.
J. MINISTERUL ECONOMIEI
-filiale teritoriale ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
K. MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE
1. oficii judetene de posta;
2. directiile regionale de posta.

Niciun comentariu: