10 sept. 2008

Noutati BACALAUREAT si TEZE CU SUBIECT UNIC in anul scolar 2008-2009 (detalii)

Prezentarea noilor metodologii pentru examenul naţional de Bacalaureat şi pentru tezele cu subiect unic - anul şcolar 2008-2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a finalizat şi publicat pe site-ul http://www.edu.ro/ ordinele de ministru privind metodologiile de organizare şi desfăşurare şi calendarul examenului naţional de Bacalaureat 2009, respectiv al tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar 2008-2009.Acestea au fost proiectate pornind de la metodologiile anterioare, la care s-au operat o serie de modificări rezultate din propunerile făcute de comisiile judeţene pentru organizarea acestor evaluări, de către cadre didactice, elevi şi părinţi, precum şi ca urmare a sugestiilor unor organizaţii ale societăţii civile. Toate aceste propuneri şi observaţii au fost înregistrate la CNCEIP şi MECT în perioada 16 iulie -16 august, când proiectele au fost postate spre dezbatere publică pe website-ul http://www.edu.ro/.
Metodologia de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar 2008-2009 conţine o serie de noutăţi, între care amintim:
- elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase, şi nu pe unitate şcolară, conform unei listei nominale afişate în prealabil;
- evaluarea în sesiunile de teze unice din anul şcolar 2008‑2009 presupune ca fiecare lucrare să fie corectată de doi profesori: unul dintre aceştia este profesorul de specialitate care a predat la clasă (care va corecta lucrările în şcoală), iar celălalt, un profesor evaluator din centrul de evaluare, extern unităţii de învăţământ de la care provine teza;
- durata activităţii de evaluare este de maximum 3 zile pentru fiecare şcoală, inclusiv ziua în care s-a susţinut proba, iar în centrele de evaluare, de maximum 4 zile;
- lucrările care iniţial au primit note finale cuprinse între 4,50 şi 4, 99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99 sau o notă finală cel puţin egală cu 9,50, vor primi nota definitivă acordată de comisia de contestaţii;
- vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile legale, cadrele didactice care comit fapte cu caracter infracţional legate de organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic (furnizarea soluţiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări), care permit sau favorizează fraudarea probei sau care au manifestări care atestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. După caz, Comisia Naţională sau comisia judeţeană /a municipiului Bucureşti sesizează în scris organele de cercetare penală;
- pentru elevii de la clasele cu frecvenţă redusă se aplică acelaşi calendar de desfăşurare a tezelor;
- fiecare membru al comisiei va da o declaraţie în care precizează că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi că a luat la cunoştinţă măsurile disciplinare care se pot lua împotriva sa în cazul în care se constată nereguli; aceste măsuri pot să ducă până la excluderea din învăţământ.
Pentru examenul de Bacalaureat, ordinul privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare prevede că lista disciplinelor şi programele valabile pentru anul 2009 sunt cele valabile pentru anul şcolar 2007-2008. Prima sesiune a examenului de Bacalaureat de anul viitor este programată între 22 iunie şi 9 iulie, iar a doua, între 17 august şi 3 septembrie.
În ceea ce priveşte Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat de anul viitor, elementele de noutate vizează următoarele aspecte:
- subiectele pentru examenul de Bacalaureat se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice;
- Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preunivesitar va posta pe Internet structura subiectelor pentru probele scrise şi a biletelor pentru probele orale, precum şi precizările metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora în data de 30 noiembrie 2008. Variantele de subiecte (categoriile de itemi) din care vor fi generate prin combinare variantele din zilele de examen vor fi publicate în data de 1 martie 2009;
- din comisia judeţeană de bacalaureat/ a municipiului Bucureşti face parte şi inspectorul şcolar de educaţie fizică şi sport, respectiv cel de arte, care vor monitoriza întreaga organizare şi desfăşurare a probelor practice la disciplinele respective;
- între atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat este prevăzută în mod expres obligaţia preşedintelui comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare de a se asigura că membrii comisiei nu fac publice informaţii cu privire la conţinutul lucrărilor scrise evaluate în cadrul centrului respective;
- profesorii evaluatori au ca atribuţie şi asigurarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul lucrărilor scrise care le‑au fost repartizate spre evaluare.În semestrul I, calendarul tezelor (primele perioade), comun pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, are următoarea configuraţie: 25 noiembrie - limba şi literatura maternă, 3 decembrie - limba şi literatura română, 11 decembrie şi matematică, 16 decembrie - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a). În semestrul al II-lea sunt programate următoarele teze: 29 aprilie 2009 - limba şi literatura maternă, 5 mai 2008 - limba şi literatura română, 13 mai 2009 - matematică şi 21 mai 2009 - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a).

BIROUL DE PRESĂ
Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/10655

Niciun comentariu: