29 sept. 2008

Revenire asupra adresei "Plata cu ora"

Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean vine în sprijinul dumneavoastră cu unele specificări privind reducerea normei didactice şi a plăţii cu ora pentru cadrele didactice posesoare a gradului didactic I, cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani.
Menţionăm că de aceste drepturi, fără excepţie, beneficiază şi educatoarele, învăţătorii, institutorii.
În susţinere vă cităm articolele de lege care le prevăd: Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare:“Art. 45: (1) Personalul didactic de predare si de instruire practică, cu o vechime in învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu doua ore săptămânal, fără diminuarea salariului.
(2) În învăţământul gimnazial din mediul rural, unde norma didactica nu se poate constitui conform prevederilor art. 43 si 44, aceasta poate fi diminuată, pentru personalul didactic titular, la 16 ore pe săptămână, fiind constituita din ore de la specializarea sau specializările de baza si din ore de la disciplinele stabilite la art. 44 alin. (2), fără diminuarea salariului.
(3) Activitatea de dirigenţie, inclusa in planurile de învăţământ, nu se cuprinde in norma didactica de predare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2).’’
Anexele I, II, la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1350 din 20.06.2007 prevăd următoarele:
„Art.3, D. (1) Gradaţia de merit se calculează prin aplicarea procentului de 20% la salariul de bază al funcţiei didactice din grilă , stabilit conform literei A , şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază .(2) In învăţământul preuniversitar, procentul de 25% pentru calcularea gradaţiei de merit se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2007.”Anexa nr. I la O.MC.T. nr. 1350/20.06.2007 Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acordă personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007Art.16. - Salarizarea în sistem „plata cu ora” a activităţilor didactice se face, pe baza unui tarif orar, stabilit în conformitate cu norma didactică diferenţiată pe funcţii şi pe nivele de învăţământ.Art.17. - În învăţământul preuniversitar personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice de predare în sistem plata cu ora, sunt salarizate pentru activitatea depusă, în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc de încadrare în una din situaţiile prezentate la art. 3 lit. A, cu tariful orar stabilit şi cu sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (3), (7) şi (10) în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Tarifele din învăţământul preuniversitar se calculează astfel:
- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;
- 1/80 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;
- 1/100 pentru educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem plata cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, în afara programului normal de lucru aferent funcţiei de bază, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. In această situaţie tarifele orare se calculează astfel:
- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;
- 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/72 pentru norma didactică de 18 de ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână;
- 1/72 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;
- 1/92 pentru educatoare, institutori învăţământ preşcolar.”

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar întrunit în data 17.09.2008 a fost de acord cu transmiterea de către S.L.I.P.C. a acestor informaţii către unităţile de învăţământ în scopul acordării şi respectării acestor drepturi salariale precum şi a celor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ, fără excepţie.
Mai mult, prin Hotarea nr. 1/06.11.2006 a comisiei paritare, consacrand principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii potrivit art. 45 din Legea nr. 128/1997, ISJ Cluj si SLIPC hotarasc : Incepand cu 1 ianuarie 2007 se aplica reducerea normei didactice de predare cu 2 ore pentru intreg personalul didactic de predare si instruire practica (profesori, invatatori, educatoare, institutori, maistri instructori) cu o vechime in invatament de peste 25 ani si cu gradul didactic I
Avand in vedere adresele susmentionate prin care atat Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cat si Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, recunosc ca personalul didactic care are gradul didactic I si o vechime de peste 25 ani in invatamant, are dreptul la plata cu ora pentru cele 2 ore cu care a fost redusa norma didactica de predare, va rugam sa luati toate masurile in vederea respectarii normelor legale si instructiunilor aferente susmentionate.
In cazul în care refuzaţi plata acestor drepturi salariale membrilor noştri de sindicat vom fi nevoiţi să apelam la instanţele judecătoreşti.
Anexam prezentei :
- Ataşăm adresele M.E.C.T. nr. 42884/15.10.2007, nr. 42896/15.10.2007, nr. 11388/17.10.2007 şi nr. 35254/2007,
- Ordinul M.E.C.T nr. 1350/2007 poate fi accesat la adresa http://www.siphd.ro/doc/legi_site/ordin1350.doc
- Hotărârea Comisiei Paritare nr. 1/06.11.2006


Prezidiul S.L.I.P.C.
Preşedinte prof. Lucia Cojocaru
Vicepreşedinte inst. Vioara Temian

Niciun comentariu: